Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.08.2018 Proiect de hotarâre nr. 5
2018-08-28

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 40554/28.08.2018

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare din cadrul
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018;
Luând act de raportul Serviciului Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40545/28.08.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.40548/28.08.2018, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local, Raportul nr. 14394/24.08.2018 întocmit de S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Prevederile art.27 lit aa) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 29/26.02.2018 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare actualizat - revizia februarie 2018 aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020;
- Avizul favorabil nr.3009/23.02.2018 al Comisiei Tehnico-economice a S.C. APASERV Satu Mare S.A asupra Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020;
- Hotărârea ADI apa/canal jud. Satu Mare nr. 4/26.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020;
- Documentația tehnico-economică a proiectului elaborată în baza Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Prevederile Capitolului 3.2.1 Studiu de fezabilitate din Ghidul Solicitantului - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată -Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 2017;
În conformitate cu:
- Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 12 alin. (1), lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată;
- Prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin.2 lit.b şi lit. d, alin.4 lit. d coroborate cu cele ale art. 126 din Legea 215/2001, republicată şi actualizată, privind Administraţia publică locală,
Adoptă prezenta,

 


HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenți lucrărilor de investiţii ce se vor realiza pe raza municipiului Satu Mare, din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului si serviciile de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare S.C. Apaserv Satu Mare S.A şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI
Nr......../.....2018


Kereskényi Gábor primar al municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 


EXPUNERE DE MOTIVE:


Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 continuă procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007 - 2013.
Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate - în cadrul POIM -Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:
 ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. și
 serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.
Studiul de fezabilitate al proiectului a fost elaborat de S.C. ROMAIR Consulting SRL București în cadrul contractului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020".
În conformitate cu prevederile capitolului 3.2.1 Studiu de fezabilitate din Ghidul Solicitantului - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată - Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 2017:
 Studiul de fezabilitate are la bază lista de investiții prioritare realizată la nivelul Master Planului actualizat, revizia februarie 2018, aprobată prin H.C.J. Satu Mare nr.29/26.02.2018.
 Toate măsurile propuse în SF urmareste sa respecte perioadele de tranziţie stabilite pentru implementarea directivelor UE relevante, conform Tratatului de Aderare a României la UE.
 Studiul de fezabilitate identifică și prioritizează investițiile urmărind:
- finalizarea conformării aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.
- asigurarea conformității privind calitatea apei potabile, urmând ca investițiile în localitățile identificate de către Ministerul Sănătății (în anexa la ghid) să fie prioritare
- asigurarea conformării aglomerărilor cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e.

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b şi lit. d, alin.4 lit. d coroborate cu cele ale art. 126 din Legea 215/2001, republicată şi actualizată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020

 

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 


 

Înapoi