Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 5
2018-02-19

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL

Nr.9267/16.02.2018                 

 

 

 

 

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea auditorului statutar la S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din  data de 22.02.2018;  

          Luând act de raportul întocmit de Biroul monitorizare proceduri compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.9268/16.02.2018, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.9266/16.02.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;

          Luând în considerare adresa directorului general al SC Apaserv Satu Mare S.A.,  înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr.2439/15.02.2018 prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea unui auditor statutar la SC Apaserv Satu Mare SA, precum şi raportul de specialitate întocmit de acesta şi înregistrat cu nr. 2438/15.02.2018;  

Având în vedere:

  • prevederile art.111 lit. b^1 şi art. 160 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art.47-49 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art.17, art.18 lit. f) art. 35 şi art.36 alin.4 din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;
  • prevederile Legii nr.162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

          Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. APASERV Satu Mare S.A.;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1),  art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

 

Art.1. (1) Consiliul Local al Municipiului Satu Mare ia act de termenii şi condiţiile Contractului de servicii nr. 28/12.02.2018 BDO Audit SRL - Servicii de auditare financiară a situaţiilor financiare întocmite de S.C. Apaserv Satu Mare S.A. pentru exerciţiile financiare încheiate la 31.12.2017, 31.12.2018 şi 31.12.2019 potrivit Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2)    Durata contractului este până la data de 31.05.2020.

 

Art.2.Se mandatează domnul Masculic Csaba  reprezentantul Municipiului Satu Mare în AGA, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor în sensul celor aprobate prin prezenta hotărâre.

 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi domnul Masculic Csaba.

 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, domnului Masculic Csaba, SA APASERV SATU MARE S.A. şi  Instituţiei Prefectului  - Judeţul Satu Mare.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,

PRIMAR,

         Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 Lazarovici Angelica Claudia

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Nr.9266/16.02.2018

 

 

 

Kereskényi Gábor, primar al  municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre având ca obiect desemnarea auditorului statutar la S.C. APASERV SATU MARE S.A. proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE:

 

 

 S.C.APASERV SATU MARE SA  este o societate comercială înfiinţată şi aflată sub coordonarea şi autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare. Potrivit Actului constitutiv al societăţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare, Municipiul Satu Mare este acţionar majoritar.

Potrivit prevederilor art. 47-49 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modifcările şi completările ulterioare, situaţiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.

Luând în considerare adresa directorului general al SC Apaserv Satu Mare S.A.,  înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr.2439/15.02.2018 prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea unui auditor statutar la SC Apaserv Satu Mare SA urmare a procedurii de achiziţie realizată de către societate - raportul achiziţiei înregistrat cu nr. 1848/07.02.2018 - şi finalizată cu încheierea Contractului de servicii inregistrat cu nr. 28/12.02.2018, anexat proiectului de hotărâre,

Văzând prevederile din Actul constitutiv al SC Apaserv Satu Mare S.A. şi cele din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit căreia consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale,

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

                                                                   Kereskényi Gábor

 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 9268/16.02.2018

 

 

Referitor la expunerea de motive a domnului primar Kereskényi Gábor, la proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la S.C.APASERV SATU MARE SA  ,

În temeiul prevederilor art.44 aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul monitorizare proceduri formulează prezentul,

 

                                                        Raport de specialitate:

 

 

          Potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legale.

Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

Luând în considerare adresa directorului general al SC Apaserv Satu Mare S.A.,  înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr.2439/15.02.2018 prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea unui auditor statutar la SC Apaserv Satu Mare SA,

Văzând raportul de specialitate întocmit de acesta şi înregistrat cu nr. 2438/15.02.2018 precum şi Raportul achiziţiei înregistrat sub nr. 1848/07.02.2018, ataşat documentaţiei;

Propunerea de desemnare a persoanei juridice  SC PRIM AUDIT SRL Bucuresti în calitate de auditor statutar în condiţiile şi termenele stabilite prin Contractul de servicii încheiat şi înregistrat cu nr. 28/12.02.2018;  

Văzând prevederile art.17 alin (1), art.18 lit.f) din Actul Constitutiv al societăţii aprobat prin Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 123/25.05.2017;

          "(1)Adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţi ai acţionarilor, este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acestuia şi asupra politicii lui economice în condiţiile şi limitele stabilite în prealabil de Consiliul Local pentru fiecare adunare ordinară şi extraordinară în parte...."......." Adunarea generală ordinară ale acţionarilor are următoarele competenţe:.........de a aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu auditorul financiar..."

 

          Precum şi cele ale art. 47 din OUG nr. 109/2011 unde „ .....Auditorii statutari sunt numiţi înainte de încheierea exerciţiului financiar de către adunarea generală a acţionarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administraţie, pentru o perioadă de minimum 3 ani....."

 

          Coroborate cu cele art.111 lit. b^1 şi art.160 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale „ ...(1) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. ........    b^1) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar...................... (1) Situaţiile financiare ale societăţilor supuse obligaţiei legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condiţiile prevăzute de lege...    (1^1) Societăţile pe acţiuni care optează, în temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar.    .... „   

 

  Se impune iniţierea prezentului proiect de hotărâre şi propun adoptarea lui în forma iniţiată de executiv.

 

 

 

 

 

Şef birou

Lazarovici Angelica Claudia

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi