Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.08.2018 Proiect de hotarâre nr. 14
2018-08-30

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
NR. 40500/27.08.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții
şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
„TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE"

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018.
Luând act de Raportul de specialitate al Biroului de consultanță tehnică și supervizare lucrări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 40417/27.08.2018, Expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 40455/27.08.2018, de Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Având în vedere procesul-verbal al comisiei tehnico-economice, nr. 40299/24.08.2018,
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d), ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 


HOTĂRÂRE

 


Art. 1. Se aprobă documentația de autorizare a lucrărilor de intervenții şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie:
„TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE", conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 


INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 


Cabinet primar
Piaţa 25 Octombrie 1; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807500, Fax: (0261) 710760
cabinetprimar@satu-mare.ro
Nr. 40455/27.08.2018

 


EXPUNERE DE MOTIVE

 


la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de autorizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.
Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestui DALI este: TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.

Obiectivul specific al investiției constă în lucrările care se propun în cadrul proiectului și constau în următoarele:
Amenajarea unui parc cu o suprafață de 45.969,00 mp.
• Defrișarea vegetației existente (papură, tufișuri);
• Aducerea cotei terenului la cota din proiect prin:
o Îndepărtarea de la suprafața terenului a resturilor, deșeurilor depozitate recent;
o Îndepărtarea terenului, prin împingerea și tasarea lui în zonele mai joase, astfel încât să se realizeze nivelarea terenului conform planului de situație;
o Terasamente;
o Excavarea de pe suprafața terenului de la cota 121,00 m a 30 cm de pământ;
o Aducerea unui strat vegetal de 0,50 m grosime pe toată suprafața, strat care va fi așezat după ce se va realiza sistemul de drenaj;
• Amenajarea unui teren de sport;
• Amenajarea unei zone pentru fitness;
• Amenajarea unei zone pentru patine cu rotile;
• Realizarea unei zone pentru bicicliști;
• Realizarea unor alei care vor face legătura între diferitele zone ale parcului, aleile vor fi realizate din piatră naturală;
• Realizarea în parc a unei zone îngrădite destinate plimbării patrupedelor;
• Platforme delimitate de borduri, acoperite cu pietriș;
• Montare bănci;
• Montare cișmele apă potabilă din oțel;
• Montare toaletă ecologică;
• Montare coșuri pentru gunoi menajer;
• Montare a două pavilioane cu masă și bănci;
• Amenajare spații verzi;
• Realizarea unui sistem de irigare automatizat;
• Amenajarea unei alei de flori;
• Realizarea unui sistem de supraveghere;
• Realizarea unui terasament în zona de est a parcului, care să permită organizarea unor spectacole în aer liber, zonă în care nu se vor planta copaci. Aleea se va realiza din pavele de piatră naturală montate pe un pat de nisip. Acestea vor alterna cu zone acoperite cu pietriș mărunt și zone cu pavaj din lemn;
• Vegetația va fi formată din pâlcuri de arbori foioși, arbuști, rășinoase de talie mare și mică, care se dezvoltă în terase decorative tot timpul anului. Dispunerea foioaselor și rășinoaselor se va face astfel încât coloritul oferit să fie divers în toate anotimpurile.
Lucrări conexe străzii urbane:
• Pe parcela de 5.249,00 mp se va realiza o legătură între aleea Humulești, aleea Ilisești și continuarea străzii Sălciilor.
• Această stradă va avea:
o o pistă de biciclete;
o un trotuar;
o un carosabil;
o zone verzi;
o două zone de parcări;
o o zonă de gospodărie comunală, zona în care va fi amplasat grupul sanitar ecologic, o stație de pompare, un post trafo.
Prin lucrările propuse rezultă următoarele suprafețe:
• Spații verzi: 41.790,00 mp, din care 40.059,10 mp gazon, 1.730,90 mp rondouri de flori;
• Suprafețe amenajate: 4.179,00 mp;
o alei pietonale pavate cu piatră naturală: 1.140,00 mp:
o loc de joacă pentru copii cu 8 aparate: 819,60 mp;
o platformă pentru patine cu rotile: 320,00 mp;
o pistă de biciclete 679,00 mp;
o platformă pentru fitness: 164,90 mp;
o teren de sport: 1.010,50 mp;
o platformă pentru pergolă: 45,00 mp;
• cișmele de apă potabilă: 3 buc;
• sistem de irigare;
• arbori, arbuști, flori;
• împrejmuire pentru zona de plimbat patrupede.
Principalul obiectiv preconizat a fi atins prin realizarea prezentei investiții este creşterea suprafeţelor ocupate de zone verzi la nivelul municipiului Satu Mare, reintegrarea zonei în circuitul oraşului, contribuind nu în ultimul rând şi la îmbunătăţirea imaginii oraşului.
Necesitatea realizării acestei investiții este datorată și faptului că Primăria municipiului Satu Mare dorește implementarea cât mai urgentă a măsurilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și creșterea nivelului calității vieții a locuitorilor din zonă prin reabilitarea/reamenajare zonei, aducând îmbunătăţiri la condiţiile de viaţă a populaţiei, respectiv asigurării petrecerii plăcute a timpului liber prin activităţi de recreere, sportive, de joacă, sau printr-o simplă plimbare.
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice,
În temeiul art. 36 alin. 4 lit. d), ale art. 45 alin. 2 lit. e) și alin. 6, din Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind Administraţia publică locală,
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentașiei de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.

