Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 29.11.2018 Proiect de hotarâre nr. 30
2018-11-26


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 54953/22.11.2018

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Fagului

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2018.
Luând act de raportul de specialitate a Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 54949/22.11.2018, expunerea de motive a Viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 54951/22.11.2018, de raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios Arhivă înregistrat sub nr. 55083/23.11.2018, referatul Comisiei de soluţionare a cererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini, înregistrat sub nr. 29508/12.06.2018 și de raportul Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
Având în vedere cererea de cumpărare teren a petentului Elek Ioan - Arpad, înregistrată Primăria mun. Satu Mare sub nr. 29447/12.06.2018 și documentaţia cu propunerea de dezlipirea imobilului - teren, înscris în CF nr. 2459 Satu Mare sub nr. top 6525/17, aferent construcţiei situată în Satu Mare, str. Fagului nr. 25, jud. Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile HCL nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini și cele ale HCL nr. 94/29.03.2018.
Luând în considerare Certificatului de urbanism nr. 1050/2018.
În baza prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Dat fiind prevederile art. 669, art. 879 alin. 2, art. 880 şi art. 888 din Cod civil, republicat, ale art. 132 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale art. 24 din Legea nr. 7/1996, cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 


H O T Ă R Â R E :

 


Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Satu Mare a cotei de 460/7.465 mp teren situat în intravilanul municipiului Satu Mare, înscris în CF nr. 2459 Satu Mare cu nr. top 6525/17.
Art. 2.Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire", executată de persoană fizică autorizată Raț S. Silviu, vizată de AN.C.P.I.- O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 3313/23.01.2015, care constituie anexă la prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, înscris în CF nr. 176427 Satu Mare cu nr. top 6525/17, în suprafaţă de 7.925 mp, conform documentaţiei cadastrale, meţionată la articolul anterior, după cum urmează:
- nr. cadastral 176427- Lot 1, în suprafaţă totală de 460 mp,
cu categoria de folosinţă „arabil",
- nr. topografic 6525/174 - Lot 2, în suprafaţă de 7.465 mp , cu categoria de folosinţă „arabil".

Art.5. Se mandatează Viceprimarul municipiului, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta.
Art.6. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea unei coli de carte funciară și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul Municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.8. Prezenta se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, O.C.P.I Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, petentului Elek Ioan şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

Iniţiator proiect,
Viceprimar
Albu Adrian

 

 

 

Întocmit:
Caia Marcela/ 2ex

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET VICEPRIMAR
Nr. 54951/22.11.2018


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunerea de dezlipire a
imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Fagului


În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin lucrarea de specialitate denumită cadastrale "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire", executată de persoană fizică autorizată Raț S. Silviu, vizată de AN.C.P.I.- O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 3313/23.01.2015, se identifică sub nr. cadastral 176427 - Lot 1, o suprafaţă de 460 mp din totalul de 7.925 mp teren înscris în CF nr. 2459 Satu Mare cu nr. top 6525/17, ca fiind afectată de folosinţa efectivă a proprietarilor „casei de locuit", amplasată pe str. Fagului nr. 25, jud. Satu Mare.
Deasemenea prin Certificatul de atestare fiscală emis de D.I.T.L. Satu Mare sun nr. 10298/12.06.20108, petenții figurează în evidenţele fiscale şi fac dovada achitării creanţelor datorate la bugetul local pentru parcela de teren solicitată a fi cumpărară și care face obiectul prezentului proiect de hotărâre.
Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1050/2018.
Întrucât reglementarea situaţiei se poate face doar prin dezlipirea terenului, obiect al proiectului şi tinând cont de prevederile legale, supun spre analiză şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare, prezentul proiect de hotărâre.


Iniţiator proiect,
Viceprimar
Albu Adrian

 

 

 

 

 


Caia Marcela/ 2ex

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
Aparatul de Specialitate a Primarului
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 54949/22.11.2018

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunerea de dezlipire
a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Fagului

 

 

