Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.08.2018 Proiect de hotarâre nr. 20
2018-08-28

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 40436/27.08.2018

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare,
Aleea Jiului, nr. 64

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40434/27.08.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 40431/27.08.2018, de expunerea de motive a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 40435/28.08.2018 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Ținând cont de solicitarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare nr. 8207/27.08.2018 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 40419/27.08.2018,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit "c" , ale art. 45 alin. (3) precum și ale art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


Adoptă prezenta

 


HOTĂRÂREArt.1 Se aprobă acordarea dreptului de folosință gratuită în favoarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare asupra imobilului situat în Satu Mare, Aleea Jiului, nr. 64, în suprafață de 513 mp, înscris în CF nr. 159183 Satu Mare, sub nr. cadastral 13238, în vederea realizării unui Centru Comunitar pentru persoane vârstnice, pe perioada desfășurării activităților sociale.
Art. 2. Predarea primirea imobilului identificat la art. 1 se va face pe baza unui proces verbal de predare - primire.
Art. 3. Se dispune înscrierea în evidenţele O.C.P.I. Satu Mare a celor aprobate la Art.1.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 


Iniţiator proiect,
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 40263/24.08.2018

 

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE
privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Jiului, nr. 64

 

Văzând Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare nr. 8037/14.08.2018 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 39477/20.08.2018, prin care solicită acordarea în administrare a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Jiului nr. 64 în vederea realizării unui Centru comunitar pentru persoane vârstnice.
Având în vedere faptul că pentru a putea obține finanțare prin depunerea unui proiect prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea social și combaterea sărăciei, se impune deținerea unui drept real asupra imobilului, faptul că în momentul de față imobilul solicitat este liber și faptul că sunt îndeplinite condiţiile legale, propun spre analiza şi aprobarea Consiliului local al municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.


Iniţiator proiect,
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SERVICIUL PATRIMONIU , CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI
Nr. 40262/24.08.2018

 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Jiului, nr. 64

 

 

Prin adresa Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare nr. 8037/14.08.2018, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 39477/20.08.2018, aceștia solicită acordatrea în administrare a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Jiului nr. 64 motivat de faptul că intenționează să depună o cerere de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în vederea realizării unui Centru comunitar pentru persoane vârstnice.
Conform înscrierilor de carte funciară imobilul este proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, este înscris în CF nr. 159183 Satu Mare, cu nr. cadastral 13238 și are o suprafață de 513 mp.
Ţinând cont de prevederile Codului Civil privind dreptul de administrare şi date fiind considerentele de mai sus, se propune spre analiză şi aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.


Şef serviciu
Faur Mihaela

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

 

Înapoi