Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 11
2018-02-21

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 8353/12.02.2018

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii precum şi modificarea şi  completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­22.02.2018;

 Având în vedere: iniţiativa Primarului Municipiului Satu Mare, exprimată prin Expunerea de motive înregistrată cu nr.8352/12.02.2018, Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Resurse Umane Salarizare şi Biroul monitorizare proceduri  înregistrat cu nr.8354/12.02.2018, rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare;

Având în vedere adresa cu nr.221/09.02.2018 înaintată executivului de către directorul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare înregistrată la sediul instituţiei sub nr 8029/09.02.2018 prin care solicită executivului suplimentarea structurii Clubului Sportiv Municipal cu un post necesar în vederea desfăşurării activităţilor din domeniul sportiv, urmare a înfiinţării ramurii de sport „fotbal";   

În conformitate cu:

 • prevederile art.6 lit.a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art.40 alin.(1), lit.a), art. 41 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art. III alin.(8^1) din O.U.G. nr.63/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare coroborate cu cele ale adresei Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare cu nr.3860/SM/30.03.2017, înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 17266/31.03.2017;
 • prevederile Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini, Standardul 4 - Structura organizatorică ale Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

    Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin.(3) lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art  45 alin (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se aprobă reducerea numărului de posturi aprobate pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare de la 300 la 299 posturi bugetate, prin desfiinţarea postului în regim contractual de consilier, gradul profesional IA din cadrul Compartimentului reparaţii străzi şi semnalizare rutieră.

Art.2.Se aprobă redenumirea Compartimentului intervenţii în Compartiment prevenţie.

Art.3 Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5. (1)  Se aprobă completarea prevederilor art. 26 alin.(3) Atribuţii specifice - Biroul Audit Public Intern din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.247/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare cu următoarele atribuţii:

17.monitorizează ducerea la îndeplinire, în termenul legal, a măsurilor dispuse prin actele de control întocmite ca urmare a misiunilor de audit efectuate de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Satu Mare;

18. primește întreaga corespondență privind rapoartele de control și deciziile emise de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Satu Mare în urma controalelor efectuate, le înregistrează, le gestionează și urmărește permanent stadiul de punere în aplicare a măsurilor dispuse,

19. solicită compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare și entităților din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare controlate, informări asupra stadiului progresului înregistrat în procesul de implementare a măsurilor dispuse și despre situațiile de nerespectare a termenelor de implementare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi - Camera de Conturi Satu Mare;

20. centralizează și prezintă ordonatorului principal de credite informațiile primite de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare și de la entitățile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare controlate de Curtea de Conturi a României-Camera de Conturi Satu Mare, referitoare la stadiul de implementare a măsurilor dispuse și la respectarea termenelor privind ducerea la îndeplinire a acestora;

21. comunică Curții de Conturi a României- Camerei de Conturi Satu Mare informațiile privind stadiul de implementare a măsurilor dispuse de către aceasta prin decizie, în cazul acțiunilor de audit de conformitate și audit financiar, sau a recomandărilor transmise prin scrisoare, în cazul acțiunilor de audit al performanței.

             (2) În cuprinsul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare denumirea de Compartiment intervenţii se înlocuieşte cu denumirea de Compartiment prevenţie.

Art.6 Prezenta abrogă art.3 din Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 273/23.11.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi ale Direcţiei de evidenţă a Persoanelor Satu Mare şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 309/21.12.2017  privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.  

Art.7.Primarul Municipiului duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul aparatului de specialitate.

Art.8.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare şi  Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAC/COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Nr.8352/12.02.2018

 

 

 

Kereskényi Gábor,  primar al municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii precum şi modificarea şi  completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE:

 

 

Începând cu anul 2010, în baza prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 structurile cu personalitate juridică aflate sub autoritatea, coordonarea şi finanţarea autorităţilor publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi comunicat anual de către Instituţia Prefectului.

La data prezentei potrivit adresei Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, UAT Municipiul Satu Mare i-au fost alocate un număr de 756 posturi care în baza hotărârilor dvs sunt alocate/aprobate pe structuri astfel:

 • Aparatul de specialitate al primarului: 300 posturi;
 • Poliţia Locală Satu Mare: 150 posturi;
 • Administrarea Domeniului Public Satu Mare: 130 posturi;
 • Direcţia de Evidenţă a Persoanei municipiului Satu Mare: 25 posturi;
 • Centrul Cultural G.M. Zamfirescu: 8 posturi;
 • Club Sportiv Municipal: 8 posturi;
 • Instituţia de spectacole „Teatrul de Nord": 132 posturi;

 

Având în vedere adresa cu nr.221/09.02.2018 înaintată executivului de către directorul Clubului Sportiv Muncipal Satu Mare înregistrată la sediul instituţiei sub nr 8029/09.02.2018 prin care solicită executivului suplimentarea structurii Clubului Sportiv Municipal cu un post necesar în vederea desfăşurării activităţilor din domeniul sportiv, urmare a înfiinţării ramurii de sport „fotbal";  

În vederea respectării prevederilor referitoare la numărul maxim de posturi propun autorităţii deliberative, aprobarea reducerii numărului de posturi aprobate pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare de la 300 la 299 posturi bugetate prin desfiinţarea postului în regim contractual de consilier, gradul profesional IA din cadrul Compartimentului reparaţii străzi şi semnalizare rutieră.  

