Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 27.06.2018 Proiect de hotarâre nr. 17
2018-06-27

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
NR. 31909/25.06.2018

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economicila obiectivul de investiţie:
,, REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA" din Municipiul Satu Mare


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018.
Luând act de raportul Biroului Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 31904/25.06.2018 de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 31906/25.06.2018, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
Având în vedere procesul-verbal al comisiei tehnico-economice, nr.32240/27.06.2017
Ţinând seama de prevederile: Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luănd în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă studiului D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA "conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

Întocmit Criste Florin Călin 2 ex.

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
NR. 31906/25.06.2018


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
,, REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA"
din Municipiul Satu Mare


Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestui studiu D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie este „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA " din Municipiul Satu Mare.
Obiectivul specific al investiției constă în modernizarea infrastructurii educaționale a şcolii gimnaziale Octavian Goga din municipiul Satu Mare prin:
‐ Reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire;
‐ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbarilor climatice;
‐ Regandirea functiunilor pentru desfasurarea activitatilor specifice conform normativelor in vigoare;
‐ Solutii moderne si cu materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor nestructurale;
- Asigurarea de dotari corespunzatoare unui sistem modern de invatamant;
- Rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru realizarea obiectivului propus se vor realiza următoarele lucrări :
1. Lucrări de reorganizare şi recompartimentarea spaţiilor existente prin intervenţii mici in ce priveşte inchideri-deschideri de uşi, lucrări ce nu afecteaza structura de rezistenţă a clădirilor, refacerea şarpantei
2. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei
3. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum, realizarea instalaţiei de hidranţi interiori
4. Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor electrice, modernizarea instalaţiei de paratrăsnet, realizarea sistemului de supraveghere video şi control acces, instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu
5. Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de apa rece şi caldă
6. Crearea de facilităţi - adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi
7. Lucrări de înlocuire a tămplăriei interioare
8. Refacerea finisajelor interiore şi exterioare
9. Construirea unei platforme de parcare cu 7 locuri, reabilitare teren de fotbal, volei şi baschet, amenajarea unei copertine de protecţie in zona accesului de pe fatada estică a corpului 2, refacerea imprejmuirii existente
In noua ei forma, şcoala gimnazială va satisface nevoile părinților si ale cadrelor didactice pentru a oferi o pregătire de calitate copiilor într-un climat de siguranță fizică și psihică, în măsură să asigure copiilor capacitatea de adaptare cu ușurință la regimul școlar.
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice,
În temeiul art. 36 alin.4 lit. d) , ale art. 45 alin. 2 lit. e) și alin. 6, din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală,
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA " din municipiul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor


Întocmit Criste Florin Călin 2 ex.

MUNICIPIUL

Birou consultanţă tehnică şi supervizare lucrări
E-mail: florin.criste@primariasm.ro
Tel: 0261.807.500

Nr. 31904 / 25.06.2018

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
,, REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA"

 

Obiectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestui studiu D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie este „Reabilitare clădire şcoală gimnazială Octavian Goga" din Municipiul Satu Mare.
Clădirea în care funcționează Şcoala Gimnaziala Octavian Goga a fost realizată în anul 1970 la nivelul cerinţelor şi a normativelor valabile în aceea perioada. Clădirea care face obiectul prezentei documentatii, este in prezent învechită și prezintă degradări fizice şi morale în ceea ce priveşte asigurarea cerinţelor de securitate la incendiu, igienă, sănătate, economie de energie. Starea fizica degradata, cat si compartimentarile cladirii existente, îngreunează mult desfășurarea activităților. Princialul obiectiv preconizat a fi atins prin realizarea prezentei investitii este modernizarea infrastructurii educționale a şcolii prin reabilitarea acesteia
Prin proiect se propune lucrări de reorganizare şi recompartimentarea spaţiilor existente, refacerea şarpantei, modernizarea acceselor in clădire, lucrări exterioare şi sistemtizare exterioară.
In noua ei forma, şcoala va oferi o pregătire de calitate copiilor într-un climat de siguranță fizică și psihică
Pentru realizarea obiectivului propus se vor realiza următoarele lucrări :
1. Lucrări de reorganizare şi recompartimentarea spaţiilor existente prin intervenţii mici in ce priveşte inchideri-deschideri de uşi, lucrări ce nu afecteaza structura de rezistenţă a clădirilor, refacerea şarpantei
2. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei
3. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum, realizarea instalaţiei de hidranţi interiori
4. Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor electrice, modernizarea instalaţiei de paratrăsnet, realizarea sistemului de supraveghere video şi control acces, instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu
5. Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de apa rece şi caldă
6. Crearea de facilităţi - adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi
7. Lucrări de înlocuire a tămplăriei interioare
8. Refacerea finisajelor interioare şi exterioare
9. Construirea unei platforme de parcare cu 7 locuri, reabilitare teren de fotbal, volei şi baschet, amenajarea unei copertine de protecţie in zona accesului de pe fatada estică a corpului 2, refacerea imprejmuirii existente
Obiectivele sunt:
‐ Reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire;
‐ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbarilor climatice;
‐ Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicula;
‐ Regandirea functiunilor pentru desfasurarea activitatilor specifice conform normativelor in vigoare;
‐ Solutii moderne si cu materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor nestructurale;
‐ Asigurarea de dotari corespunzatoare unui sistem modern de invatamant;
‐ Rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare.

