Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 6
2018-02-19

 

ROMÂNIA

 JUDEŢUL SATU MARE

 CONSILIUL LOCAL AL

 MUNICIPIULUI SATU MARE

 Nr. 9366/16.02.2018

 


PROIECT DE  HOTĂRÂRE

                         privind deschiderea de noi puncte de lucru ale

S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de  22.02.2018.

          Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.9356/16.02.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 9359/16.02.2018, raportul S.C. Apaserv Satu Mare S.A. nr. 1859/07.02.2018   si   raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

Având în vedere:

- adresa nr. 2439/15.02.2018 S.C. Apaserv Satu Mare S.A.,  înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr.9154/15.02.2018,

          - luând în considerare prevederile art.113 lit.d), din Legea nr. 31/1990  privind societăţile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin.1 lit.e) din Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;

           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. a) şi ale art. 45 alin. (1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,      

Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1.  Se aprobă deschiderea de noi puncte de lucru:

cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei pe raza comunei Cehal

-        staţia de tratare, FN, comuna Cehal, jud. Satu Mare

-        reţea de distribuţie, FN, comuna Cehal, jud. Satu Mare

 

cod CAEN 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate pe raza comunei Cehal

-        staţia de epurare, FN, comuna Cehal, jud. Satu Mare

-        rețele de canalizare, FN, comuna Cehal, jud. Satu Mare

 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi susţinută de domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi Apaserv Satu Mare S.A.

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

            Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Nr.9359/16.02.2018

 

 

Kereskényi Gábor, primar al  municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre având ca obiect deschiderea de noi puncte de lucru ale S.C. Apaserv Satu Mare S.A., proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE:

 

 

S.C. APASERV SATU MARE S.A. i se va concesiona serviciul public de alimentare cu apă şi de  canalizare prin contract de delegare a gestiunii din comuna Cehal.

Pentru a putea opera în U.A.T. Cehal se impune declararea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A. a punctelor de lucru aferente serviciilor publice de alimentrare cu apă şi de canalizare.

   Având în vedere Raportul nr. 1859/07.02.2018 al S.C Apaserv Satu Mare S.A. văzând şi Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit căreia consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale,

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

            Kereskényi Gábor

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi