Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 10
2017-04-20

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 15583/23.03.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2016

 

         Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017,

         Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 17800/14.04.2016, Raportul de specialitate cu nr. 237/03.04.2017 al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare,  Rapoartele de specialitate cu nr. 17464/03.04.2017, respectiv 17407/03.04.2017 al Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Raportul de specialitate al Teatrului de Nord Satu Mare cu nr. 340/04.04.2017, Raportul de specialitate al ADP Satu Mare cu nr. 4183/31.03.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 15582/23.03.2017, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016,

          Având în vedere prevederile Secţiunii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale,

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 36  alin. 2 lit. b şi al. 4 lit. a precum şi ale  art. 45,  al. 2 lit a, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul  local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă execuţia veniturilor instituţiilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului  Local pe  anul 2016, în valoare totală de 20.383.635 lei, din care:

 

19.808.745 lei la Secţiunea de funcţionare,

574.890 lei la Secţiunea de dezvoltare,

conform anexelor nr. 1, 1.1 şi 1.2 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2016.

 

Art.2 Se aprobă execuţia cheltuielilor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului  Local pe  anul 2016, în valoare totală de 20.729.640 lei, din care:

19.824.231 lei la Secţiunea de funcţionare,

905.409 lei la Secţiunea de dezvoltare,

conform anexelor nr. 2, 2.1 şi 2.2 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2016.

 

Art.3  (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare, la 31.12.2016, după cum urmează:

2.162.503  lei la venituri,

2.162.503  lei la cheltuieli,

conform anexelor nr.3, 3.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2016.

(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 2.162.503 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal   222.000 lei,

cheltuieli materiale    1.942.503 lei.

 

Art.4 (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a  instituţiilor de învăţământ din municipiul Satu Mare din surse proprii, la 31.12.2016, după cum urmează:

5.178.757 lei la venituri,

5.279.503 lei la cheltuieli,

conform anexelor nr.4, 4.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2016.

(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 5.279.503 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal   746.897 lei,

cheltuieli materiale   4.411.053 lei,

alte cheltuieli                95.661 lei

cheltuieli de capital     25.892 lei.

 

 

Art.5  (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare, la 31.12.2016, după cum urmează:

6.870.543  lei la venituri,

6.870.543  lei la cheltuieli,

conform anexelor nr.5, 5.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2016.

(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 6.870.543 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal   4.589.000 lei,

cheltuieli materiale      1.913.086 lei

cheltuieli de capital        368.457 lei.

 

Art.6 (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a  A.D.P. Satu Mare,  la 31.12.2016, după cum urmează:

5.477.606 lei la venituri compus din:

5.144.332 lei - încasări realizate;

333.274 lei - excedentul anului precedent;

5.394.727 lei la cheltuieli,

conform anexelor nr.6, 6.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2016.

(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 5.394.727 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal   2.557.878 lei,

cheltuieli materiale      2.325.789 lei,

cheltuieli de capital        511.060 lei.

 

 

Art.7 (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Şcolii Postliceale Sanitare Satu Mare,  la 31.12.2016, după cum urmează:

1.027.500 lei la venituri,

1.022.364 lei la cheltuieli.

conform anexelor nr.7, 7.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2016.

(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.022.364 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal   957.292 lei,

cheltuieli materiale         65.072 lei.

 

 

 

Art.8 Anexele  1-7.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciul  Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Satu Mare,

 

Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului şi se aduce la cunoştinţă: Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare, Teatrului de Nord Satu Mare, A.D.P. Satu Mare, Instituţiilor din Învăţâmântul preuniversitar de Stat din municipiul Satu Mare.

 

 

 

 

INITIATOR PROIECT

PRIMAR

KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL SATU MARE

 CONSILIUL LOCAL AL MUN. SATU MARE

    NR. 15582/23.03.2017

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare pentru anul 2016

 

          Având în vedere raportul de specialitate nr. 15559/23.03.2017, întocmit de către Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, Raportul de specialitate al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare cu nr. 237/03.04.2017, Raportul de specialitate al Teatrului de Nord Satu Mare cu numărul 340/04.04.2017, Rapoartele de specialitate cu nr. 17464/03.04.2017, respectiv 17407/03.04.2017 al Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Raportul de specialitate al ADP Satu Mare cu numărul 4183/31.03.2017,

     Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Satu Mare,

     În conformitate cu prevederile Secţinii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale,

     În temeiul prevederilor art. 36  alin. 2 lit. b şi al. 4 lit. a, precum şi ale  art. 45,  al. 2 lit a, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Propun spre aprobare Consiliului local al Municipiului Satu Mare, execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare. 

