Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 21.12.2017 Proiect de hotărâre nr. 38
2017-12-18

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

                        Nr. 59322/14.12.2017

 

 

 

                                  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind

 a imobilului - teren, înscris în CF nr. 5850 cu nr. cadastral 7013/2/b și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 909 mp rezultată în urma dezlipirii

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data                  de 21.12.2017;

            Luând act de raportul de specialitate a Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub                                     nr. 59320/14.12.2017, expunerea de motive a Viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 59321/14.12.2017, de raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios Arhivă înregistrată sub nr. 59522/15.12.2017 și referatul Comisiei de soluţionare a cererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini, înregistrat sub nr. 59325/14.12..2017 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

Având în vedere cererea petentei  Păcurar Claudia Rodica, înregistrată la instituția noastră sub nr. 30614/30.08.2011 și documentaţia pentru ieşirea din indiviziune a terenului în suprafaţă de 909 mp din totalul de 9.793 mp,  înscris în CF nr. 5850 Satu Mare sub  nr. cadastral 7013/2/b, aferent construcţiei amplasată în mun. Satu Mare, pe                         str. Căprioarei nr. 10/a, jud. Satu Mare.                                                                                                                             Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini;                                                                                                     Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr 18/1991 fondului funciar, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 4  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 879 alin. 2, art. 880 şi art. 888 din Cod civil, republicat, ale art.132 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale art. 24 din Legea                nr. 7/1996, cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5)  lit. b), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta 

 

H O T Ă R A R E :

 Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Satu Mare                  a terenului în suprafeță de 9.793 mp de teren, situat în intravilanul municipiului                  Satu Mare, înscris în C.F. nr. 5850 Satu Mare cu nr. cadastral 7013/2/b.

Art. 2. Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasare               şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare - LOT 1", întocmită                    de persoană fizică autorizată Făt I. Nicolae, vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 38505/12.07.2017, conform anexei la prezenta hotărâre .

Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, înscris în C.F. nr. 5850 Satu Mare cu nr. cadastral 7013/2/b, în suprafaţă de 9.793 mp, conform documentaţiei cadastrale, meţionat la articolul anterior, după cum urmează:    

- nr. cadastral 179414 - Lot 1, în suprafaţă totală de 909 mp, din care:

 -cota de 400/909 părți cu categoria de folosinţă „curţi, construcţii",

-cota de 509/909 mp cu categoria de folosinţă „arabil (grădină)".

                nr. cadastral 7013/2/b, în suprafaţă de 8.884 mp cu categoria de folosinţă  „arabil

               (grădină)".

Art.4. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren                            în suprafaţă 909 mp, respectiv cota de 909/9.793 părţi aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, str. Căprioarei nr. 10/a, identificată sub nr. cadastral 179414 - Lot 1, conform articolului anterior,

Art.5 Se aprobă  , pentru suprafata de 909 mp , calculată conform preţurilor prevăzute în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017, în funcție de categoriile de folosință,  după cum urmează:

-        preţul de 23.600 lei pentru suprafața de 400 mp teren cu categoria de folosinţă   „curţi, construcţii",

-        preţul de 21.887 lei pentru suprafaţa de 509 mp, teren cu categoria de folosinţă   „arabil".

Art.6. Se mandatează Președintele Comisiei de vânzare terenuri prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, numită prin dispoziția Primarului, să semneze actul autentic de dezmembrare și  vânzare - cumpărare a terenului.

Art.7. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea unei coli de carte funciară  și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Comisiei de soluţionare a cerererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare şi compartimentele de specialitate din subordienea al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.9. Prezenta se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului             Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, O.C.P.I Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

                                                               Iniţiator proiect,

                                                                    Viceprimar

                                                              Albu Adrian

 

 

 

 

Red/dact

C.M.

                                                                       

 

Înapoi