Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 21.12.2017 Proiect de hotărâre nr. 20
2017-12-20

 

România

Judeţul Satu Mare

Municipiul Satu Mare

Consiliul Local al  Municipiului Satu  Mare

Nr. 59887/19.12.2017

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­21.12.2017,

                    Luând act de raportul comun al Serviciului resurse umane salarizare şi al Direcţiei economice compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.59888/19.12.2017, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.59886/19.12.2017 de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;

          În acord cu:

 • Prevederile art.1 alin (3), art.2 alin (1), lit. a), art.3 alin (1), art. 6, art.8 alin (1), art.(9), art.10, art.11, art.12 alin. (1), art.19, art.27 alin.(2), art. 35, art.36, art.38 alin.(3) lit.e) ale Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publici cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 91/2017,
 • Prevederile art. VII ale O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Prevederile art. 5, art.7, din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015 0932 2H1 0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Nomenclatorului funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor care sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Structura funcţiilor publice aprobate prin hotărârii ale Consiliului Local Satu Mare, pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Poliţia Locală Satu Mare;
 • H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • Prevederile art.14 şi art. 34 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile art.40 si art.41 ale Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile art.14, art.16, art.17, art.20-23, art.40 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Adresa salariaţilor nesindicalişti din cadrul Direcţiei de impozite şi taxe locale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 59829/18.12.2017;

Adresa salariaţilor nesindicalişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 59744/18.12.2017;

Adresa inaintă executivului de către Sindicatul salariaţilor din cadrul Poliţiei Locale Satu Mare înregistrată sub nr. 59768/18.12.2017;

Adresa înaintată executivului de către preşedintele organizaţiei sindicale reprezentative la nivelul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi SPAS, înregistrată sub nr. 59739/18.12.2017;

Procesul verbal al Comisiei de lucru constituită în vederea stabilirii salariilor de bază şi a coeficienţilor care stau la baza determinării acestora la gradaţia 0 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din  aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare înregistrat sub nr. 59867/19.12.2017,

 Constatând necesitatea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 161/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,

          Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1, art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), lit. d), alin (9), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E:

 

 

Art.1 Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform Anexei nr.1A, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

          Art.2 Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, conform Anexei nr. 1B şi a Anexei nr. 1C la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.

 

Art.3 Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor municipiului Satu Mare, conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art.4 Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora, pentru funcţiile publice generale/specifice şi  funcţiile contractuale din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare, conform Anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art.5 Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare, conform Anexei nr.4, parte integrantă a prezentei.

 

Art.6 În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază se vor stabili prin acte administrative individuale emise de către ordonatorii de credite.

 

Art.7 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, a Serviciului Public de Assitenţă Socială Satu Mare şi a Poliţiei Locale Satu Mare se asigură de către fiecare ordonator de credite în condiţiile legii. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare  să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal.

 

Art.8 Prezenta abrogă Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 161/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

 

Art.9.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin intermediul Serviciului resurse umane salarizare din aparatul de specialitate al primarului, Serviciul de Asistenţă Socială Satu Mare şi Serviciul Public Poliţia Locală Satu Mare.

 

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. COM/UL

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Nr.59886/19.12.2017

 

 

 

Kereskényi Gábor, primar al municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE:

 

 

Potrivit Constituţiei României stabilirea sistemului de salarizare pentru sectorul bugetar este un drept şi o obligaţie a legiuitorului, acesta având  dreptul de a modifica sistemul de salarizare existent ori să-l înlocuiască cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmărit, ţinînd seama şi de resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp. În virtutea acestui drept, a fost aprobată Legea-cadru nr. 153/2017 lege care are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului şi care se aplică şi personalului din autorităţile administraţiei publice local şi care începând cu 01.07.2017 a stabilit următoarele:

 " (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

    (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.

    (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

    (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

    (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual....."

 

În aplicarea celor de mai sus prin Hotărârea nr.161/2017 Consiliul Local Satu Mare a aprobat salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora la gradaţia 0 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul structurilor care fac parte din familia ocupaţională "Administraţie " cu raportare la salariul minim brut pe ţară garantat în plată la acea data de 1450 lei şi cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2017 la cap. "cheltuieli de personal" pe fiecare ordonator de credite.

 

  Având în vedere modificările legislative:

 • H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ....

" Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră..." faţă de 1450 lei la data prezentei;

 

 • prevederile titlului V Contribuţii sociale obligatori din O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

"......Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi

 

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;

    b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

    c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora."

    "   Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor....."..."Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142."

"....(1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:"

 

" ......Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi

cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:...."

    (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor.,"

    ..............................

 • În vederea respectării regulilor bugetare din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:

." Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale...........(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială.....    (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.....Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată....... Numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexa la bugetul fiecărei instituţii publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit...."