Lucrări propuse:

1. Lucrări de reorganizare şi recompartimentarea spaţiilor existente prin intervenţii mici in ce priveşte inchideri-deschideri de uşi, lucrări ce nu afecteaza structura de rezistenţă a clădirilor :

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

La subsol nu se propun intervenţii; la corpul 1 la parter se propune inchiderea spaţiului depozitului P1 şi amenajarea atelierului destinat pentru intervenţii rapide, accesul făcîndu-se printr-o scară exterioară. Pentru corpul 2 se propune la parter reorganizarea spaţiului destinat cabinetului medical, realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu handicap, la etajele 1 şi 2 se v-a realiza o recompartimentare a grupurilor sanitare. Pentru corpul 3 se propune o reorganizare funcţională.

2. Lucrări privind partea de structură:
a) Refacerea finisajelor interioare şi exterioare

Se vor executa reparaţii la tencuielile degradate cu tencuieli mortar-var-ciment, inclusiv reparaţiila zonele degradate ale spaleţilor ca urmare a demontării tămplăriei. Se vor realiza zugrăveli interioare cu vopsele lavabile de calitate superioară.

b) Placări interioare ale pereţilor

Se vor reface placările cu plăci ceramice sanitare in grupurile sanitare, pe pereţii coridoarelor pînă la înălţimea de 1,7 metri.

c) Refacerea tîmplăriei

Se vor înlocui uşile interioare precum şi ferestrele luminator cu tîmplărie din profile pvc, geam termopan dublu strat. Ferestrele exterioare se vor înlocui cu tîmplărie din profile pvc, geam termopan triplustrat. Se vor înlocui uşile exterioare utilizînd acelaşi tip de tîmplărie ca şi la ferestrele exterioare.


3. Lucrări propuse privind performanțele energetice ale clădirii:

A) Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a) Izolarea termică a părţii opace a faţadelor - extindere:

ca urmare a auditului energetic se propune un sistem de izolare compus din tencuială adezivă pentru lipirea plăcilor de polistiren, plăci de polistiren cu grosimea de 15 cm, tencuială exterioară care inglobează plasa de rezistenţă, tencuială decorativă.


B) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum.

a) Înlocuirea centralei termice proprii şi a instalaţiei de încălzire, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2

Ţinând cont de starea tehnică a echipamentului/echipamentelor de prepararea agentului termic (cazane) de vechimea acestora şi de reamplasarea centralei termice, se propune înlocuirea cazanelor existente cu altele noi, performante din punct de vedere energetic și cu emisii scazute de CO2.
Soluţia tehnică propusă constă în montarea a două cazane in cascadă, cu funcţionare pe gaze naturale combustibile, montată în noua centrală termică propusă şi racordată la noul sistem de încălzire propus. Se vor monta corpuri noi de încălzire, se va reface integral instalaţia veche de încălzire cu ţevi din cupru.


C) LUCRĂRILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALAȚIEI ELECTRICE ÎN CLĂDIRE:
a) Reabilitarea instalației de iluminat:

Soluţia tehnică propusă pentru reabilitarea instalației de iluminat constă în:
• înlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat;
• înlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat;
• înlocuirea siguranţelor aferente circuitelor de iluminat.

b) Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente:

Soluţia tehnică pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat constă în înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, păstrând poziţia de montaj a celor existente. Alimentarea cu energie electrică a acestora se va realiza din circuitele de iluminat existente.

c) Instalații electrice de iluminat de siguranță

Instalația de iluminat de siguranță la care energia electrică este asigurată din baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată.
Corpurile de iluminat de siguranță se vor alimenta din circuitele de iluminat normal.

D) Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalatiilor sanitare şi de apă rece din clădire
a) Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi caldă.

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea conductelor existente cu alte conducte noi avand diametru echivalent cu al celor vechi si cel putin aceleasi performante din punct de vedere hidraulic si mecanic precum si inlocuirea armaturilor şi obiectelor sanitare cu unele noi.


4) CREAREA DE FACILITĂŢI / ADAPTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI:
Solutia tenica propusa pentru adaptarea infrastructurii si crearea de facilitati pentru cladirea existenta, consta in:
• Realizarea unei rampe de acces in clădire;
• Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi.

a) Realizarea unei rampe de acces in clădire

Se propune realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu deficiențe mecanice și motrice ale membrelor și cu deficiențe ale aparatului ocular pentru zona de acces principal în clădire.

b) Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi
Se propune realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi prin lucrări de recompartimentare ale spaţiilor existente. Astfel, se va asigura minimum o cabină WC indicată cu simbol caracteristic adaptată la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, asigurându-se un spaţiu de manevră de min.1,50 x 1,50 m şi o lăţimea liberă a căii de circulaţie în cabină de min. 0,90 m.

5) AMENAJARE CURTE - REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECŢIE:

Soluţia tehnică presupune realizarea unui nou trotuar perimetral, impermeabil, de protecție, conform normelor în vigoare, cu panta spre exterior. Construirea unei platforme de parcare cu 7 locuri, reabilitare teren de fotbal, volei şi baschet, amenajarea unei copertine de protecţie in zona accesului de pe fatada estică a corpului 2, refacerea imprejmuirii existente.


6) LUCRARI DE MODERNIZARE A INSTALAȚIEI DE PARATRĂZNET

Soluția tehnică propusă prevede înlocuirea instalției de protecție împotriva trăsnetului.


7) LUCRĂRI SPECIFICE NECESARE OBȚINERII AVIZULUI ISU:
a) Instalţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu:

Soluţia tehnică propusă constă în realizarea unei instalţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art. 3.3.2. din P118/3-2015.

b) Instalatii de limitare si stingere a incendiilor

Soluția tehnică propusa constă în realizare unei instalatii de limitare si stingere a incendiilor care sa corespunda Normativului P118/2013 si intregii legislatii tehnice specifice in vigoare. Instalatia pentru limitarea si stingerea incendiilor consta in dotarea cladirii cu hidranti interiori, in conformitate cu Normativului P118/2 - 2013, cap. 4, 5.

În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit."d" şi art. 45 aliniat 2 litera "a" din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,

Proiectul - faza D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.- cu nr. 89/ 2017 a fost realizat de către S.C. SALITHEA PROJECT S.R.L. Baia Mare .
Conform devizului general întocmit de către proiectant valoarea totală a obiectivului de investiții este de 5.662.750,00 lei fără T.V.A.
• Având în vedere complexitatea și specificul lucrărilor acestea nu se încadrează în categoriile de lucrări specificate în prevederile HG 366/2010 privind standardele de cost, valoarea acestor lucrări fiind calculată în conformitate cu nota asumată de proiectant.

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire şcoală gimnazială Octavian Goga"


Şef Birou, Director executiv,
ing. Criste Florin Călin ec. Ursu Lucica

 

 


Anexe:
- referat nr. 31365/21.06.2018 privind înaintarea spre analiză şi avizare comisiei tehnico economice a studiilor D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „Reabilitare clădire şcoală gimnazială Octavian Goga".
- proces - verbal al comisiei tehnico-economice,
- proiect 89/2017,

 


Întocmit Criste Florin Călin 2 ex.

 

 

 

Înapoi