Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 29.11.2018 Proiect de hotarâre nr. 26
2018-11-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 55261/23.11.2018

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind vânzarea către Dragoș Cristina a locuinţei situată în municipiul
Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, et.1, ap. 19

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 55209/23.11.2018 de expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 55210/23.11.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 55243/23.11.2018și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 1399/CA din data de 21.06.2017 a Tribunalului Satu Mare pronunțată în dosar nr. 351/83/2017 rămasă definitivă prin Deciza civilă nr. 1207/CA/2018 a Curții de Apel Oradea prin care Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către reclamant a locuinţei pe care o deţine cu contract de închiriere,
Văzând prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
În conformitate cu dispoziţile art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85//1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.121 alin (1) şi (2) , ale prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin (5) lit b coroborate cu prevederile art. 45 alin. 3 şi ale prevederilor art. 123 alin (1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L. care constituie anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă vânzarea către Dragoș Marcel și Dragoș Cristina a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, et.1, ap. 19, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 25.10.2016 în conformitate cu dispoziţiile art. I din legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.
Art. 3. Preţul de vânzare, a locuinţei identificate la art. 2, este de 169 000 lei,
conform raportului de evaluare însușit la art.1.

Art.4. Se împuterniceşte Viceprimarul municipiului Satu Mare - Albu Adrian să semneze contractul de vânzare cumpărare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Viceprimarului municipiului Satu Mare - Albu Adrian, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, doamnei Dragoș Cristina şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 


Inițiator proiect,
Viceprimar,
Albu Adrian

 

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET VICEPRIMAR
Nr. 55210/23.11.2018

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea către Dragoș Cristina a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, et.1, ap. 19

 

 

 

Sentinţa civilă nr. 1399/CA/21.06.2017 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosarul de instanţă nr. 351/83/2017 în contradictoriu cu Dragoș Marcel și Dragoș Cristina, rămasă definitivă prin respingerea recursului Consiliului Local al municipiului Satu Mare prin Decizia nr. 1207/CA/2018 a Curții de Apel Oradea, obligă Consiliul Local al municipiuilui Satu Mare la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către Dragoș Marcel și Dragoș Cristina a locuinţei proprietatea privată a Statului Român, pe care aceasta o deţine în calitate de chiriaş, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 25.10.2016, în conformitate cu dispoziţiile art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.
Având în vedere cele de mai sus, propun consiliului local al municipiului Satu Mare spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.


Viceprimar,
Albu Adrian

 


Faur Mihaela/2ex

 


MUNICIPIUL SATU MARE
Aparatul de specialitate al Primarului
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 55209/23.11.2018


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea către Dragoș Cristina a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, et.1, ap. 19

 

 


Sentinţa civilă nr. 1399/CA/21.06.2017 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosarul de instanţă nr. 351/83/2017 în contradictoriu cu Dragoș Marcel și Dragoș Cristina, rămasă definitivă prin respingerea recursului Consiliului Local al municipiului Satu Mare prin Decizia nr. 1207/CA/2018 a Curții de Apel Oradea, obligă Consiliul Local al municipiului Satu Mare la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către Dragoș Marcel și Dragoș Cristina a locuinţei proprietatea privată a Statului Român, pe care aceasta o deţine în calitate de chiriaş, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 25.10.2016, în conformitate cu dispoziţiile art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.
Conform art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat "valoarea de vânzare a locuinţei se calculează raportat la preţul pieţei de către un expert autorizat, în condiţiile legii"
În sensul celor de mai sus, conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L. prețul de vânzare al locuinței situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, et.1, ap. 19 este de 169 751lei.
Urmare a celor prezentate mai sus, propunem spre analiza şi aprobarea consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

 

Şef serviciu
 Mihaela Faur

 

Faur Mihaela/2ex

 

Înapoi