Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 21.12.2017 Proiect de hotărâre nr. 19
2017-12-20

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

       Nr. 60134/19.12.2017

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  instituţiei de spectacole  Teatrul de Nord Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017;

          Luând act de raportul comun al Serviciului resurse umane salarizare şi Biroul monitorizare proceduri compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.60135/19.12.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.60133/19.12.2017, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;

         Documentaţia înaintată executivului de către managerul - directorul general al Instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, cu nr.1317/19.12.2017 înregistrată la sediul instituţiei sub nr.60061/19.12.2017 şi procesul verbal  încheiat la data de 18.12.2017 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;

          În conformitate cu

§  Prevederile art,1, art.4, art.5 alin.(2), şi ale CAP. III  Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte din Ordonanţa nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

§   prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

§   prevederile Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

§   prevederile art.41, art. 58, art. 65, art.66, art.67, art. 75,  art.40 alin.(1) lit.a) lit.b)  din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§   prevederile art. 16 alin.(1) lit.i) din Anexa nr.4 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat la art.4 prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.83/31.03.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;   

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.229/27.14.2016 privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;  

           Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin.(3) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/200 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                    Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

 

Art.1. Se aprobă reducerea numărului de posturi bugetate de la 135 la 132 de posturi la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă Organigrama instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord potrivit Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, potrivit Anexei 4 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare  şi instituţia  de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Art.6. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.229/27.14.2016 privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare şi  Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.83/31.03.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.  

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului resurse umane salarizare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. COA/CNI

 

 

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Nr. 60133/19.12.2017

 

 

 Kereskényi Gábor Primar al Municipiului Satu Mare,

          În temeiul prevederilor art 45 aliniatul (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare iniţiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  instituţiei de spectacole  Teatrul de Nord Satu Mare, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE:

 

 

  Instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din anul 2010, iar la data prezentei funcţionează cu un număr de 135 de posturi bugetate potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local .Satu Mare nr. 229/27.10.2016.

Funcţionarea instituţiei se asigură de către personalul artistic, tehnic şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil iar conducerea instituţiei este asigurată de directorul general -manager numit în baza unui contract de management în temeiul O.U.G. nr.189/2008 secondat de Consiliul administrativ organism cu rol deliberativ.

  Prin prezentul proiect de hotărâre, la solicitatea managerului instituţiei de cultură  se propune diminuarea numărului de posturi aprobate de la 135 de posturi bugetate la 132, modificările fiind de structură prin desfiinţarea postului în regim contractual de consilier juridic, post ocupat din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane şi a două posturi de muncitori ( fochişti) din cadrul Serviciului administrativ dar şi de transformare a unor posturi potrivit nomenclatorului de funcţii/posturi din Anexa familia ocupaţională de funcţii "Cultură" respectiv anexa corespunzătoare posturilor din sectorul administrativ/contabilitate potrivit Legii nr.153/2017 cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere modificarea structurii organizatorice se impune şi modificarea/completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de spectacole.    

Având în vedere că se respectă prevederile art. 16 alin.(1) lit.i) din Anexa nr.4 Regulamentul de Organizare şi funcţionare aprobat la art. 4 prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.83/31.03.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare prevederi potrivit cărora „..... Consiliul administrativ avizează şi propune Consiliului Local Satu Mare aprobarea structurii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,....."  document ataşat prezentului proiect de hotărâre, procesul verbal nr. 1312/18.12.2017;     

 

Văzând prevederile Legii administraţiei publice locale, potrivit cărora consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale  instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. COA/CNI

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr.60135/19.12.2017

 

 

 

În temeiul  prevederilor art.44 aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere documentaţia ataşată proiectului de hotărâre, Serviciul resurse umane salarizare şi Biroul monitorizare proceduri compartimente de resort  din cadrul aparatului de specialitate formulează prezentul,

 

 

Raport de specialitate:

 

   Instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din anul 2010, iar la data prezentei funcţionează cu un număr de 135 de posturi bugetate potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local .Satu Mare nr. 229/27.10.2016.

