Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu mare din data de 22.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 10
2018-02-21

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 9824/20.02.2018

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2018;

Luând act de raportul comun cu nr.9826/20.02.2018 întocmit de Serviciul resurse umane salarizare şi Biroul monitorizare proceduri, compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 9823/20.02.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;

          Adresa directorului general al Poliţiei Locale Satu Mare cu nr. 360/31.01.2018 înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 9817/20.02.2018 şi  Nota de fundamentare întocmită de acesta;  

În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1), art.5, art. 14, art. 29 alin.(1) lit. b) art. 30 lit.a), art. 31 alin.(1) lit.g) ale Legii 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

        În acord cu Hotărârea Consiliului Local Satu Mare 11/31.01.2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale a municipiului Satu Mare;

În conformitate cu prevederile art.100, 107 şi art.112 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.40 alin (1) lit.a), lit.b) din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        Prevederile art. XVI ale Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile  Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini,  Standardul 4 - Structura organizatorică ale Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr.________ înregistrat la sediul autorităţii sub nr.______ şi avizul Comisiei Locale de Ordine Publică Satu Mare  ataşat documentaţiei;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin (2) lit. a) şi lit. d), alin (3) lit. a) şi alin.(6) lit.a) pct.7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                    Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1.Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Satu Mare conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art.2. Se aprobă numărul maxim de posturi bugetate din cadrul Poliţiei Locale Satu Mare conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Satu Mare conform Anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Satu Mare potrivit Anexei nr.4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.310/21.12.2017 privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare şi prevederile art.1 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 141/29.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare.

Art.6 Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului  Public Poliţia Locală Satu Mare.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  şi Instituţiei Prefectului  Judeţului Satu Mare.

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Lazarovici Angelica Claudia

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Nr.9823/20.02.2018

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

   Poliţia locală a municipiului Satu Mare a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 11/31.01.2011 ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică în temeiul Legii nr.155/2010 a poliţiei locale, a Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. La data prezentei, instituţia publică are alocat/aprobat un număr de 150 de posturi potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2017.

 În vederea realizării atribuţiilor stabilite de Legea 155/2010  în domeniul protecţiei mediului se propune modificarea structurii actuale prin înfiinţarea în subordinea directorului general a unei structuri - Serviciul protecţia şi controlul mediului - formată din 9 posturi din care 1 de conducere (funcţii publice) prin desfiinţarea/înfiinţarea de funcţii publice, reorganizări structuri potrivit celor expuse în Nota de fundamentare a directorului general al Poliţiei Locale Satu Mare şi raportul compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului.  Modificarea va fi realizată fără a influenţa numărul maxim de posturi/funcţii publice aprobate la data prezentei în cadrul Poliţiei Locale Satu Mare.  Organigrama propusă aprobării dvs respectă şi prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  referitoare la numărul maxim al funcţiilor publice de conducere admise în cadrul instituţiei de maxim 12% din numărul total al funcţiilor publice aprobate precum şi cele referitoare la numărul minim de funcţii publice de execuţie pentru formarea unui birou/serviciu/direcţie.

Având în vedere cele consemnate mai sus, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici înregistrat la sediul instituţiei sub nr ____şi avizul Comisiei de Ordine Publică Satu Mare cu privire la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare supus aprobării dvs,  

Văzând prevederile Legii administraţiei publice locale, potrivit căreia consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre altele şi cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind ordinea publică precum şi organizarea şi statul de funcţii ale serviciilor publice de interes local supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

                                           Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 9826/20.02.2018

 

 

 

             În temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind  

 

Înapoi