 

 

 Ţinând cont de impactul financiar asupra bugelului local a cheltuielilor cu personalul  care potrivit clasificaţiei economice include pe lângă salariile de bază stabilite prin prezentul proiect de hotărâre ( doar pentru personalul din cadrul a trei structuri/instituţii) cheltuieli cu deplasările, cheltuielile cu indemnizaţiile consilierilor locali, a membrilor comisiilor de concurs/contestaţii etc, se impune  iniţierea prezentului proiect de hotărâre în sensul reaşezării coeficienţilor  care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţiile din anexe, în vederea asigurării sustenabilităţii pe intreg anul financiar 2018 a celor supuse aprobării Dvs, în condiţiile majorării salariilor de bază şi pentru celelelate instituţii/servicii începând cu data de 01.01.2018 cu  25% în baza prevederilor art. 38 alin.(3) lit.a) şi lit.b)  - pentru instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Satu Mare, ADP, CSM, şi personalul din cadrul SPAS căruia nu i se aplică prevederile prezentului proiect de hotărâre,

 

 Văzând că sunt îndeplinite şi cerinţele referitoare la consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate/unităţi sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor - ataşate prezentului proiect de hotărâre,

 

    În acord cu proiecţiile de buget realizate de ordonatorii de credite pe anul 2018 la capitolul "cheltuieli de personal"  şi cu respectarea prevederilor art. 4 ale Legii nr. 153/2017: "  (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.............

    (4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu....."

 

Ţinând cont de faptul că sistemul de salarizare propus prin prezentul proiect de hotărâre are la bază principiul legalităţii, nediscriminării, egalităţii şi importanţei muncii depuse, a stimulării activităţii personalului căruia i se aplică, a  ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate şi nu în ultimul rând a sustenabilităţii financiare a celor propuse prin prezentul proiect de hotărâre.

 

Faţă de cele prezentate, fără a aduce atingere scopului existenţei administraţiei publice locale, competenţelor stabilite în sarcina acesteia prin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, a menţinerii venitului net lunar al salariaţilor prin măsurile propuse prin prezentul proiect de hotărâre, 

 

Văzând şi prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit căreia primarul în calitate de autoritate executivă are calitatea de a propune autorităţii deliberative aprobarea unui astfel de proiect,

 

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. COM/UL

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

NR.59888/19.12.2017

 

 

 

Referitor la expunerea de motive a domnului primar Kereskényi Gábor; 

În temeiul prevederilor art 44 aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Direcţia economică şi Serviciul resurse umane salarizare formulează prezentul,

 

 

Raport de specialitate:

 

 

 Începând cu 01.07.2017 potrivit prevederilor art.11 ale Legii nr. 153/2017 lege cadru  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  " (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.

    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

    Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual....."

 

În aplicarea celor de mai sus prin Hotărârea nr. 161/2017 Consiliul Local Satu Mare a aprobat salariile de bază şi coeficienţii care stau la baza determinării acestora la gradaţia 0 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul structurilor care fac parte din familia ocupaţională "Administraţie " cu raportare la salariul minim brut pe ţară garantat în plată la acea data de 1450 lei şi cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2017 la cap. "cheltuieli de personal" pe fiecare ordonator de credite.

 

  Având în vedere modificările legislative:

 • H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ....

 

" Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră..."

 

 • prevederile titlului V Contribuţii sociale obligatori din O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

"......Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;

    b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

    c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora."

    "   Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor....."..."Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142."

"....(1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:"   "  ......Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi

cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:...."

(1)   Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor.,"    

"........Contribuţia asiguratorie pentru muncă

    ART. 220^1

    Contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă

    Contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă sunt, după caz:

    a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;..........

.................    Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%........   

    (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă o reprezintă suma câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include:

    a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege. În situaţia personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariile de bază sau, după caz, soldele de funcţie/salariile de funcţie corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară, la care se adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii;..."

 

 • În vederea respectării regulilor bugetare din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:

." Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale...........(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială.....    (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.....Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată....... Numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexa la bugetul fiecărei instituţii publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit...."