 


Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări
Piaţa 25 Octombrie 1, Cam. XXI; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807515
Nr. 40417/27.08.2018

 


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.


Obectivul general al investiţiei care face obiectul acestei D.A.L.I. este: TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.
Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții sunt:
- Reconversia funcțională și reutilizarea terenului și suprafețelor abandonate și neutilizate din interiorul municipiului, şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate;
- Creşterea suprafeţelor ocupate de zone verzi prin gazonare, plantări de copaci, arbuști și flori, îmbunătățind astfel calitatea aerului;
- Asigurarea unui cadru pentru activități în aer liber (sport, joacă, plimbare, odihnă), contribuind astfel la ridicarea nivelului de sănătate a locuitorilor orașului.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie, reintegrarea zonei în circuitul oraşului.
Prin reabilitarea/reamenajarea zonei Cubic, se vor aduce îmbunătăţiri la condiţiile de viaţă ale populaţiei, respectiv se vor crea condiții pentru petrecerea plăcută a timpului în aer liber, prin activităţi de recreere, sportive, de joacă, sau printr-o simplă plimbare.
Prin realizarea unui sistem de iluminat public adecvat şi a unui sistem de supraveghere video, se va reduce gradul de infracţionalitate în zonă, conducând la creşterea siguranţei publice.
Realizarea unui sistem Wi-Fi în zonă, va contribui la petrecerea timpului liber în mod plăcut pentru toate generaţiile.
Prin facilitarea circulaţiei cu bicicleta în zona studiată, se va încuraja utilizarea acestui mijloc de deplasare de către populaţie, şi se va contribui în mod indirect la respectarea măsurilor din Planul de mobilitate urbană durabilă conform cărora, prin soluţiile propuse trebuie să se genereze reducerea emanaţiilor de dioxid de carbon la întregul nivel al municipiului Satu Mare.
Obiectivul preconizat a fi atins prin realizarea prezentei investiţii este creşterea suprafeţelor ocupate de zone verzi la nivelul municipiului Satu Mare, reintegrarea zonei în circuitul oraşului, contribuind nu în ultimul rând şi la îmbunătăţirea imaginii oraşului.
Proiectul propus vizează reabilitarea integrală a amplasamentului studiat. Astfel, se identifică următoarele categorii de lucrări care se propun a fi realizate:

