Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 31.01.2019 Proiect de hotarâre nr. 17
2019-01-28

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.3750/22.01.2019

 


                                                               PROIECT DE HOTĂRÂRE

                         pentru aprobarea închirierii pajiștilor aflate în domeniu privat al UAT Satu Mare

 

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.01.3019, Luând act de raportul Serviciului Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 3743 din data de 22.01.2019, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 3746 din data de 22.01.2019, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. 1, art. 7 alin. 1, art. 8 , art. 9 și art. 10 din Ordinul nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 5 alin (1), art. 9 alin. (2) și art. 10 din O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza dispozițiile art. 6 și ale punctelor 5.4.1. și 5.4.4. din Normele metodologice din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de H.C.J. Satu Mare nr. 152 din 27.12.2018 privind aprobarea pe anul 2019 a prețurilor medii ale principalelor produse agricole,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 407/2013, privind aprobarea contractelor - cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/ privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale alin. ( 5) lit. b), ale art. 45 alin.(3) precum şi ale art. 115 alin (1) lit. ,,b" din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta,

 


HOTĂRÂRE

 


Art. 1. Se aprobă închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare în suprafață totală de 369, 0406 ha.
Art. 2. Perioada de închiriere este de 7 ani cu posibilitatea de prelungire de încă 3 ( trei ) ani printr-un act adițional la contractul de închiriere.
Art. 3. Prețul de închiriere pentru anul 2019 este 607 lei /ha/an.
Art. 4. Se aprobă Regulamentul privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare, prin atribuire directă, crescătorilor de animale de pe raza UAT Satu Mare care constituie Anexa nr. 1 și face parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.5. Se împuternicește Primarul municipiului Satu Mare să numească comisia de analizare și soluționare a cererilor formulate de crescătorii de animale.
Art. 6. Se aprobă Contractul cadru de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare, Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Direcția Economică și Serviciul Agricol și Fond Funciar.
Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prvăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituția Prefectului județului Satu Mare, Serviciului Agricol și Fond Funciar și Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

ZD/OR/2exMUNICIPIUL SATU MARE

 

 


CABINET PRIMAR
Nr. 3746/22.01.2019

Primarul municipiului Satu Mare
În temeiul prevederilor art. 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală îmi exprim iniţiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având obiect „ aprobărea închirierii pajiștilor aflate în domeniul privat al UAT Satu Mare",
În susţinerea căruia formulez prezenta

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 


Ținând cont de modificările aduse legislației prin prevederile art. 9 alin(2) din Legea nr. 44/2018 potrivit cărora: ,,Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor."
Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (1) Legea nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991:
,,În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral." Având în vedere importanța creșterii animalelor și pentru a facilita accesul acestora la suprafețele de pajiști rămase neatribuite, aflate în proprietatea private a UAT-ului, în condițiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale, singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obținută de pe pajiști, se impune deschiderea unei noi etape pentru închiriere. Suprafața rămasă neatribuită a rezultat din refuzul unor deținători de animale care au formulat cereri de a semna contractul de închiriere invocând diverse motive. Luând în considerare cele expuse anterior supun aprobării deliberativului proiectul de hotărâre având obiect „aprobarea Satu Mare închirierii pajiștilor aflate în proprietatea privată a UAT Satu Mare"

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR

KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

 


Raport de specialitate la proiectul de hotărâre care are ca obiect aprobarea închirierii pășunilor existente în proprietatea privată a UAT Satu Mare

 

 

 

Având în vedere importanța creșterii animalelor și pentru a facilita accesul acestora la suprafețele de pajiști aflate in proprietatea UAT-ului, în condițiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale, singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obținută de pe pajiști, ținănd cont de existența Amenajamentului Pastoral, se propune inchirierea suprafeței de 369,0406 ha pe o perioadă de 7 ani cu posibilitatea de prelungire a perioadei cu încă 3 ani prin act aditional la contractul de închiriere.
Potrivit prevederilor art. 9 alin.(2) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, "Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ - teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile,

proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor."
La stabilirea prețului de închiriere a pajiștilor s-a avut în vedere prevederile art. 6 alin. (3) și (4) din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență 32/2013 aprobată prin HG nr. 1064/2013 cu modificările și completările actuale. Aceste prevederi s-au coroborat cu cele ale Anexei care conține Ghidul Cadru pentru amenajamentul pastoral.
Potrivit punctului 5.4 al Ghidului Cadru pentru amenajamentul pastoral de care se ține seama precum și a Calendarului lucrărilor pe pajiște, în acord cu Măsurile de agro-mediu, GAEC, și a Bunului gospodar, expuse pe larg în Amenajamentul pastoral al municipiului Satu Mare apreciem că data începerii pășunatului este de 15 aprilie și încheierea acestuia se va face în 30 octombrie a fiecărui an.
Momentul începerii pășunatului trațional se face când producția de masă verde pe care o vom denumi în continuare MV, ajunge la 3-5t/ha pe pajiști naturale, tip de pajiști care le deține și municipiul Satu Mare. Echivalentul în substanță uscată a acestei pajiști este de 0,6-1 t/ha.
Durata sezonului de pășunat având în vedere faptul că ne aflăm în zonă de câmpie iar pașunea este neirigată va fi de 140 de zile, pășunatul se va încheia cu 3-4 săptămâni înainte de apariția înghețurilor la sol.
Potrivit punctului 5.4.4 necesarul zilnic pentru 1UVM/zi este de 65 kg de masă verde.
După cum rezultă din Amenajamentul pastoral, producția medie de masa

verde la ha pe an este de 10 020 kg. Potrivit prevederilor alin (3) al art. 6 din aceleași norme, valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producția anuală disponibilă de iarbă și prețul mediu al ierbii stabilit în condițiile legii prin HCJ Satu Mare 152/2018, respectiv, valoarea unui kg de masă verde este de 0,06 lei /kg .
Pentru aflarea valoarii masei verzi am procedat la realizarea următorului calcul:
-producția medie/ha/an x prețul mediu/kg = valoarea chiriei/ha/sezon de pășunat (140 zile).
10 020 kg MV x 0,06 lei/kg = 612 lei/ha/an
Potrivit prevederilor alin (3) al art. 6 din normele mai sus amintite, nivelul minim al prețului de închiriere se stabilește prin diferența dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale și valoarea totală a cheltuielilor cu implemenetarea proiectului de amenajament pastoral. Municipiul Satu Mare are aprobat un proiect de amenajament pastoral, valoarea toatală a cheltuielilor cu implementarea acestui proiect în momentul de față este 50 lei/ha.
50 lei/ha : 10 ani (7+3)=5lei/ha/an
612 lei/ha/an-5 lei/ha/an=607 lei/ha/an.
Cererile pentru închirierea pășunilor se vor depune în perioada 18.02.2019-15.03.2019.
Pășunile sunt destinate exclusiv pășunatului iar pentru punerea in valoare si pentru folosirea eficientă a acestora, în baza cererilor crescătorilor de animale (pers. fizice, juridice), se va supune aprobării un contract cadru de închiriere raportându-ne la situația actuală.
Tinand cont de prevederile art. 9 alin.(2) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, si celelalte acte normative invocate în prealabil propunem supunerea aprobării deliberativului a unui proiect de hotărâre în sensul celor aratate mai sus.

 

 


DIRECTOR EXECUTIV                                     ȘEF SERVICIU                                                       ÎNTOCMIT
ec. Ursu Lucia jr.                                              Ziman Doina                                             ing. Oșan Ramona

 

Înapoi