Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017 Proiect de hotărâre nr. 32
2017-11-21

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 54780/16.11.2017


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, situat în municipiul Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr. 187


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2017.
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 54775/16.11.2017, expunere de motive a Viceprimarului Municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 54778/16.11.2017, raportul serviciului Juridic Contencios Arhiva nr. 55070/17.11.2017, referatul Comisiei de soluţionare a cererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini, înregistrat sub nr. 40602/25.08.2017 şi raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
Având în vedere cererea şi documentaţia depusă de numita Bocea Camelia, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 27559/17.06.2016, prin care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 2.350 mp, aferent construcţiei situată în mun. Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr. 187, jud. Satu Mare.
În temeiul prevederilor H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, coroborată cu cele ale H.C.L. nr. 134/25.05.2017;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile din Legea nr.18/1991 fondului funciar, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. b), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Satu Mare a suprafeţei de 2.350 mp teren înscris în CF nr. 154499 Satu Mare cu nr. cadastral 154499.
1


Art.2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului-teren în suprafaţă totală de 2.350 mp, aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr. 187, înscris în CF nr. 154499 Satu Mare cu nr. cadastral 154499, conform lucrării de specialitate denumită „Plan de amplasament şi delimitare a imobilului", vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 25423/12.05.2016, întocmită de P.F.A. Soponar Radu Mihai, după cum urmează:

• suprafaţa de 500 mp teren cu categoria de folosinţă „curţi, construcţii",
• suprafaţa de 1.850 mp teren cu categoria de folosinţă „arabil".

Art. 3. Se aprobă vânzarea imobilului - teren în suprafaţă de 2.350 mp, identificat în articolul precedent, la valoarea totală de 91.600 lei, calculată conform preţurilor prevăzute în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017, pe categorii de folosinţă, stabilită astfel:

• preţul de 25.000 lei, pentru suprafaţa de 500 mp teren cu categoria de folosinţă „curţi, construcţii",
• preţul de 66.600 lei, pentru suprafaţa de 1.850 mp teren cu categoria de folosinţă „arabil".

Art. 4. Se mandatează Președintele Comisiei de vânzare terenuri prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, numită prin dispoziția Primarului, să semneze actul autentic vânzare - cumpărare a terenului.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Comisiei de soluţionare a cererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare şi compartimentele de specialitate din subordinea al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 6. Prezenta se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, O.C.P.I Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.


Iniţiator proiect,
Viceprimar,
Albu Adrian

 

Înapoi