Şedinţa ordinară a Consiliului Local satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre 20
2017-04-20

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017,

          Luând act de raportul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub                       nr. 18449 din 06.04.2017, expunerea de motive a primarului municipiului , în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 18496 din 06.04.2017, de  raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

          Având în vedere prevederile art.30 alin. (1) şi art.33 din O.U.G. nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art.5 alin.(1), art. 25 lit.b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată 2008 şi Hotărârea Consiliului Local nr.67 din 23.03.2017 privind aprobarea bugetului local, cu alocarea fondurilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în anul 2017,

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6), lit.a), pct.8, ale art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

       Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

    Art. 1. - Se aprobă  Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare pe anul 2017, potrivit anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

    Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  municipiului Satu Mare în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

 

    Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 

 

 

 

                                                                  INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare

 

 

Potrivit prevederilor art.25, lit.b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, „Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă".

Ţinând cont de necesitatea întocmirii Planului Naţional care stabileşte necesarul potenţialului uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, supunem aprobării Consiliului Local al municipiului Satu Mare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

 

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

Raport de specialitate

 

 

 

Componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, organele centrale şi organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu şi funcţii de sprijin repartizate potrivit H.G. nr. 2288/2004, prevăd anual, în bugetele proprii, fonduri pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.

Conform art. 25, lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Bugetul alocat Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este în total de 278.000 lei din care:

 

Cheltuieli materiale (în sumă totală de 70.000):

-                             7.000 lei reprezentând închirierea liniilor de acţionare a sirenelor electrice de 5,5 kw din sistemul de înștiințare-alarmare a municipiului Satu Mare;

-                             18.000 lei servicii de întreţinere şi verificare a celor 52 sirene ce fac parte din sistemul de înştiinţare-alarmare a municipiului.

-                             4.000 lei reprezentând achiziția de acumulatori pentru sirenele Pavian;

-                             8.500 lei reprezentând achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului de audibilitate la nivelul municipiului Satu Mare;

-                             10.500 lei reprezentând achiziția stocului de mijloace şi materiale de apărare  împotriva inundaţiilor (căngi de fier cu cozi, lopeti, tîrnăcoape, sape, cazmale, topoare, ciocane, baros, saci iuta, roabe, targi de lemn);

-                             20.000 lei reprezentând achiziția serviciilor de reparații a Punctului de Comandă Municipal (locul de conducere a acțiunilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență în cazul apariției unor situații pe raza municipiului Satu Mare);

Cheltuieli investiții și dotări (în sumă totală de 208.000):

 

-                             75.000 lei reprezentând achiziţia a două (2) sirene de tip Pavian 1200 W, necesare completării sistemului de alarmare a municipiului Satu Mare, pentru o mai bună audibilitate;

-                             23.000 lei reprezentând achiziția de corturi de prim-ajutor;

-                             90.000 lei reprezentând achiziția unei autoutilitare necesare transportului personalului de intervenție în cazul apariției unei situații de urgență;

-                             20.000 lei reprezentând achiziția de diverse tipuri de mobilier și echipament pentru dotarea Punctului de Comandă Municipal.

Scopul acestora este de a veni în sprijinul Comitetului Local pentru Situaţii de urgenţă, al tuturor instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor materiale din municipiul Satu Mare.

Precizăm că aceste planuri vor contribui la întocmirea Planului Naţional care stabileşte necesarul potenţialului uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

 

 

 

 

 

Şef S.V.S.U.

Cotan Călin Gabriel

 

 

 

 

Înapoi