 

  Din analiza comparativă a structurii aprobate şi a celei propuse prin prezentul proiect de hotărâre rezultă următoarele modificări:

 

§  Prin prezentul proiect de hotărâre se diminuează numărul de posturi bugetate de la 135 la 132 de posturi- desfiinţarea/reducerea postului de consilier juridic din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane respectiv, defiinţarea a două posturi de muncitori( fochişti) din cadrul Serviciului administrativ.

Potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii,..." concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia... Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă........ Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă. ....  Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil....."

              Faţă de cele prezentate mai sus, analizând Hotărârea Consiliului Administrativ al instituţiei de cultură - procesul verbal cu nr. 1312/18.12.2017 - motivele care au condus la desfiinţarea celor trei posturi sunt pertinente - potrivit prevederilor Codului Muncii, angajatorul are dreptul de a stabili organizarea si funcţionarea unităţii/instituţiei de a adopta măsuri organizatorice interne de reorganizare a instituţiei de spectacole în scopul eficientizării activităţii şi reduceri costurilor de funcţionare prin modificarea structurii organizatorice, măsuri de restructurare motivate de rezultatele analizei situaţiei întocmite de către conducerea instituţiei privind eficienţa activităţii în perioada 2015-2017.

Astfel aşa cum rezultă şi din adresa directorului general al instituţiei şi Hotărârea Consiliului Administrativ, nu se justifică menţinerea postului de consilier juridic având în vedere lipsa obiectului de activitate al titularului postului - potrivit raportului de activitate ataşat documentaţiei pentru perioada aprilie - octombrie a.c. rezultă că singura activitate desfăşurată de consilierul juridic a fost de studiu acte normative şi jurisprudenţă şi consultanţă angajati/colaboratori. Cheltuială lunară  cu menţinerea postului este în suma de 3791 lei/lună ( 3089 lei salar baza la care se adaugă contribuţiile angajatorului in sistemul actual) Ca atare măsura desfiinţării postului se justifică  iar în eventualitatea unor litigii în funcţie de complexitatea acestora conducerea poate fi consiliată/asistată de consilierii juridici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare sau, după caz în cazuri excepţionale se poate contracta  serviciul de asistenţă juridică în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 26/2012.

 Referitor la desfiinţarea celor două posturi de muncitori ( fochişti) din cadrul Serviciului administrativ, având în vedere faptul că în perioada 2014-2015 clădirea Teatrului de Nord-patrimoniu istoric şi cultural-a fost restaurată în cadrul unui program Regio - măsură luată de către autoritatea publică locală  -  Contractul cu nr. 2990/12.04.2012 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin care autoritatea  publică locală  implementează proiectul "Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural din municipiul Satu Mare - Teatrul de Nord"  proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli de creştere - Domeniul major de intervenţie 1.1 - Proiect care a avut o perioadă de implementare de  44 de luni, şi prin care clădirea Teatrului de Nord Satu Mare, a fost reabilitată la starea actuală cu o capacitate actuală de 250 de locuri în stal şi 100 în lojă.    Reabilitarea  a constat în:

    -  reabilitarea finisajelor superioare din sala de spectacole şi din spaţiile interioare pentru public

    - reabilitarea finisajelor din spaţiile interioare de deservire

    - reabilitarea finisajelor exterioare ale balconului de deasupra intrării şi a învelitorii

    - reabilitarea trotuarelor, aleilor, platformelor exterioare şi a zonelor verzi aferente

    - un studiu de refuncţionalizare a spaţiilor anexe (cabine actori, birouri, depozite, ateliere, spaţii tehnice).

Dotarea  a constat în:

-        Echipamente lumină producţie scenă (pupitru comandă digital, videoproiector)

-        Echipamente sonorizare (mixer digital, sistem complet boxe, microfoane, ecran proiecţie)

-        Sonorizare cabine foaier

-        Sistem comunicaţii circuit închis (cuprinzând PC cu software monitorizare camere, monitor LCD, cameră interior&exterior, UPS)

-        Sistem de supraveghere (cuprinzând PC cu software monitorizare camere, monitor LCD, cameră interior&exterior, UPS).

-        Sistem nou de încălzire;

-    Scaune noi achiziţionate.

 Cheltuială lunară a cele două posturi propuse desfiinţării - 5963 lei/lună.