 

 

 

 

PRIMAR

KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL BUGET

NR. 15559/23.03.2017

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare pe anul 2016

 

          Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 actualizată,  prevede la art. 57: "Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare, consiliilor locale, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art.1. alin.(2), în structura următoare:

          a) la venituri:

          1. prevederi bugetare aprobate iniţial

          2. prevederi bugetare definitive

          3. încasări realizate

           b) la cheltuieli:

          1. credite aprobate iniţial

          2. credite definitive

          3. plăţi efectuate.

 

          Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 29/05.02.2016 şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/29.06.2006, urmare a apariţiei  Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016,

 

         Consiliul local al municipiului Satu Mare a adoptat:

 

v Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare finanţate integral din venituri proprii:

-         La partea de venituri suma de 7.425.426 lei;

-         La partea de cheltuieli suma de 7.759.000 lei, din care: 6.499.000 lei pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi 1.260.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare.

      Suma totală de 7.759.000 lei a fost aprobată  astfel:

-         Şcolii postliceale sanitare Satu Mare suma de 1.259.000 lei pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi anume cheltuieli de personal 1.130.500 lei, cheltuieli materiale 128.500 lei, respectiv,

-         ADP Satu Mare suma de 6.500.000 lei, din care 5.240.000 lei pentru secţiunea de funcţionare şi anume salarii 2.500.000 lei, cheltuieli materiale 2.740.000 lei şi pentru secţiunea de dezvoltare pentru derularea unor cheltuieli de investiţii suma de 1.260.000 lei.

 

v Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare finanţate parţial din venituri proprii:

-         La partea de venituri suma de 16.689.711 lei;

-         La partea de cheltuieli suma de 16.162.514 lei, din care: 15.424.514 lei pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi 503.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare.

      Suma totală de 16.162.514 lei a fost aprobată  astfel:

-         Casei de Cultură G.M.Zamfirescu Satu Mare suma de 2.035.000 lei, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi anume cheltuieli de personal  220.000 lei , cheltuieli materiale 1.815.000 lei,

-         Instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat suma de 7.524.514 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi anume cheltuieli de personal 1.239.276 lei, cheltuieli materiale 6.737.435 lei şi alte cheltuieli 75.000 lei, respectiv,

-         Teatrului de Nord Satu Mare suma de 6.603.000 lei, din care 6.100.000 lei pentru secţiunea de funcţionare şi anume cheltuieli de personal 4.207.000 lei, cheltuieli materiale 1.893.000 lei şi 503.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare.

 

          În cursul anului 2016, prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Satu Mare s-a rectificat bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, şi anume:

1.     Prin HCL nr. 57/31.03.2016 s-a rectificat bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor subordonate Consiliului local Satu Mare, Instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, la partea de venituri de la suma de 8.051.711 lei la 8.134.674 lei iar la partea de cheltuieli de la suma de 7.524.514 lei la 8.134.674 lei, respectiv s-a aprobat suma de 34.000 lei la secţiunea de dezvoltare pentru cheltuieli de capital.

2.     HCL nr. 106/26.05.2016 rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli aferent:

- ADP Satu Mare, defalcă sumele provenite din excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 221.484 lei şi pentru finanţarea secţinii de dezvoltare în sumă de 112.090 lei,

- Casei de Cultură, prin majorare atât la venituri cât şi la partea de cheltuieli (cheltuieli materiale) de la 2.035.000 lei la 2.137.450 lei (respectiv de la 1.815.000 lei la 1.917.450 lei),

- Instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, prin diminuare atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli de la suma de 8.134.674 lei la 7.595.730 lei;

3.     HCL nr. 141/28.07.2016 rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli aferent:

- ADP Satu Mare, adăugarea excedentului anului anterior la cheltuieli,

- Casei de Cultură, prin majorare atât la venituri cât şi la partea de cheltuieli (cheltuieli materiale) de la 2.137.450 lei la 2.157.450 lei (respectiv de la 1.917.450 lei la 1.937.450 lei),

- Instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, prin majorare atât la partea de venituri de la suma de 7.595.730 la 7.630.730 lei cât şi la partea de cheltuieli de la suma de la suma de 7.595.730 lei la 8.127.674, prin adăugare la partea de cheltuieli materiale a excedentului anului anterior;

4.     Prin HCL nr. 181/29.09.2016 s-a rectificat bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor subordonate Consiliului local Satu Mare, şi anume:

- Teatrului de Nord Satu Mare prin majorarea atât la partea de venituri de la suma de 6.603.000 lei la 7.455.000 lei cât şi la partea de cheltuieli de la suma de la suma de 6.603.000 lei la 7.455.000 lei;

- Casei de Cultură prin majorare atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli (cheltuieli materiale) de la 2.157.450 lei la 2.177.450 lei (respectiv de la 1.937.450 lei la 1.957.450 lei),

- ADP Satu Mare, prin diminuarea bugetului la venituri şi cheltuieli cu suma de 50.000, astfel: la partea de venituri de la suma de 6.166.426 lei la 6.116.426 lei, iar la cheltuieli de la suma de 6.500.000 la 6.450.000 lei.

