Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.01.2018 Proiect de hotărâre nr. 25
2018-01-20

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 3795/19.01.2018


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Statutului Clubului Sportiv Fotbal Club OLIMPIA 2010


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3792/19.01.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 3794/19.01.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 3900/22.01.2018 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Văzând prevederile H.C.L. nr. 194/30.09.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Sportive Fotbal Club Olimpia 2010 și ale H.C.L. nr. 89/30.03.2017 pentru completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 194/30.09.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Sportive Fotbal Club Olimpia 2010, precum și ale H.C.L. nr. 207/04.10.2016 privind modificarea Statutului Asociației Sportive FOTBAL CLUB OLIMPIA 2010.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. a) ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

Adoptă prezenta


HOTĂRÂRE


Art. 1 Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită asupra " bazei Sportive municipale Olimpia", situată în municipiul Satu Mare, str. Arenei nr. 1 și a imobilului teren înscris în CF nr. 162078 Satu Mare nr. top 345, în suprafață de 5.755 mp., situat în cartierul Sătmărel.
Art. 2. Se abrogă art. 7 alin. (2) lit. a din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 194/30.09.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010.

Art. 3. Se abrogă art. 3 din H.C.L. nr. 89/30.03.2017 pentru completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 194/30.09.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Sportive Fotbal Club Olimpia 2010.

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 7 alin. 2 lit.(b) din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 194/30.09.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010. astfel:
Art. 7 - (2) Municipiul Satu Mare prin Consiliul Local Satu Mare se angajează:
" b) să achite o cotizație anuală în limita disponibilităților bănești ale Consiliului local Satu Mare, care va fi stabilită prin hotărâre de aprobare a bugetului local de
venituri și cheltuieli sau prin rectificările bugetare ulterioare."

Art.5. Se abrogă H.C.L. nr. 207/04.10.2016 privind modificarea Statutului Asociației Sportive FOTBAL CLUB OLIMPIA 2010.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, CS FC Olimpia 2010 şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 


Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 3794/19.01.2018

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului Clubului Sportiv Fotbal Club OLIMPIA 2010


Având în vedere faptul că cele două imobile teren care fac obiectul prezentului prpiect de hotărâre, se află în stare avansată de degradare astfel fiind afectat în mod negativ aspectul urbanistic al zonelor, respectiv nu mai pot fi utilizate în condiții optime pentru activităţi sportive, prin retragerea dreptului instituit în facvarea Clubului Sportiv Fotbal Club OLIMPIA 2010, se realizează cadrul juridic necesar alocării de fonduri de la bugetul local sau de accesare de fonduri europene în vederea demarării lucrărilor de investiţii.
Date fiind considerentele de mai sus, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

 

 

Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 


Faur Mihaela/2 ex.

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SERVICIUL PATRIMONIU, CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI
Nr. 3792/19.01.2018

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului Clubului Sportiv Fotbal Club OLIMPIA 2010

 

Prin art. 7 alin (2) litera a) la Statutul "Asociației Sportive Fotbal Club Olimpia 2010" aprobat prin Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 194/30.09.2010 s-a aprobat punerea la dispoziția Asociației, a Bazei Sportive municipale Olimpia situată pe str. Arenei nr. 1, iar prin art. 3 al H.C.L. nr. 89/30.03.2017 s-a completat acest alineat și cu imobilul teren înscris în CF nr. 162078 Satu Mare sub nr. top 345 în suprafață de 5755 mp, situat în cartierul Sătmărel.
Având în vedere faptul că cele două terenuri se află în stare avansată de degradare astfel fiind afectat în mod negativ aspectul urbanistic al zonelor, respectiv nu mai pot fi utilizate în condiții optime pentru activităţi sportive, se realizează cadrul juridic necesar alocării de fonduri de la bugetul local sau de accesare de fonduri europene în vederea demarării lucrărilor de investiţii .
Date fiind considerentele de mai sus, se propune spre analiză şi aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

Şef serviciu
Faur Mihaela

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

Înapoi