Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 31.01.2019 Proiect de hotarâre nr. 20
2019-01-29

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.4185/23.01.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3940/22.01.2019, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 4030/22.01.2019, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 3945/22.01.2019 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Ţinând cont de prevederile art.112 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată, a art.3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi de prevederile art. 867 alin (1) și ale art. 868 alin. (1) din Codul Civil,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit "c" coroborat cu alin. (5) lit. a şi ale art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 


HOTĂRÂRE

 


Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare instituit în favoarea Liceului cu Program Sportiv asupra imobilului "clădire internat" situat în Satu Mare str. Ceahlăului nr. 1.
Art.2. Se aprobă acordarea dreptului de administrare asupra imobilului "clădire internat" situat în Satu Mare str. Ceahlăului nr. 1, în favoarea Colegiului Național "Ioan Slavici".

Art.3. Se modifică Anexa 1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent în sensul celor aprobate la art. 1 și art.2.
Art.4. Se aprobă retragerea dreptului de administrare instituit în favoarea Liceului Tehnologic "Unio-Traian Vuia" asupra imobilului situat în Satu Mare str. Mihai Eminescu nr. 1.

Art. 5. Se aprobă acordarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Satu Mare str. Mihai Eminescu nr. 1, în favoarea Colegiului Național "Kolcsey Ferenc".

Art.6. Se modifică Anexa 1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent în sensul celor aprobate la art. 4 și art.5.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 8. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 


Iniţiator proiect,
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

 


Faur Mihaela/2exMUNICIPIUL SATU MARE

 

 


CABINET PRIMAR
Nr. 3945/22.01.2019

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr.161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ
şi a terenului aferent

 

 


Prin HCL nr 161/27.06.2013 s-a aprobat trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent.
Având în vedere adresa Colegiului Național "Ioan Slavici" Satu Mare nr. 1518/11.12.2018 înregistrată la primăria municipiului Satu Mare sub nr. 58149/11.12.2018 prin care solicită acordarea în administrare a imobilului situat pe str. Ceahlăului nr. 1 pentru înființarea unui internat care să deservească nevoile elevilor proveniți din mediul rural motivat și de faptul că în momentul de față imobilul este în administrarea Liceului cu Program Sportiv, nu este utilizat fiind situat în vecinătatea unității de învățământ solicitante.
Totodată având în vedere faptul că imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 urmează să intre în procesul de reabilitare este necesară mutarea acesteia într o altă locație și dat fiind faptul că imobilul situat pe str. Mihai Eminescu nr. 1,aflat în administrarea "Colegiului Tehnic Unio-Traian Vuia", în momentul de față nu este utilizat și se află în curtea Colegiului Național "Kolcsey Ferenc" se impune efectuarea demersurilor de acordare a dreptului de administrare a acestuia în favoarea Colegiului Național "Kolcsey Ferenc" unitate la care este arondată ca și structură Grădinița cu Program Prelungit nr. 29.
Date fiind cele de mai sus având în vedere faptul că nici una din unitățile de învățământ care dețin în momentul de față dreptul de administrare asupra imobilelor care fac obiectul prezentei hotărâri nu-și exercită drepturile și un-și îndeplinesc obligațiile prevăzute în contractul de administrare se impune modificarea completarea HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent drept urmare propun spre analiza şi aprobarea Consiliului local prezentul proiect de hotărâre

 

 

Iniţiator proiect,
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SERVICIUL PATRIMONIU, CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI
NR.3940/22.01.2019

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent

 


Prin H.C.L. nr 161/27.06.2013 s-a aprobat trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent.
Prin adresa Colegiului Național "Ioan Slavici" Satu Mare nr. 1518/11.12.2018 înregistrată la primăria municipiului Satu Mare sub nr. 58149/11.12.2018 aceștia solicită acordarea în administrare a imobilului situat pe str. Ceahlăului nr. 1 pentru înființarea unui internat care să deservească nevoile elevilor proveniți din mediul rural. Având în vedere faptul că imobilul "clădire internat" se află în administrarea Liceului cu Program Sportiv iar aceștia nu îl utilizează neexercitându-și astfel drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de administrare propunem revocarea administrării și acordarea acestui dreprt în favoarea instituit în favoarea Colegiului Național "Ioan Slavici".
Totodată având în vedere faptul că imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 urmează să intre în procesul de reabilitare este necesară mutarea acesteia într o altă locație și dat fiind faptul că imobilul situat pe str. Mihai Eminescu nr. 1,aflat în administrarea "Colegiului Tehnic Unio-Traian Vuia", în momentul de față nu este utilizat aceștia neexercitându-și astfel drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de administrare imobilul aflându- se amplasat în curtea Colegiului Național "Kolcsey Ferenc" , se impune efectuarea demersurilor de acordare a dreptului de administrare a acestuia în favoarea Colegiului Național "Kolcsey Ferenc" unitate la care este arondată ca și structură Grădinița cu Program Prelungit nr. 29.


Urmare a celor prezentate mai sus şi pentru buna desfăşurare a activităţii unităţilor de învăţământ, propun spre analiza și aprobarea consiliului local modificarea HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent.

 

 

Şef serviciu
Mihaela Faur

 

 


Faur Mihaela/2ex

Înapoi