 

          Având în vedere impactul financiar asupra bugetului local la partea cu "cheltuieli de personal" pe anul 2018 prin aplicarea în anul 2018 a coeficienţilor actuali stabiliţi prin HCL 161/2017  cu raportare la noul salar minim brut garantat în plată .de 1900 lei;  

 

            Ţinând cont de faptul că începând cu 01.01.2018, în temeiul prevederilor art. 38 alin.(3) lit.a) ale  Legii nr.153/2017 salariile de bază ale personalului din cadrul instituţiilor de cultură, Serviciului Administraţia Domeniului Public Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal, personalului contractual din cadrul creşelor/adăpostului de noapte/asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cadrul SPAS Satu Mare aflate sub autoritatea şi finanţarea Consiliului Local Satu Mare se majorează cu 25% faţă de salariul de bază din luna decembrie a.c. - cu impact asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare;

 

           Având în vedere şi prevederile cuprinse în Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 aprobat de Dvs şi prin care se propune posibilitatea promovării în grade profesionale a unui număr de 6 salariati din cadrul SPAS, a 8 salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a unui număr de 27 de salariati din cadrul Poliţiei Locale.( cheltuială aproximativă suplimentară 6 luni inclusiv contributia angajatorului de 2,25, tranşa 3 pentru funcţiile rezervate promovării estimare - aparat primar 54.836 lei, SPAS in suma aproximativă de 29.839 lei, Politia locală 156579 lei.)   

 Ţinând cont de impactul financiar asupra bugelului local a "cheltuielilor cu personalul"  care potrivit clasificaţiei economice include pe lângă salariile de bază stabilite prin prezentul proiect de hotărâre şi cheltuieli cu deplasările, cheltuielile cu indemnizaţiile consilierilor locali ( 440616 lei cheltuiala maximă), a membrilor comisiilor de concurs/contestaţii, acordarea tranşelor pentru vechimea in muncă, indemnizaţie de vacantă sub forma de vouchere- ( art. 9 alin.(3) din OUG nr. 90/2017 -  la nivelul structurilor UATM Satu Mare 2057700 lei) etc, se impune  iniţierea prezentului proiect de hotărâre în sensul reaşezării coeficienţilor  care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţiile din anexe, cu raportare la noul salar brut minim pe ţară garantat în plată în cuantum de 1900 lei în vederea asigurării sustenabilităţii pe întreg anul financiar 2018 a celor supuse aprobării Dvs.

 

          Sistemul de salarizare propus prin prezentul proiect de hotărâre are la bază principiile stabilite de actul normativ:

a)    principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor enunţate de art. 120 din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime şi maxime prevăzute prin prezenta lege;

b)    principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie;

c)     principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;

d)    principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor;

e)    principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi regulamentelor proprii;

f)     principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;

g)    principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;

h)    principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii;

i)      principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a altor drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar.

 

Pentru funcţiile de demnitate publică aleasă de primar şi viceprimar, care nu fac obiectul prezentului proiect de hotărâre  indemnizaţia lunară se determină în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) şi art. 38 alin 2 lit. c) din Legea cadru nr. 153/2017, respectiv prin înmulţirea coeficinetului din anexa IX cu salariul minim brut pe ţară garantat în plantă în vigoare.

 

Pentru funcţiile de conducere, salariile de bază se stabilesc în conformitate cu prevederile art.19 din Legea cadru nr.153/2017, de către conducătorul instituţiei/autorităţii publice în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate; salariile de bază aferente funcţiilor publice /contractuale prevăzute în anexe la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

Pentru funcţiile publice/contractuale de execuţie din anexele la prezentul proiect de hotărâre  salariile de bază şi coeficienţii care au stat la baza determinării acestora sunt stabiliţi la gradaţia 0, diferenţierea salariilor pe funcţii/trepte şi gradaţii se va realize potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017 în funcţie de vechimea în muncă a fiecărui salariat - prin dispoziţie/decizie a fiecărui ordonator de credite la data stabilirii noului salar de bază cu începere din 01.01.2018.  

 

I.Aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare  - anexele 1A-1C.

 • Prin aplicarea coeficienţilor propuşi în anexele la proiect se estimează o cheltuială anuală inclusiv contribuţia de 2,25 datorată de angajator - 17023702 lei.( cheltuiala include şi indemnizaţia funcţiilor de demnitate publică aleasă şi promovările în grad profesional realizate în luna decembrie a.c.) .....propunere realizată în baza pct. 15. din OUG nr. 91/2017" La articolul 44 alineatul (1), punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;"
 • În condiţiile menţinerii coeficienţilor de ierarhizare aprobati prin HCL 161/2017 diferentiati pe aparatul de specialitate si DITL având în vedere art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi prin raportare la noul salar de bază minim garantat în plată, inclusiv contributia de 2,25% se estimează o cheltuială anuală 14626190 lei aparat respectiv 4118012 lei DITL .(cheltuiala include şi indemnizaţia funcţiilor de demnitate publică aleasă şi promovările în grad profesional realizate în luna decembrie a.c.)- total cheltuială - 18744202 lei.
 • În situaţia în care la nivelul aparatului de specialitate al primarului s-ar aplica coeficienţii din HCL 161/2017 aprobaţi pentru funcţionarii din cadrul DITL se estimează o cheltuială anuală de 18174011 lei, inclusiv contributia angajatorului de 2,25%. (cheltuiala include şi indemnizaţia funcţiilor de demnitate publică aleasă şi promovările în grad profesional realizate în luna decembrie a.c.)

