Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 11
2017-04-20

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 18274/05.04.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor  instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finaţate integral sau parţial din venituri proprii,  la trimestrul I al anului 2017

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa din data de 27.04.2017,

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18270/05.04.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 18271/05.04.2017, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

Având în vedere prevederile Secţiunii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale,

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 În temeiul prevederilor art. 36  alin. 2 lit. b si al. 4 lit. a precum şi ale  art. 45,  al. 2 lit a, precum şi ale art. 115 al. 1 lit. b. din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului  Satu Mare la trimestrul I al anului 2017, în valoare totală de 79.816.900 lei, din care:

79.574.116 lei la Secţiunea de funcţionare,

242.784 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2017.

 

Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la  trimestrul I al anului 2017, în valoare totală de 50.261.352 lei, din care:

50.026.463 lei la Secţiunea de funcţionare,

234.889 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2017.

 

          Art.3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a

Filarmonicii de stat D.Lipatti din municipiul Satu Mare, la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

1.099.115 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2017.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.099.115 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal 881.795 lei,

cheltuieli materiale    217.320 lei,

 

          Art.4. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Clubului

Sportiv Municipal din municipiul Satu Mare, la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

1.167.387 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2017.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.167.387 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal     39.123 lei,

cheltuieli materiale    1.128.264 lei,

 

          Art.5.  (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a  Poliţiei

Locale din municipiul Satu Mare, la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

1.223.135 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2017.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.223.135 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal 1.181.709 lei,

cheltuieli materiale         41.426 lei,

 plăţi anii precedenţi         -4.524 lei

 

          Art.6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a  SPAS

din municipiul Satu Mare,  la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

6.729.152 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2017.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 6.729.152 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal 3.322.541lei,

cheltuieli materiale       173.597 lei,

 ajutoare sociale          3.237.552 lei

 plăţi anii precedenţi         -4.538 lei

 

Art.7. Se aprobă indicatorii privind execuţia bugetului local la  trimestrul I  al anului 2017, conform anexei nr. 7, la prezenta hotărâre.

 

          Art.8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a  A.D.P.

Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii,  la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

1.683.316 lei venituri,

1.157.450 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.157.450 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal 712.892  lei,

cheltuieli materiale    448.990  lei

 

Art.9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a     instituţiilor de învăţământ postliceal din municipiul Satu Mare, finanţat din surse    proprii, la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

288.000 lei la venituri,

282.125 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 9 şi 9.1 la prezenta hotărâre.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 282.125 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal  280.190 lei ,

cheltuieli materiale       1.935 lei,

 

Art.10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a  Casei de Cultură G M Zamfirescu din municipiul Satu Mare, parţial din surse proprii, la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

299.300 lei la venituri,

196.676 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 10 şi 10.1 la prezenta hotărâre.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 196.676 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal   53.645 lei ,

 cheltuieli materiale    143.031 lei,

 

Art.11. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a  Teatrului de Nord  din municipiul Satu Mare parţial din surse proprii, la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

1.956.203 lei la venituri,

1.830.442 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 11 şi 11.1 la prezenta hotărâre.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.830.442 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal 1.378.225 lei ,

cheltuieli materiale   452.217 lei.

 

Art.12. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a  instituţiilor de învăţământ finaţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la trimestrul I al anului 2017, după cum urmează:

1.766.037 lei la venituri,

1.297.710 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 12 şi 12.1 la prezenta hotărâre.

          (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.297.710 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal   251.273 lei ,

cheltuieli materiale    1.028.280 lei,

alte cheltuieli                  18.157 lei ,

 

Art.13 Anexele  1-12.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.14 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Satu Mare,

 

Art.15 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului şi se aduce la cunoştinţă: Casei de Cultură G.M.Zamfirescu din municipiul Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal din Satu Mare, Teatrului de Nord din Satu Mare, Filarmonicii de Stat D.Lipatti, Poliţiei locale Satu Mare, SPAS Satu Mare, A.D.P. Satu Mare, Instituţiilor din Învăţâmântul preuniversitar de Stat din municipiul Satu Mare.

 

INITIATOR PROIECT

PRIMAR

KERESKÉNYI GÁBOR


 ROMÂNIA

 JUDEŢUL SATU MARE

 CONSILIUL LOCAL AL MUN.SATU MARE

    NR. 18271/05.04.2017

 


   EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul I al anului 2017

 

   Având în vedere raportul de specialitate nr. 18270/05.04.2017, întocmit de către Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,

Ţinând cont de avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Satu Mare,

 În conformitate cu prevederile Secţiunii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale,

În conformitate cu prevederile Legii 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

În temeiul prevederilor art. 36  alin. 2 lit. b si al. 4 lit. a precum şi ale  art. 45,  al. 2 lit a, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b. din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Propun spre aprobare Consiliului local al Municipiului Satu Mare, execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare 

 

 

 

 

PRIMAR

KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL BUGET

NR. 18270/05.04.2017

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul I al anului 2017

 

În conformitate cu prevederile Secţiunii nr. 4, art. 49, alin 12 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale:

"(12) În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero)."

 

În ceea ce priveşte bugetul local al municipiului Satu Mare este de menţionat faptul că la data de 31.03.2017, veniturile s-au realizat în proporţie de 30,11 % faţă de prevederile bugetare anuale aprobate, conform prevederilor Legii 273/2006. Din totalul încasărilor realizate la 31.03.2017 în cuantum de 79.816.900 lei, suma de 79.574.116 lei reprezintă veniturile secţiunii de funcţionare şi 242.784 lei reprezintă veniturile secţiunii de dezvoltare.

Cheltuielile totale realizate la finele trimestrului I sunt în sumă de 50.261.352 lei din care 50.026.463 lei reprezintă cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 234.889 lei reprezintă cheltuielile secţiunii de dezvoltare. Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 16,86 % faţă de prevederile anuale aprobate.

În ceea ce priveşte execuţia bugetelor instituţiilor subordonate Consiliului Local, precizăm faptul că sumele supuse aprobării au fost preluate din situaţiile financiare depuse de către acestea cu ocazia raportărilor lunare care se depun la D.G.F.P. Satu Mare, urmând ca sumele să fie reflectate şi în situaţiile financiare trimestriale (Bilanţ).

Plăţile totale realizate la finele trimestrului I al anului 2017 sunt în sumă de 4.768.835 lei (17,16 % din prevederile anuale aprobate).

Încasările totale realizate la finele trimestrului I al anului 2017 sunt în sumă de 5.992.856 lei (21,94 % din prevederile anuale aprobate).

 

 

 

 

 

Director executiv                                                Şef Serviciu Buget

Ec.Lucica Ursu                                                     ec.Terezia Borbei

 

 

 

 

 

Înapoi