Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 31.01.2019 Proiect de hotarâre nr. 22
2019-01-29

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.4185/23.01.2019

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei a unor imobile situate în municipiul Satu Mare în care au funcţionat unităţi de învăţământ

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4497/25.01.2019, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 4581/25.01.2019de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 4498/25.01.2019 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Ţinând cont de prevederile art.112 alin (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit "c" şi ale art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 


HOTĂRÂRE

 


Art.1. Se solicită ministrului educației naționale emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului în care a funcționat Școala Generală nr. 9, imobil situat în Satu Mare, Bd. Lucian Blaga nr. 409, înscris în CF nr. 177495 sub nr. cadastral 177495.

Art.2. Se solicită ministrului educației naționale emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului în care a funcționat Atelierul școală a Grupului Școlar Forestier, imobil situat în Satu Mare, str. Parcului nr. 1, înscris în CF nr. 14512 sub nr. cadastral 3162/1.

Art.3. Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare va proceda la întocmirea memoriului justificativ care va fi înaintat împreună cu prezenta hotărâre ministrului educațiai naționale.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 


Iniţiator proiect,
Primar
Kereskényi Gábor

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 4498/25.01.2019

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale
pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei unor imobile în care au funcţionat unităţi de învăţământ

 

 

Prin adresa nr. 106/10.01.2019, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 1657/11.01.2019 Direcția de Asistență Socială Satu Mare solicită efectuarea demersurilor de obținere a avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilelor situate în Satu Mare str. Parcului nr. 1 respectiv bd. Lucian Blaga nr. 409 în scopul înființării în aceste imobile a unui centru pentru victime ale violenței domestice respectiv a unui centru pentru persoane aflate în dificultate.
Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale potrivit cărora, pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de către autorităţile administraţiei publice locale, este necesar avizul conform al ministrului educaţiei naționale care se emite la solicitarea autorităților publice locale în cazul în care în imobilele pentru care se solicită schimbarea destinației nu se mai desfășoară activități de învățământ și pot fi folosite pentru desfășurarea altor activități.
Luând în considerare cele de mai sus, în vederea obţinerii avizului conform al ministrului educaţiei pentru schimbarea destinaţiei imobilelor situate în Satu Mare str. Parcului nr. 1 respectiv bd. Lucian Blaga nr. 409, propun consiliului local spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

 


Iniţiator proiect,
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SERVICIUL PATRIMONIU , CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI
Nr. 4497/25.01.2019

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei a unor imobile situate în municipiul Satu Mare în care au funcţionat unităţi de învăţământ


Prin adresa nr. 106/10.01.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 1657/11.01.2019 Direcția de Asistență Socială Satu Mare solicită efectuarea demersurilor de obținere a avizului conform în vederea schimbării destinației imobilelor situate în Satu Mare str. Parcului nr. 1 respectiv bd. Lucian Blaga nr. 409.
Potrivit prevederilor art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, , schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educaţiei.
Avizul conform al ministrului educației naționale se emite la solicitarea autorităților publice locale în cazul în care în imobilele pentru care se solicită schimbarea destinației nu se mai desfășoară activități de învățământ și pot fi folosite pentru desfășurarea altor activități.
Imobilul situat în Satu Mare, str. Parcului nr. 1, înscris în CF nr. 14512 Satu Mare cu nr. Cadastral 3162/1 conform înscrierilor din cartea funciară a avut destinația de atelier al Grupului Școlar Forestier însă de o perioadă îndelungată de timp nu mai este utilizat în acest scop, în momentul de față aflându-se în stare avansată de degradare și având în vedere priorităţile pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale Direcției de Asistență Socială prin proiecte cu finanţare nerambursabilă, se intenţionează realizarea - în acest imobil - a unui Centru de servicii integrate pentru victime ale violenţei domestice.
In imobilul situat în Satu Mare Bd. Lucian Blaga nr. 409 și-a desfășurat activitatea Școala Generală nr. 9 însă în prezent este neutilizat și se află în stare avansată de degradare. Totodată prin HCL nr. 109/2014 a fost dat în administrare Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare, în vederea realizării unui centru pentru persoane aflate în dificultate.
Date fiind considerentele de mai sus în vederea obţinerii avizului conform al ministrului educaţiei pentru schimbarea destinaţiei imobilelor care fac obiectul prezentei , se impune adoptarea prezentulului proiect de hotărâre.


Şef serviciu
Faur Mihaela

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

Înapoi