Prezentul proiect de hotărâre nu necesită avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici întrucât modificările nu privesc funcţiile publice avizate şi aprobate în înţelesul Legii nr. 188/1999.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune şi completarea atribuţiilor Biroului audit public vizând activitatea de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de auditorii Camerei de Conturi Satu Mare, Curţii de Conturi Satu Mare în urma misiunilor de audit realizate la nivelul UAT Municipiul Satu Mare precum şi redenumirea Compartimentului intervenţii în Compartiment prevenţie.

Văzând Legea administraţiei publice locale, potrivit căreia consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa şi aprobă la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice de interes local, supun dezbaterii, analizei şi aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 8354/12.02.2018

 

 

În temeiul prevederilor art.4 aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Serviciul  resurse umane salarizare şi Biroul monitorizare proceduri formulează prezentul,

 

 

Raport de specialitate:

 

 

Începând cu anul 2010, în baza prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 structurile cu personalitate juridică aflate sub autoritatea, coordonarea şi finanţarea autorităţilor publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi comunicat anual de către Instituţia Prefectului.

La data prezentei potrivit adresei Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, UATM Satu Mare i-au fost alocate un număr de 756 posturi şi care în baza hotărârilor dvs sunt alocate/aprobate pe structuri astfel:

 • Aparatul de specialitate al primarului: 300 posturi;
 • Poliţia Locală Satu Mare: 150 posturi;
 • Administrarea Domeniului Public Satu Mare: 130 posturi;
 • Direcţia de Evidenţă a Persoanei municipiului Satu Mare: 25 posturi;
 • Centrul Cultural G.M. Zamfirescu: 8 posturi;
 • Club Sportiv Municipal: 8 posturi;
 • Instituţia de spectacole „Teatrul de Nord": 135 posturi;

Potrivit actului normativ numărul maxim de posturi nu se aplică capitolelor bugetare « Învăţământ» , « Sănătate»  şi « Asigurări şi asistenţă socială» , indiferent de sursa de finanţare şi celor care nu au fost înfiinţate prin hotărâri ale autorităţii deliberative (  Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare  şi Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare).

Având în vedere adresa cu nr.221/09.02.2018 înaintată executivului de către directorul Clubului Sportiv Muncipal Satu Mare înregistrată la sediul instituţiei sub nr 8029/09.02.2018 prin care solicită executivului suplimentarea structurii Clubului Sportiv Municipal cu un post necesar în vederea desfăşurării activităţilor din domeniul sportiv, urmare a înfiinţării ramurii de sport „fotbal";  

Faptul că la data prezentei cele 756 de posturi alocate UATM Satu Mare sunt alocate/aprobate pe structuri, executivul propune prin prezentul proiect reducerea/desfiinţarea postului vacant  în regim contractual de consilier, gradul profesional IA din cadrul Compartimentului reparaţii străzi şi semnalizare rutieră.

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune:

A.)  completarea prevederilor art. 26 alin.(3) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.247/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, atribuţiile Biroului audit public intern, cu atribuţii specifice administrative de ducere la indeplinire a măsurilor dispuse de auditorii Curţii de Conturi, Camerei de Conturi Satu Mare în urma misiunilor de audit realizate la nivelul UAT Municipiul Satu Mare,

B) În cuprinsul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare denumirea de Compartiment intervenţii se înlocuieşte cu denumirea de Compartiment prevenţie în acord cu atribuţiile aprobate,  personalul urmând a fi numit în noua structură cu respectarea art.41 din Legea 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; redenumirea structurii este realizată şi în Statul de funcţii şi Organigrama supusă aprobării Dvs.

 

Faptul că modificările propuse respectă prevederile Standardului  4 Structura organizatorică  şi a Standardului 2 Atribuţii, funcţii, sarcini din Ordinul 400/2015 „ ..Conducătorul entităţii publice defineşte structura organizatorică, competenţele, responsabilităţile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală şi comunică salariaţilor documentele de formalizare a structurii organizatorice. .... Conducerea entităţii entităţii publice asigură întocmirea şi actualizarea permanentă a documentului privind misiunea entităţii publice, a regulamentelor interne şi a fişelor posturilor, pe care le comunică angajaţilor. Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea încredinţată entităţii, obiectivele şi atribuţiile entităţii publice şi ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul compartimentului, ....."

 

Ţinând cont că prezentul proiect de hotărâre nu necesită avizul prealabil/ulterior al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici întrucât modificările nu privesc funcţiile publice în înţelesul Legii nr.188/1999 „........Prevederile prezentei legi nu se aplică: a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pază, precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii....."

 

Faţă de cele expuse supunem aprobării dvs proiectul de hotărâre în forma iniţiată de  executiv.

 

 

 

 

Şef serviciu,                                                           Şef birou

Ciulean Oana Maria                                           Lazarovici Angelica Caludia

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi