Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 31.01.2018 Proiect de hotarâre nr. 24
2019-01-29

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.3653/21.01.2019

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Mircești nr. 10

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3518/21.01.2019, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 3633/21.01.2019 de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 3518/21.01.2019 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Având în vedere solicitarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare nr. 309/16.01.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 2894/16.01.2019,
Văzând prevederile art. 551 pct.9, art. 553 alin (1) și (4), art.874 și ale art. 875 din Codul Civil,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit "c" coroborat cu alin. (5) lit. a, ale art. 45 alin. (3) și ale art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 


HOTĂRÂRE

 


Art.1 Se aprobă acordarea dreptului de folosință gratuită în favoarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare asupra imobilului situat în Satu Mare, înscris în CF nr. 156172 Satu Mare sub nr. cadastral 13235 în suprafață de 500 mp, situat în municipiul Satu Mare, Aleea Mircești nr. 10, în vederea înființării unui centru de consiliere și sprijin pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, pe durata desfățurării activităților sociale.

Art. 2. Predarea primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe baza unui proces verbal de predare - primire.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.4. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 


Iniţiator proiect,
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 3519/21.01.2019

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare,
Aleea Mircești nr. 10.


Văzând adresa Direcției de Asistență Socială Satu Mare nr. 309/16.01.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 2894/17.01.2019 prin care solicită acordarea în folosință gratuită a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Mircești nr. 10, înscris în CF nr. 156172 Satu Mare sub nr. cadastral 13235, în vederea înființării unui centru de consiliere și sprijin pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate,
Având în vedere că și în momentul de față în imobilul care face obiectul prezentului proiect de hotărâre se desfășoară tot activități sociale respectiv funcționează Centrul Multifuncţional care are rolul de a sprijini şi asista părinţii/potenţialii părinţi /tinerii pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile intrafamiliale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijină copiii atunci când apar probleme și faptul că sunt îndeplinite condiţiile legale, propun spre analiza şi aprobarea Consiliului local al municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.


Iniţiator proiect,
Primar,
Kereskényi Gábor

 

Faur Mihaela /2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SERVICIUL PATRIMONIU , CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI
Nr. 3940/22.01.2019


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare,
Aleea Mircești nr. 10.


Prin adresa Direcției de Asistență Socială Satu Mare nr. 309/16.01.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 2894/17.01.2019, aceștia solicită acordarea în folosință gratuită a imobilului situat în Satu Mare Aleea Mircești nr. 10, înscris în CF nr. 156172 Satu Mare sub nr. Cadastral 13235, în vederea înființării unui centru de consiliere și sprijin pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate.
În momentul de față în imobilul care face obiectul prezentei hotărâri funcționează Centrul Multifuncţional care are rolul de a sprijini şi asista părinţii/potenţialii părinţi /tinerii pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile intrafamiliale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora, activitate gestionată tot de către Direcția de Asistență Socială.
Ţinând cont de prevederile legale privind dreptul de folosință gratuită și date fiind considerentele de mai sus, se propune spre analiză şi aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

 

 

 

Şef serviciu
Faur Mihaela

 

 

 

Mihaela Faur/2ex

 

Înapoi