Amenajarea unui parc cu o suprafață de 45.969,00 mp.
• Defrișarea vegetației existente (papură, tufișuri);
• Aducerea cotei terenului la cota din proiect prin:
o Îndepărtarea de la suprafața terenului a resturilor, deșeurilor depozitate recent;
o Îndepărtarea terenului, prin împingerea și tasarea lui în zonele mai joase, astfel încât să se realizeze nivelarea terenului conform planului de situație;
o Terasamente;
o Excavarea de pe suprafața terenului de la cota 121,00 m a 30 cm de pământ;
o Aducerea unui strat vegetal de 0,50 m grosime pe toată suprafața, strat care va fi așezat după ce se va realiza sistemul de drenaj;
• Amenajarea unui teren de sport;
• Amenajarea unei zone pentru fitness;
• Amenajarea unei zone pentru patine cu rotile;
• Realizarea unei zone pentru bicicliști;
• Realizarea unor alei care vor face legătura între diferitele zone ale parcului, aleile vor fi realizate din piatră naturală;
• Realizarea în parc a unei zone îngrădite destinate plimbării patrupedelor;
• Platforme delimitate de borduri, acoperite cu pietriș;
• Montare bănci;
• Montare cișmele apă potabilă din oțel;
• Montare toaletă ecologică;
• Montare coșuri pentru gunoi menajer;
• Montare a două pavilioane cu masă și bănci;
• Amenajare spații verzi;
• Realizarea unui sistem de irigare automatizat;
• Amenajarea unei alei de flori;
• Realizarea unui sistem de supraveghere;
• Realizarea unui terasament în zona de est a parcului, care să permită organizarea unor spectacole în aer liber, zonă în care nu se vor planta copaci. Aleea se va realiza din pavele de piatră naturală montate pe un pat de nisip. Acestea vor alterna cu zone acoperite cu pietriș mărunt și zone cu pavaj din lemn;
• Vegetația va fi formată din pâlcuri de arbori foioși, arbuști, rășinoase de talie mare și mică, care se dezvoltă în terase decorative tot timpul anului. Dispunerea foioaselor și rășinoaselor se va face astfel încât coloritul oferit să fie divers în toate anotimpurile.

Lucrări conexe străzii urbane:
• Pe parcela de 5.249,00 mp se va realiza o legătură între aleea Humulești, aleea Ilisești și continuarea străzii Sălciilor.
• Această stradă va avea:
o o pistă de biciclete;
o un trotuar;
o un carosabil;
o zone verzi;
o două zone de parcări;
o o zonă de gospodărie comunală, zona în care va fi amplasat grupul sanitar ecologic, o stație de pompare, un post trafo.

Prin lucrările propuse rezultă următoarele suprafețe:
• Spații verzi: 41.790,00 mp, din care 40.059,10 mp gazon, 1.730,90 mp rondouri de flori;
• Suprafețe amenajate: 4.179,00 mp;
o alei pietonale pavate cu piatră naturală: 1.140,00 mp:
o loc de joacă pentru copii cu 8 aparate: 819,60 mp;
o platformă pentru patine cu rotile: 320,00 mp;
o pistă de biciclete 679,00 mp;
o platformă pentru fitness: 164,90 mp;
o teren de sport: 1.010,50 mp;
o platformă pentru pergolă: 45,00 mp;
• cișmele de apă potabilă: 3 buc;
• sistem de irigare;
• arbori, arbuști, flori;
• împrejmuire pentru zona de plimbat patrupede.

Din parcela de 5.249 mp o suprafață de 37 mp, pe care este amplasat un punct gospodăresc, nu face obiectul prezentului proiect, datorită faptului că nu este înscrisă Registrul spațiilor verzi ca și zonă degradată.

Proiectul - faza D.A.L.I. - cu nr. 3./12/03/2018 a fost realizat de către SC ARHING PROIECT SRL Satu Mare.
Conform devizului general întocmit de către proiectant indicatorii tehnico-economici propuși în proiect sunt:
Valoarea totală a investiției: 11.128.732,96 lei (fără TVA), din care:
Construcții-Montaj: 8.300.502,51 lei (fără TVA).

Având în vedere complexitatea lucrărilor, acestea nu pot fi încadrate în HG 363/2010, valoarea acestora s-a stabilit de către Proiectant în baza prețurilor unitare de pe piață și a trei oferte.

În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit."d" şi art. 45 aliniat 2 litera "a" din Legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii:
TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.


Şef Birou,                                                                                                              Director executiv,
ing. Criste Florin Călin                                                                                            ec. Ursu Lucica


 

 


Anexe:
- referat nr. 40132/23.08.2018 privind înaintarea spre analiză şi avizare comisiei tehnico-economice a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: „TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE CUBIC ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE";
- proces-verbal al comisiei tehnico-economice nr. 40299/24.08.2018,
- DALI - proiect nr. 3./12/03/2018.

 

Fișiere atașate

Înapoi