Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 7
2018-02-19

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 9251 din 15.02.2018

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2018,

            Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 9241/15.02.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 9248/15.02.2018, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,

            Având în vedere

-        prevederile Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

-        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

-        prevederile Ordonanţei Guvernului 2/2001 modificată şi completată privind regimul juridic al contravenţiilor

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.e precum şi alin.(6), litera a pct.11 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

            Adoptă prezenta


                                                                       HOTĂRÂRE

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Satu Mare conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Începând cu data aprobării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.72/2006 privind aprobarea regulamentului de amplasare a mijloacelor de reclamă şi publicitate pe raza Municipiului Satu Mare, precum şi orice alte norme contrare prezentului regulament.

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare, Serviciul de specialitate Instituţia Arhitectului Şef, Serviciul de specialitate Biroul Control Comercial, Autorizaţii de Funcţionare şi Transport, şi Poliţia Locală Satu Mare.

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

    Kereskényi Gábor      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF/2

 

 

Fișiere atașate

Înapoi