Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 8
2019-05-24

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 26664 / 20.05.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţieişi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie„ Reabilitare baza sportivă str. 24 Ianuarie, nr.2
(Club sportiv școlar)"


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţaordinară din data de 30.05.2019,
Luând act de raportul Serviciului Investiţii,gospodărire,întreținere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 26658 / 20.05.2019, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate deiniţiator, înregistrată cu nr.26660 / 20.05.2019, de rapoartelecomisiilode specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice , nr. 26594/20.05.2019.
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea 273 din 29 iunie
2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţiişidocumentaţiiletehnico - economice,
Luând în considerare prevederile HG 907/2016, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.
Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legeaadministraţieipublice locale nr. 215/2001, republicată, cumodificărileşicompletărileulterioare,
Adoptăprezenta

 

 

H O T Ă R Â R E:

 


Art. 1. Se aprobădocumentaţiaşiindicatoriitehnico-economicipentruobiectivul de investiţie: „ Reabilitarebazasportivă str. 24 Ianuarie, nr.2 (Club sportivșcolar)"conform ANEXEI 1, parteintegrantă a prezenteihotărâri.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şiServiciul Investiţii, gospodărire, întreținere.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcției economice și ServiciuluiInvestiţii, gospodărire, întreținere.

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

Întocmit(2 expl)sing.Németi S.

 

 Cabinet primar
Piaţa 25 Octombrie 1; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807500, Fax: (0261) 710760
cabinetprimar@satu-mare.ro

Nr. 26660/20.05.2019

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
„ Reabilitare baza sportivă str. 24 Ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)"


 

 

Obiectivul general al acestei investiţii care face obiectul documentaţiei este crearea contextului de dezvoltare a activității fizice, a sportului de masă și de performanță adaptat cerințelor societății prin îmbunătățirea infrastructurii sportive de bază, contribuind în mod direct la schimbarea stilului de viață a microsocietății sătmărene, la dezvoltarea bazei de selecție pentru sportul de performanță și la revitalizarea sportului și fotbalului sătmărean cu efecte posibile regionale.
Obiectivul specific al acestei investiţii este reabilitarea şi modernizarea bazei sportive situate pe str.24 Ianuarie, realizarea pe terenul pus la dispoziţie, a unui teren fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament și competiții, cu sistem de drenaj, alături de Pistă de alergare, Poartă de acces și rampă, Bănci acoperite pentru rezerve, Porți de fotbal, Fanioane flexibile de colț pentru terenul de fotbal, Stâlpi metalici prefabricați pentru iluminarea terenului de fotbal, Tabela de afișaj scor fotbal, Instalaţia electrică și de protecţie paratrăsnet, Plasă de protecție, Tribună spectatori.
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice,
În temeiul art. 36 alin.4 lit. d) , ale art. 45 alin. 2 lit. e) și alin. 6, din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală,

Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie
„ Reabilitare baza sportivă str. 24 Ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)"

 

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

 


Întocmit(2 ex)
sing.Németi S.

 

 


SERVICIUL INVESTIŢII,GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE
Piaţa 25 Octombrie 1, Cam. 36; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807515

Nr. 26658/20.05.2019

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:

" Reabilitarebazasportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportivșcolar)"


 

 

Obiectivul general al acestei investiţiicare face obiectul documentaţiei estecrearea contextului de dezvoltare a activității fizice, a sportului de masă și de performanță adaptat cerințelor societății prin îmbunătățirea infrastructurii sportive de bază, contribuind în mod direct la schimbarea stilului de viață a microsocietății sătmărene, la dezvoltarea bazei de selecție pentru sportul de performanță și la revitalizarea sportului și fotbalului sătmărean cu efecte posibile regionale.

Obiectivul specific este reabilitarea şi modernizarea bazei sportive situate pe str.24 Ianuarie, în municipiul Satu Mare.
Proiectul are la bază contractul de asociere în participațiune privind «Construirea și amenajarea teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament» amplasament: str. 24 Ianuarie nr. 2, Municipiul Satu Mare Nr. 40468/27.08.2018. încheiat între Municipiul Satu Mare, Federația Română de Fotbal și Liceul cu Program Sportiv Satu Mare .

Pe terenul pus la dispoziţie, amenajareavacuprinde un teren de fotbal de dimensiuni 62x100 m, cu gazon sintetic pentru antrenament și competiții, cu sistem de drenaj, alături de Pistă de alergare, Poartă de acces și rampă, Bănci acoperite pentru rezerve, Porți de fotbal, Fanioane flexibile de colț pentru terenul de fotbal, Stâlpi metalici prefabricați pentru iluminarea terenului de fotbal, Tabela de afișaj scor fotbal, Instalaţia electrică și de protecţie paratrăsnet, Plasă de protecție, Tribună spectatori.

Durata de execuție a investițieieste de 6 luni

Înprivințacosturilor, nu existăstandarde de cost şi nu suntlucrărisimilareexecutate.

Indicatoriifinanciariaiinvestiţiei
Valoareadevizului general ----- 3.286.330 lei cu TVA (2.765.163,96 lei fără TVA)
din care C+M -------- 1.780.265 lei cu TVA (1.496.020,59 lei fără TVA)

Documentaţia-Proiectul nr.261 / 018a fost realizat de către Sásvári Zsolt, PFA, Satu Mare.
Întemeiul art.41, art.44 aliniat 1din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, actualizată, privindFinanţelepublice locale, cu referire la cheltuielile de investiţiişidocumentaţiiletehnico-economice,

Înconformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit."d" şi art. 45 aliniat 2 litera "a" din Legea 215/2001, republicată, privindAdministraţiapublicălocală, referitoare la temeiul legal pentruadoptareahotărârilor.

Supunem spre aprobare documentaţiaSF

" Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)"


Director executiv                                                                ŞefServ.investiții, gospodărire, întreținere

Ursu Lucia                                                                                                        ing. SzűcsZsigmond

 


Întocmit(2 expl)
sing.Németi S.

Anexe:
- referat nr. 26005 / 15.05.2019privind înaintarea spre analiză şi avizare comisiei tehnico-economice,
- proces - verbal al comisieitehnico-economice, nr.26594 / 20.05.2019
- Documentaţie- proiectnr.261 / 018,

 

 

Înapoi