5.     Prin HCL nr. 242/24.11.2016 s-a rectificat bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor subordonate Consiliului local Satu Mare, şi anume:

- Casei de Cultură prin majorare atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli (cheltuieli materiale) de la 2.177.450 lei la 2.195.280 lei (respectiv de la 1.957.450 lei la 1.975.280 lei),

- Instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, prin diminuare atât la partea de venituri de la suma de 7.630.730 lei la 7.591.230 lei, cât şi la partea de cheltuieli de la suma de 8.127.674 lei la suma de 8.088.174 lei;

6.     HCL nr. 257/15.12.2016 rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli aferent:

- Teatrului de Nord Satu Mare la partea de cheltuieli materiale se majorează de la suma de 2.413.000 lei la suma de 2.462.865 lei, iar la cheltuieli de capital se diminuează de la suma de 453.000 lei la 403.135 lei.

 

Astfel că, prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 257/15.12.2016 s-a aprobat rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, buget care a rămas final pentru anul 2016.

 

            Consiliul local al municipiului Satu Mare a adoptat:

 

v Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare finanţate integral din venituri proprii:

-         La partea de venituri suma de 7.375.426 lei;

-         La partea de cheltuieli suma de 7.709.000 lei, din care: 6.618.000 lei pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi 1.091.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare.

      Suma totală de 7.709.000 lei a fost aprobată  astfel:

-         Şcolii postliceale sanitare Satu Mare suma de 1.259.000 lei, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi anume cheltuieli de personal 1.130.500 lei, cheltuieli materiale  128.500 lei;

-         ADP Satu Mare suma de 6.450.000 lei, din care 5.359.000 lei pentru secţiunea de funcţionare şi anume salarii 2.618.000 lei, cheltuieli materiale 2.741.000 lei şi pentru secţiunea de dezvoltare pentru derularea unor cheltuieli de investiţii suma de 1.091.000 lei.

 

v Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare finanţate parţial din venituri proprii:

-         La partea de venituri suma de 17.241.510 lei;

-         La partea de cheltuieli suma de 17.738.454 lei, repartizat pe secţiunea de funcţionare suma de 17.301.319 lei şi pe secţiunea de dezvoltare suma de 437.135lei.

     Suma totală de 17.738.454 lei a fost aprobată  astfel:

-         Casei de Cultură G.M.Zamfirescu Satu Mare suma de 2.195.280 lei, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi anume cheltuieli de personal  220.000 lei , cheltuieli materiale 1.975.280 lei;

-         Instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat suma de 8.088.174 lei, din care 8.054.174 lei pentru secţiunea de funcţionare şi anume cheltuieli de personal 1.247.633 lei, cheltuieli materiale 6.681.541 lei, alte cheltuieli suma de 125.000 lei, respectiv suma de 34.000 lei pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare;

-         Teatrului de Nord Satu Mare suma de 7.455.000 lei, din care 7.051.865 pentru secţiunea de funcţionare şi anume cheltuieli de personal 4.589.000 lei, cheltuieli materiale 2.462.865 lei, respectiv suma de 403.135 lei pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.

 

Plăţile totale realizate la finele anului 2016 sunt în sumă de 20.729.640 lei (81,46 % din bugetul definitiv), din care:

- 19.824.231 lei reprezintă cheltuielile secţiunii de funcţionare (82,88 % din bugetul final pe această poziţie) şi

- 905.409 lei reprezintă cheltuielile secţiunii de dezvoltare (59,25 % din bugetul final pe această poziţie).

 

Încasările totale realizate la finele anului 2016 sunt în sumă de 20.383.635 lei (82,80 % din bugetul definitiv), din care:

- 19.808.745 lei reprezintă cheltuielile secţiunii de funcţionare (84,57 % din bugetul final pe această poziţie) şi

- 574.890 lei reprezintă cheltuielile secţiunii de dezvoltare. (48,13 % din bugetul final pe această poziţie).

 

Execuţia bugetelor instituţiilor subordonate Consiliului Local, supuse aprobării au fost preluate din situaţiile financiare depuse de către aceste instituţii cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare la 31.12.2016.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                           ŞEF SERVICIU BUGET

                  Ec. Lucica Ursu                                                        Ec. Terezia Borbei

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi