Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.10.2017 Proiect de hotărâre nr. 25
2017-10-23

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 50084/20.10.2017

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea  cumpărării  imobilului teren în suprafaţă de

 525 mp. înscris în CF 177446 Satu Mare,  cu nr. top 4880/23

 

           Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017,

          Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 25991/19.05.2017,  expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 25993/19.05.2017, precum şi de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

   Având în vedere notificarea numitilor Vezentan Marinel-Ionel si Vezentan Florica, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 60042/22.12.2015. 

          Tinând cont de prevederile H.C.L. nr. 219/28.09.2017 privind procedura de cumpărare a terenurilor ce apartin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectate de uz sau de interes public si Raportul comisiei de soluționare a cererilor care au ca obiect cumpărarea terenurilor ce aparțin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectare de uz sau interes public înregistrat sub nr. 50796/24.10.2017

                 Luând în considerare prevederile art. 863 litera "d" si ale art. 1650 alin (1) şi următoarele din noul Cod civil precum si prevederile art. 3 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  

Văzând prevederile art. 29 alin 1 litera "a" din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată, cu modificările si completările ulterioare,

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit  "c", ale art. 45 alin. (3)  şi ale art. 123 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se aprobă cumpărarea  de către Municipiul Satu Mare, a imobilului teren în suprafată de 525 mp, înscris în CF nr. 177446, cu nr. top 4880/23 situat în municipiul Satu Mare, care în natură reprezintă parte din strada Sighisoara.

 

Art. 2. Pretul de cumpărare pentru cei 525 mp teren este de 62 475 lei respectiv 119 lei/mp  stabilit conform raportului de evaluare terenuri aprobat prin Anexa 2 la H.C.L. nr.92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente constructiilor, curti, grădini.

 

Art. 3. Se aprobă includerea în domeniul public a municipiului Satu Mare a imobilului identificat la art. 1.

 

Art. 4. (1) Se aprobă preluarea în evidentele contabile ale Municipiului Satu Mare a terenului care face obiectul prezentei hotărâri cu valoarea de 62 475 lei.

            (2) Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al UAT Satu Mare se completează corespunzător potrivit prevederilor prezentei.

 

Art.5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente.

 

Art. 6. Se împuterniceşte Primarul municipiului Satu Mare să semneze actul autentic de vânzare cumpărare conform celor aprobate la articolele precedente.

 

           Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului       Satu Mare, domnului Vezentan Marinel Ionel, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare si Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

INIŢIATOR PROIECT

Primar

 Kereskényi Gábor

 

Fișiere atașate

Înapoi