Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 31.01.2019 Proiect de hotarâre nr. 21
2019-01-29

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

Nr. 4722/28.01.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii : POD PESTE RÂUL SOMEŞ - AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI în Municipiul Satu Mare

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019.
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 4718/28.01.2019, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 4724/28.01.2019, de expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 4721/28.01.2018, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Văzând Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii : POD PESTE RÂUL SOMEŞ - AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI în Municipiul Satu Mare,
Ţinând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), lit. a), art. 4 lit. a), art. 5 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizarii unor obiective de interes naţional, judeţean si local, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), (2), (4), (5), (6), art. 4 alin. (1), (2), (5), (6), (7) şi art. 14 din H.G. nr. 53/2011, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizarii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice,
Ţinând seama de prevederile art. 8 alin. (1) şi (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), c),d) coroborate cu cele ale alin.(4) lit d), alin. 6 lit.a) pct.13, ale art.art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi art.123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta ,

 

 

H O T Ă R Â R E


 

Art. 1. Se modifică Anexa 4 la H.C.L. nr. 237/26.10.2017 care va avea conținutul cuprins în Anexa 1 a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se completează art. 7 la H.C.L. nr. 237/26.10.2017 cu un alineat care va avea următorul conținut:
7.1 Se aprobă Completarea la raportul de evaluare privind estimarea valorii de despăgubire Anexa la Raportul cadru de evaluare aferent lucrării de utilitate publică "Construcție Pod peste Râul Someș"precum și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către Municipiul Satu Mare conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Termenul în care se virează sumele individuale într-un cont deschis pe numele Municipiului Satu Mare la dispoziţia proprietarilor de imobile este de 90 zile calendaristice de la publicarea prezentei hotărâri.

Art. 4. Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 237/26.10.2017 rămân neschimbate.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştiinţă publică.

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 4721/28.01.2019

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii : POD PESTE RÂUL SOMEŞ - AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI
în Municipiul Satu Mare


Având în vedere faptul că prin H.C.L. nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii: POD PESTE RÂUL SOMEŞ - AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI în Municipiul Satu Mare, s-a aprobat lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere conform axei 4 anexă în care la poziția nr. 26 figurau terenurile afectate de drumuri fără a fi identificate din punct de vedere cadastral. În momentul în care s-a demarat procedura de înscriere a coridorului de expropriere am constatat că o parte din terenul aferent străzii Baia Mare este proprietatea unor persoane fizice și juridice.
Astfel pentru a putea finaliza procedurile de înscriere în cartea funciară a coridorului de expropriere conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local se impune modificarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și aprobarea completării la Raportul de evaluareprivind estimarea valorii de despăgubire conform legii nr. 255/2010 ale imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică "Pod peste râul Someș" amplasament-str. Ștrandului în municipiul Satu Mare întocmit de S.C.Expertus S.R.L. prin evaluator autorizat ANEVAR- Gradinaru Nicolae.
Urmare a celor prezentate mai sus propun spre analiza și aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre.

 

 

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

 


Faur Mihaela/2ex
MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 4718/28.01.2019


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii : POD PESTE RÂUL SOMEŞ - AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI
în Municipiul Satu Mare

 

 

Prin H.C.L. nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii: POD PESTE RÂUL SOMEŞ - AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI în Municipiul Satu Mare s-a aprobat lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere conform axei 4 anexă în care la poziția nr. 26 figurau terenurile afectate de drumuri fără a fi identificate din punct de vedere cadastral. În momentul în care am demarat procedura de înscriere a coridorului de expropriere am constatat că o parte din terenul aferent străzii Baia Mare este proprietatea unor persoane fizice și juridice.
În sensul celor de mai sus am solicitat societății care a elaborat raportul de evaluare aprobat prin hotărârea mai sus menționată, să întocmească o completare la raportul de evaluare care să cuprindă valoarea de piață cât și a prejudiciului aferent conform legislației în vigoare pentru terenurile care necesită a mai fi expropriate.
Astfel pentru a putea finaliza procedurile de înscriere în cartea funciară a coridorului de expropriere conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local se impune modificarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și aprobarea completării la Raportul de evaluareprivind estimarea valorii de despăgubire conform legii nr. 255/2010 ale imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică "Pod peste râul Someș" amplasament-str. Ștrandului în municipiul Satu Mare întocmit de S.C.Expertus S.R.L. prin evaluator autorizat ANEVAR- Gradinaru Nicolae.
Urmare a celor de mai sus supunem spre analiza și aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre.

 

 

Șef serviciu
Faur Mihaela

 

Înapoi