 

Faţă de cele prezentate şi având în vedere şi următoarele: potrivit dispoziţiilor art. 65 din Codul Muncii, desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. Cauza este serioasă când se impune din necesităţi evidente privind îmbunătăţirea activităţii. Angajatorul are dreptul de a-şi organiza activitatea în funcţie de necesităţi, în scopul rentabilizării, fiind singurul în măsură se aprecieze asupra modalităţii de funcţionare a instituţiei, făcând dovada că desfiinţarea posturilor este consecinţa reorganizării activităţii, decisă în baza unei strategii de reorganizare având ca obiect rentabilitatea instituţiei, incusiv prin reducerea cheltuielilor de personal.

Concedierea este legală dacă măsura este reală, menţinerea în funcţie a unui angajat nefiind o cerinţă legală imperativă, legea lăsând la latitudinea angajatorului stabilirea statului de personal pentru o funcţionare eficientă. Angajatorul are dreptul să ia toate măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv cea a desfiinţării unor posturi, atunci când cauza acestor măsuri duce la eficientizarea activităţii şi reducerii costurilor de funcţionare. Organul de conducere al angajatorului în cazul nostru Consiliul de Administraţie organ decizional care poate stabili dacă se impune desfiinţarea posturilor şi concedierea salariaţiilor care ocupă acele posturi.

 

 

 

§  Prin prezentul proiect de hotărâre se propune şi transformarea unor posturi în acord cu nomenclatorul funcţiilor/posturilor din anexele  la Legea 153/2017.

 

Funcţionarea instituţiei se asigură de către personalul artistic, tehnic şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil iar conducerea instituţiei este asigurată de directorul general -manager numit în baza unui contract de management în temeiul O.U.G. nr. 189/2008.

În domeniul funcţiilor şi a salarizării se aplică prevederile Anexei nr III, cap. I, pct. II Alte instituţii de spectacole sau concerte  Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură", pentru funcţiile de specialitate de execuţie actor, regizor, scenograf, etc., şi funcţiile de conducere director general-manager, director, contabil şef inginer şef, respectiv Anexa nr. VIII, pct. B Alte unităţi bugetare de subordonare centrală sau locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare investiţii din Legea nr.153/2017 cu modificările şi completările ulterioare pentru funcţiile din cadrul compartimentului economic, juridic resurse umane.

   Potriviti Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului; locul muncii; felul munci ( reprezinta profesia, meseria sau functia  ce se exercita de salariat în temeiul contractului de muncă) condiţiile de muncă; salariul ( cel mai importat element al contractului de muncă, obiect şi cauză, în acelaşi timp, ale aceluiaşi contract regula fiind a stabilirii salariilor prin negociere in sistemul privat, şi în temeiul legii in sistemul public, fiind exclusă fixarea unilaterală de către angajator);  timpul de muncă şi timpul de odihnă.

În acord cu cele expuse mai sus, Consiliul administrativ propune  tranformarea a unui număr de 13 posturi potrivit celor consemnate în adresa inaintată executivului şi confirmă existenţa acordului salariaţilor, obligaţie prevăzută de art. 41 din Legea nr. 53/2003.

 

III. Având în vedere modificarea structurii funcţiilor, se impune modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de spectacole; potrivit literarurii de specialitate  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al este documentul care  cuprinde: - informaţii privind baza legală a constituirii şi funcţionării sistemului,  o succintă prezentare a obiectului de activitate, prezentări detaliate ale principalelor caracteristici organizationale,obiective specifice sau individuale, sarcini, autoritate şi responsabilităţi ale conducerii colective şi individuale precum şi descrierea în detaliu a compartimentelor şi a funcţiilor încorporate - Anexa nr. 4 la prezentul proiect de hotărâre.   

 

Având în vedere cele expuse mai sus, faptul că se respectă şi prevederile art.16 alin.(2), lit.i din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, potrivit cărora Consiliul administrativ avizează şi propune Consiliului Local Satu Mare aprobarea structurii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, - Procesul verbal intocmit de Consiliul Administrativ,  

 

Propunem Consiliului Local Satu Mare spre analiză şi adoptare prezentul proiect de hotărâre în forma iniţiată de executiv.

 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU                                        ŞEF BIROU

Ciulean Oana Maria                            Lazarovici Angelica Claudia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi