Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 30.05.2019 Proiect de hotarâre nr. 21
2019-05-28

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. ..................../28.05.2019


 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării către Uniunea Democrată Maghiară din România

a imobilului situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 10

 


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019,
Luând act de raportul comun al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 27707/24.05.219, de expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 27708/24.05.219, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. ...................... și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Văzând solicitarea Uniunii Democrate Maghiare din România, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 48234/12.11.2014,
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) și ale art. 10 din Legea nr. 90/2003, privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12^1 - 12^4 din Hotărârea Guvernului României nr. 674/ 2013, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 927/2003,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor 36 alin. (1), alin. (9), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E 


 

 

Art. 1. Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L. înregistrat la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 27436/23.05.2019, care constituie anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 10, înscris în CF 180428-C1-U2 Satu Mare, sub nr. cadastral 180428-C1-U2, spațiu cu destinație de sediu, în suprafață de 448,25 mp și a terenului aferent în suprafață de 349,5 mp reprezentat în natură astfel: suprafața de 330 mp situat sub unitatea individuală - construcție și teren liber de construcții și cota de ½ din 39 mp teren afectat de calea de acces - gang, respectiv suprafața de 19,5 mp, identificat prin CF nr. 180428 Satu Mare sub nr. top 240 și 241, proprietate privată a Statului Român, către Uniunea Democrată Maghiară din România, titular al contractului de închiriere nr. 20572-732 /20.04.2018.
Art. 3. Se aprobă contractul cadru de vânzare cumpărare - anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 4. Se aprobă preţul de vânzare 132 100 euro, care se va achita astfel: avans de 33%, diferenţa - în rate lunare, eșalonate pe un termen care nu poate fi mai mare de 3 ani, la cuantumul fiecărei rate urmând să se aplice rata dobânzii ROBOR, la care se adaugă şi o marjă procentuală negociată între părţi aplicată la soldul creditului, respectiv 2%, în condiţiile art. 12^1, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 674/2013.
Art. 5. Avansul se va plăti în lei la cursul valutar comunicat de BNR din data emiterii facturii.

Art. 6 Se împuterniceşte Viceprimarul municipiului Satu Mare, domnul Albu Adrian, să semneze contractul de vânzare cumpărare.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Uniunii Democrate Maghiare din România şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 


Inițiator proiect,
Viceprimar
Albu Adrian

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET VICEPRIMAR
Nr. 27708/24.05.2019

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării către Uniunea Democrată Maghiară din România a imobilului situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 10

 

 

 

Având în vedere contractul de închiriere nr. 20572-132/20.04.2018 - încheiat între Municipiul satu Mare și Uniunea Democrată Maghiară din România, Organizaţia Judeţeană, şi faptul că U.D.M.R. şi-a prezentat intenţia de a cumpăra spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - sediu, în care îşi desfăşoară activitatea specifică, consider oportun adoptarea unei hotărâri de aprobare a vânzării acestui sediu, în condiţiile legii.
Având în vedere cele de mai sus, propun consiliului local al municipiului Satu Mare spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.

 

 

Viceprimar
Albu Adrian

 

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
Aparatul de specialitate al Primarului
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Direcția Economică
Nr. 27707/24.05.2019

 

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării către Uniunea Democratică Maghiară din România a imobilului situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 10

 

 

Prin adresa nr. 235/29.10.2014 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 48234/12.11.2014, Uniunea Democrată Maghiară din România prin Organizația Județeană Satu Mare și-a manifestat intenția de a cumpăra spațiul cu altă destinație decât cea de locuință -sediu, în care își desfășoară activitatea specifică și terenul aferent acestuia, sediu situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 10, înscris în CF nr. 180428-C1-U2, sub nr. cadastral 180428-C1-U2 deținut de către solicitanți în baza contractului de închiriere nr. 20572-132/20.04.2018.
Conform prevederilor Legii privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice nr. 90/18.03.2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 - (1) "Spaţiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale, care au situaţia juridică clarificată, pot fi vândute partidelor politice în condiţiile prezentei legi."
Se poate proceda la vânzare în temeiul H.G.R. nr. 927/14.08.2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice, modificată prin H.G.R. nr. 674/04.09.2013, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art 12^1 - art. 12^4.
Precizăm că imobilul în discuţie nu face obiectul vreunei notificări în baza Legii nr. 10/2001.
Imobilul identificat mai sus, figureaza în lista monumentelor istorice, cod SM-11a-B-05235, Ansamblul urban"Strada Mihai Viteazul" iar prin adresa Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare aceștia nu își exercită dreptul de preemțiune.
Conform Raportului de evaluare întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L., preţul de vânzare este de 132.100 euro, care se va achita astfel: avans de 33 % din valoarea totală a contractului, iar diferenţa în rate lunare, eşalonate pe un termen care nu poate fi mai mare de 3 ani, la cuantumul fiecărei rate urmând să se aplice rata dobânzii ROBOR, la care se adaugă şi o marjă procentuală negociată între părţi aplicată la soldul creditului, respectiv 2%, în condiţiile art. 12^1, (1), (2), (3), din HGR nr. 674/2013.
Menționăm faptul că suma rezultată în urma vânzării se constituie venit la bugetul local, în secțiunea de dezvoltare, urmând a fi utilizată pentru realizarea de investiții de interes public local.
Urmare a celor prezentate mai sus, propunem spre analiza şi aprobarea consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

 

 

Director Executiv                                                                                                            Şef serviciu
Ursu Lucia                                                                                                                      Mihaela Faur

 

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

Înapoi