Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.08.2018 Proiect de hotarâre nr. 4
2018-08-28

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 4053/27.08.2018

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind punerea la dispozitie a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, 
în perioada 2014-2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018; 
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40501/27.08.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 40502/27.08.2018, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local, Raportul nr. 14393/24.08.2018 întocmit de S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Prevederile art.27 lit aa) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 36 alin.2 lit.b şi lit. d, alin.4 lit. f , alin. 6 pct. 14 şi art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată şi actualizată, privind Administraţia publică locală,
Adoptă prezenta,

 


HOTĂRÂRE:

 

 

Art.1. Se aprobă punerea la dispozitie a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, terenuri identificate conform anexelor 1 -9 la prezenta, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. Obiectivele de investiţii aferente municipiului Satu Mare mentionate la art.1 se vor construi pe terenul/terenurile care se află în domeniul public al localitatii Satu Mare, terenuri care sunt puse exclusiv la dispozitia proiectului.

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului si serviciile de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare S.C. Apaserv Satu Mare S.A şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR,


Kereskényi Gábor

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI
Nr.40502/27.08.2018


Kereskényi Gábor primar al municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitie a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest,
în perioada 2014-2020, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea

 


EXPUNERE DE MOTIVE:

 

 

În vederea regulilor de eligibilitate a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 se impune aprobarea punerii la dispozitie a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul proiectului, terenuri identificate conform anexelor ataşate.

Obiectivele de investiţii aferente municipiului Satu Mare se vor construi pe terenul/terenurile care se află în domeniul public al localitatii Satu Mare, terenuri care sunt puse exclusiv la dispozitia proiectului.

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b şi lit. d, alin.4 lit. f , alin. 6 pct. 14 şi art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată şi actualizată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitie a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SERVICIUL PATRIMONIU , CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI
Nr. 40501/27.08.2018


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitie a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest,
în perioada 2014-2020


Prin prezentul proiect de hotărâre se supune aprobării Consiliului local aprobarea punerii la dispoziție a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020.
În vederea respectării regulilor de eligibilitate a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 se impune aprobarea punerii la dispoziție a terenurilor necesare realizării investiției.
Având în vedere faptul că, comform proiectului, investiția va fi edificată pe terenuri care aparțin domeniului public al Municipiului Satu Mare și fatul că în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente fac parte din domeniul public local propun spre analiza și aprobarea Consiliului Local prezenul proiect de hotărâre.

 

 

Şef serviciu
Faur Mihaela

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

Înapoi