 

II. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare - Anexa 2 - serviciu public fără personalitate juridică, plata salariilor pe cap. 54.

 • Prin aplicarea coeficienţilor propuşi în anexa la proiect se estimează o cheltuială anuală inclusiv contribuţia de 2,25 datorată de angajator 1460236 lei ( cheltuiala include şi promovarea în grad profesional realizata în luna decembrie a.c.)
 • În condiţiile menţinerii coeficienţilor de ierarhizare aprobaţi prin HCL 161/2017 şi prin raportare la noul salar de bază minim garantat în plată se estimează o cheltuială anuală 1918574 lei. ( cheltuiala include şi promovarea în grad profesional realizata în luna decembrie a.c.)
 • În situaţia în care la nivelul DEP s-ar aplica coeficienţii din HCL 161/2017 aprobaţi pentru funcţionarii din cadrul DITL se estimează o cheltuială anuală de 1559296 lei, inclusiv contributia angajatorului de 2,25%. (cheltuiala include şi promovările în grad profesional realizate în luna decembrie a.c.)

 

 

III Poliţia Locală Satu Mare, Anexa nr. 3

 • Prin aplicarea coeficienţilor propuşi în anexa la proiect se estimează o cheltuială anuală inclusiv contribuţia de 2,25 datorată de angajator de 6827000 lei.( cheltuiala include şi promovările realizate în luna decembrie a.c.)
 • În condiţiile menţinerii coeficientilor de ierarhizare aprobaţi prin HCL nr. 161/2017 şi prin raportare la noul salar de bază minim garantat în plată se estimează o cheltuială anuală de 7442000 lei.( cheltuiala include şi promovările realizate în luna decembrie a.c.) - nota de fundamentare a Serviciului public inregistrată sub nr. 59776/18.12.2017.

 

IV. Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Anexa nr.4

 • Prin aplicarea coeficienţilor propuşi în anexa la proiect se estimează o cheltuială anuală inclusiv contribuţia de 2,25 datorată de angajator de 3424361 lei
 • În condiţiile menţinerii coeficienţilor de ierarhizare aprobaţi prin HCL 161/2017 şi prin raportare la noul salar de bază minim garantat în plată se estimează o cheltuială anuală de 3735797 lei.

 Notă: anexa nu se aplică unei părti din personalul contractual din cadrul creşelor/adăpostului de noapte/asistenţilor personali ai persoanlor cu handicap grav/ şi nici personalului salarizat pe cap.66 Sănătate şi pentru care potrivit modificărilor legislative ( majorare cu 25%, majorare salar minim brut garantat in plată pentru  asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, respectiv intrarea pe grilele de salarizare din anexele la lege pentru personalul medical - fondul de salarizare - proiecţie- se ridică la suma de 1480814 lei/lună..

 

     Estimările sunt realizate la numărul de posturi ocupate pe fiecare instituţie. Prin aprobarea coeficienţilor propuşi de executiv se menţine venitul net al salariaţilor în contexul măsurilor legislative noi cu privire la contribuţiile sociale obligatorii care cad în sarcina acestora.

Construcţia grilei de salarizare a avut la bază încadrarea între minimul reprezentat de nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ( 1.900 lei ) şi maximul prevăzut la art.11 alin (4) din Legea-cadru nr.153/2017 reprezentat de indeminzaţia lunară a viceprimarului, care la data de 01.01.2018  este de 15200 lei, fiind stabilită conform art.13 alin (10) din legea salarizării în vigoare.

 

Faţă de cele prezentate văzând că sunt îndeplinite şi cerinţele referitoare la consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor - ataşate prezentului proiect de hotărâre,

 

         În acord cu proiecţiile de buget realizate de ordonatorii de credite pe anul 2018 la capitolul "cheltuieli de personal"  şi cu respectarea prevederilor art. 4 ale Legii nr. 153/2017: "  (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite......    (4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu....."

          A faptului că ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi că  răspund de:

    a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;

    b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;

    c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;

    d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduc;

    e) organizarea şi tinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

    f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

    g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;

    h) organizarea şi tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;

    i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

 

În vederea punerii în aplicare şi a prevederilor art. ART. VII ale O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative unde se prevede." .....(1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal......    (2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare. ....  (3) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor....(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor....   (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017....." cu modificările şi completările ulterioare referitoare la termenul de aplicare;

Ţinând cont şi de prevederile art. 40 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu privire la  Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament "  ....(1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent....."

 

Supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată de executiv.

 

 

 

 

Director Executiv                                                                     Şef  S R U S ,                                                                           &a

Înapoi