Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.10.2017 Proiect de hotărâre nr. 26
2017-10-23

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 50345/23.10.2017

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  acceptarea ofertei de donaţie a terenului situat în Satu Mare, Zona străzii Dunării

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017,

Luând act de raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr.50342/23.10.2017,  de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator inregistrata cu nr. 50344/23.10.2017 şi de  rapoartele  comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local,

Având în vedere oferta de donaţie a societății Satu Mare Shoping City prin administrator Nepi Investment Management S.R.L.,înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 45893/27.09.2017,

În conformitate cu prevederile art. 863 lit c și 1011 Cod Civil,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 121 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. c), ale art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată,  privind administraţia publică locală,

Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se acceptă oferta de donaţie a societății Satu Mare Shoping City prin administrator Nepi Investment Management S.R.L prin care donează domeniului public al Municipiului Satu Mare terenul în suprafață totală de 1439 mp identificat după cum urmează:

             -terenul intravilan în suprafață de 43 mp, identificat cu nr. cadastral 179624 înscris în CF nr.179624;

             -terenul intravilan în suprafață de 94 mp, identificat cu nr. cadastral 179602 înscris în CF nr.179602;

             -terenul intravilan în suprafață de 92 mp, identificat cu nr. cadastral 179604 înscris în CF nr.179604;

             -terenul intravilan în suprafață de 54 mp, identificat cu nr. cadastral 179593 înscris în CF nr.179593;

             -terenul intravilan în suprafață de 141 mp, identificat cu nr. cadastral 179599 înscris în CF nr.179599;

             -terenul intravilan în suprafață de 351 mp, identificat cu nr. cadastral 179606 înscris în CF nr.179606;

             -terenul intravilan în suprafață de 140 mp, identificat cu nr. cadastral 179609 înscris în CF nr.179609;

             -terenul intravilan în suprafață de 246 mp, identificat cu nr. cadastral 179597 înscris în CF nr.179597;

             -terenul intravilan în suprafață de 188 mp, identificat cu nr. cadastral 179600 înscris în CF nr.179600;

             -terenul intravilan în suprafață de 90 mp, identificat cu nr. cadastral 179364 înscris în CF nr.179364;

 

Art.2. Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

 

Art.3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolul 1.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului       Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, societății Satu Mare Shoping City şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Iniţiator proiect

Primar,

Kereskényi Gábor

 

Fișiere atașate

Înapoi