Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.10.2017 Proiect de hotărâre nr. 22
2017-10-23

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 50805/24.10.2017

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilului teren  " Curţi construcţii aferente Sediului Administrativ al Consiliului Judeţean Satu Mare " situat în municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, identificat cu CF nr. 174985 Satu Mare, nr. cadastral 174985

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017.

  Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din             cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 50803/24.10.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 50803/24.10.2017, de  raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

 Văzând prevederile H.C.J. nr. 171/2017 privind aprobarea trecerii din  domeniul public al Judeţului Satu Mare şi din administrarea Consiliului Judeţean  Satu Mare în domeniul public al municipiului Satu Mare a imobilului-teren "Curţi construcţii aferente Sediului Administrativ al Consiliului Judeţean Satu Mare", situat în municipiul Satu Mare,  P-ţa 25 Octombrie nr. 1, identificat în CF nr. 174985 Satu Mare, nr. cadastral 174985

 În baza prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată,  privind administraţia publică locală,

Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE

 

 

   Art. 1. Se aprobă preluarea din domeniul public al Judeţului Satu Mare şi din administrarea Consiliului Judeţean Satu Mare în domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare, a imobilului-  teren  " Curţi construcţii aferente Sediului Administrativ al Consiliului Judeţean Satu Mare " situat în municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, înscris în  CF nr. 174985 Satu Mare, cu nr. cadastral 174985, în suprafaţă de 3421 mp.

          Art.2. Predarea preluarea imobilului identificat la art. 1 se va face pe bază de Protocol încheiat între părţi.

 

          Art. 3. (1) Se aprobă preluarea în evidenţele contabile ale Municipiului Satu Mare a terenului care face obiectul prezentei hotărâri.

      (2) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al UAT Satu Mare se completează corespunzător potrivit prevederilor prezentei.

 

         Art.4. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolul 1.

 

          Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

 

           Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Judeţului Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

        

 

Iniţiator proiect

Primar

 Kereskényi Gábor

 

Fișiere atașate

Înapoi