Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.08.2018 Proiect de hotarâre nr. 6
2018-08-28

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
NR.40515/28.08.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării investitiilor aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției municipiului

Satu Mare


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018;
Luând act de raportul Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.40505/27.08.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.40514/28.08.2018, raportul comisiei de specialitate a consiliului local, Raportul nr. 14392/24.08.2018 întocmit de S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Prevederile art.27 lit aa) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;
Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr......./30.08.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare;
Luând în considerare prevederile :
- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016,
- H.G. Nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020,
- Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor din Ghidul Solicitantului - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată -Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 2017, respectiv:
 „85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local"

În conformitate cu:
- Prevederile art. 44 alin. (1) și ale art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit b.) și lit. d) şi art. 115 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 45 din Legea 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta,

 


HOTĂRÂRE:

 

 

Art.1. Se aprobă cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în cuantum de 231.876 euro, (fără TVA), reprezentând 2% din totalul costurilor eligibile aferente investițiilor aprobate pentru municipiul Satu Mare.

Art.2. Suma aprobată la art. 1 va fi prevăzută și suportată din bugetul local al municipiului Satu Mare eșalonat, pe durata implementării investiției.

Art.3 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului și serviciile de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare S.C. Apaserv Satu Mare S.A şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

Red/dact 2 ex
M.H.

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI
SATU MARE
Nr.40514/28.08.2018

 


Kereskényi Gábor primar al municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării investitiilor aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției municipiului Satu Mare, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 


EXPUNERE DE MOTIVE:

 


În conformitate cu prevederile punctului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor noi finanțate prin O.S. 3.2 din Ghidul Solicitantului - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată - Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 2017 sursele de finanțare se asigură după cum urmează:85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local.
În acest sens, Planul financiar al proiectului a fost elaborat după urmează:
- Cheltuielile aferente implementării proiectului includ atât costuri eligibile cât și neeligibile-TVA
- Pe baza ratei Necesarului de Finanțare (rata Funding Gap), cheltuielile eligibile sunt împârțite între cheltuieli eligibile finanțate din fonduri europene și naționale (Funding Gap) și cheltuieli eligibile ce nu se finanțează din fonduri nerambursabile (non-Funding Gap)
- Cheltuielile eligibile finanțate din fonduri publice au fost împărțite astfel:
 85% din fonduri structurale
 13% din bugetul de stat
 2% din bugetul local
- Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate 100% de către operator.

Valoarea totală a investiției în infrastructura de apă-canal municipiul Satu Mare este de 11.593.777 euro, fără TVA, prețuri curente, astfel că rata de cofinanțare, în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente municipiului Satu Mare este de 231.876 euro, fără TVA, prețuri curente.

Suma aferentă cofinanțării va fi prevăzută și suportată din bugetul local al municipiului Satu Mare, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului.
- Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) și ale art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și faptul că, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, pentru aprobarea proiectului Cererea de finanțare trebuie să aibe anexate inclusiv documente privind dovada cofinanțarea proiectului, respectiv HCL privind aprobarea cofinanțării proiectului (anexa 2 la Ghidul solicitantului OS 3.2);

În temeiul art. 36 alin. (2) lit b.) și lit. d) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare :
Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării investitiilor aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției municipiului Satu Mare.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

Înapoi