Prin proiectul de hotărâre propus se solicită plenului Consiliului Local al municipiului Satu Mare aprobarea şi însuşirea unei documentaţii cu propunerea de dezlipire a unei parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, în suprafaţă de 460 mp din totalul de 7.925 mp, înscrisă în CF nr. 2459 Satu Mare cu nr. top 6525/17, aferentă construcţiei situată în Satu Mare, pe str. Fagului nr. 25, jud. Satu Mare, deținută în proprietatea solicitatului Elek Ioan - Arpad și a soției sale Elek Rozalia,
Având în vedere cererea petentului Elek Ioan - Arpad înregistrată Primăria mun. Satu Mare sub nr. 29447/12.06.2018 şi analizând înscrisurile anexate s-au concluzionat următoarele:
Numiții au solicitat cumpărarea unei parcele de teren în suprafaţă de 460 mp din totalul de 7.925 mp, înscrisă în CF nr. 2459 Satu Mare cu nr. top 6525/17, aferentă construcţiei situată în Satu Mare, pe str. Fagului nr. 25, jud. Satu Mare
Din extrasul de CF nr. 162096 Satu Mare (nr. CF vechi 52693) cu nr. top 6525/10/a și 4594/10, rezultă faptul că imobilul - construcţie de sub B1 și B2 este în proprietatea tabulară a petentului Elek Ioan - Arpad și a soției sale Elek Rozalia,
Conform documentației cadastrale "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire", executată de persoană fizică autorizată Raț S. Silviu, vizată de AN.C.P.I.- O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 3313/23.01.2015, se identifică sub nr. cadastral 176427 - Lot 1, o suprafaţă de 460 mp din totalul de 7.925 mp teren înscris în CF nr. 2459 Satu Mare cu nr. top 6525/17 .

Deasemenea rezultă că terenul solicitat a fi cumpărat se află în imediata apropiere a parcelei de teren pe care este amplasat imobilul - construcție (identificată conform CF nr. 162096 Satu Mare sub nr. top 6525/10/a și nr. top 4594/10) respectiv a altei parcele de teren (identificată conform CF nr. 172420 Satu Mare sub nr. top 6525/16), ambele deținute în proprietatea solicitantului și a familiei sale
Astfel în urma dezlipirii diferenta de teren rezultată în suprafață de 7.465 mp va rămâne în coala de carte funciară respectiv în CF nr. 2459 Satu Mare cu nr. top 6525/17.
În natură această parcelă de teren este reprezentată de grădina petenților având în față o parcela cu construcția petenților în suprafață de 1000 mp, urmată de o parcelă de teren în suprafață de 600 mp deținută deasemenea în proprietatea acestora iar parcelele laterale sunt terenuri cu destinația de grădini aflate în folosința a altor persoane.
În acest sens documentaţia a fost completată cu declaraţii notariale ale pentenților, și ale altor două persoane, privind folosinţa efectivă a terenului solicitat a fi cumpărat de către proprietarii construcţiilor, de o perioadă indelungată de timp.
Totodată prin Certificatul de atestare fiscală emis de D.I.T.L. Satu Mare sub nr. 10298/12.06.20108, petenții figurează în evidenţele fiscale şi fac dovada achitării creanţelor datorate la bugetul local pentru parcela de teren care face obiectul cererii de cumpărare.
După verificarea evidenţelor cu privire la notificările depuse în baza prevederilor Legii nr. 10/2001, s-a constatat faptul că imobilul teren înscris în CF nr. 2459 Satu Mare cu nr. top 6525/17, situat în Satu Mare, str. Fagului nr. 25, a fost revendicat, însa prin Hotărârea nr. 58/2018 a Curți de apel București s-a admis acțiunea introdusă de petenții, pentru despăgubiri la legea 221/2009. În consecință dosarul de notificare depus în temeiul Legii nr. 10/2001 a rămas fără obiect iar imobilul teren în cotă corespunzătoare poate face obiectul vânzării.
Din punct de vedere al Planului urbanistic general, imobilul - teren este situat în intravilanul municipiului Satu Mare iar ca zonificare funcţională în zonă de instituții - servicii și prin urmare se propune vânzarea suprafeței de teren solicitată.
Din punct de vedere juridic, sunt îndeplinite prevederile H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini actualizată cu cele ale H.C.L. nr. 94/29.03.2018.

În urma verificărilor topografice, rezultă faptul că, documentaţia cadastrală a terenului solicitat este întocmită cu respectarea legislaţiei în vigoare iar parcela de teren în suprafață de 588 mp poate face obiectul vânzării.
Ca urmare a deplasării la faţa locului s-a constatat faptul că terenul astfel identificat este aferent construcției deținută în proprietatea petenților și este în folosința lor efectivă.
Astfel, se impune reglementarea situaţiei prin dezmembrarea imobilului - teren înscris în CF nr. 2459 Satu Mare cu nr. top 6525/17 în suprafață de 7.925 mp, după cum urmează:
- nr. cadastral 176427- Lot 1, în suprafaţă totală de 460 mp,
cu categoria de folosinţă „arabil",
- nr. topografic 6525/174 - Lot 2, în suprafaţă de 7.465 mp , cu categoria de folosinţă „arabil".
Având în vedere cele de mai sus, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare, prezentul proiect de hotărâre.

 

 


Șef serviciu                                                                                                                        Consilier
Faur Mihaela                                                                                                                       Văscan Adrian

 

 

 

Întocmit:

Caia Marcela

 

Înapoi