Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 27.06.2018 Proiect de hotarâre nr. 16
2018-06-27

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

Nr. 31.817/25.06.2018


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiţie: ,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6"


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018.
Luând act de raportul de specialitate al Biroului Consultanta Tehnică și Supervizare Lucrări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 31815/25.06.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 31816/25.06.2018, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice nr. 32231/27.06.2018
Ţinând seama de prevederile: Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luănd în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 


INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

Întocmit Criste Florin Călin 2 ex.

MUNICIPIUL

Cabinet primar
Piaţa 25 Octombrie 1; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807500, Fax: (0261) 710760
cabinetprimar@satu-mare.ro
Nr. 31.816/25.06.2018


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6"

 

Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestei D.A.L.I. este „,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6" din Municipiul Satu Mare.
Obiectivul specific al investiției constă în modernizarea infrastructurii educaționale a grădiniței nr. 6 din municipiul Satu Mare prin:
‐ Reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire;
‐ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbarilor climatice;
‐ Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicula;
‐ Regandirea functiunilor pentru desfasurarea activitatilor specifice conform normativelor in vigoare;
‐ Solutii moderne si cu materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor nestructurale;
- Asigurarea de dotari corespunzatoare unui sistem modern de invatamant;
- Rezolvarea problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare.

Prin proiect se propune:
- Consolidarea elementelor, subansamblelor sau a ansamblului structural.
- Protejarea, repararea elementelor structurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice duăpă caz.
- Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice valoroase după caz.
- Demolarea parțială a unor elememente structurale/nestructurale cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției.
- Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.
- Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente.
- Se propune execuatrea unei termoizolații de 15 cm grosime din polistiren expandat pe pereți.
- Se va executa de asemenea termoizolații la soculu construcției a plăcii demisolului respectiv a plăcii ultimului etaj.
- Se vor reface instalațiile interioare aferente construcției în întregime.
- Se va reface instalația de paratrăznet și împământare.

In noua ei forma, grădinița va satisface nevoile părinților si ale cadrelor didactice pentru a oferi o pregătire de calitate copiilor de vârstă preșcolară într-un climat de siguranță fizică și psihică, în măsură să asigure copiilor capacitatea de adaptare cu ușurință la regimul școlar.
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice,
În temeiul art. 36 alin.4 lit. d) , ale art. 45 alin. 2 lit. e) și alin. 6, din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală,
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6" din municipiul Satu Mare.

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

Întocmit Criste Florin Călin 2 ex.

MUNICIPIUL

Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări
Piaţa 25 Octombrie 1, Cam. XXI; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807515

Nr. 31815/25.06.2018

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6"


Obiectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestui SF este ,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6" din Municipiul Satu Mare.
Infrastructura educațională din Satu Mare se află într-o stare precară datorită limitărilor bugetare cu care se confruntă instituțiile publice locale dar și datorită declinului demografic manifestat, aspect care descurajează investițiile de profil educațional.
Lipsa unei infrastructuri educaționale corespunzătoare generează dezechilibre economico - sociale care în timp se transformă într-o povară fianciară pentru sistemul bugetar și conduce la o economie locală necompetitivă.
Condițiile precare în care instituțiile de profil educațional funcționează determină scăderea interesului copiilor față de educație, aceștia preferând să rămână acasă în lipsa unor alternative atractive.
Clădirea grădiniței construită în anii 1940, a fost inițial clădirea de birouri a fabricii de butoaie și a devenit în anii 60 grădiniță.
Actual clădirea este într-o stare avansată de degradare fizică și morală ce nu mai corespunde normelor și standardelor actuale, funcționalitatea fiind asigurată prin amenajări punctuale în diferite zone ale clădirii, mai ales în cea de servire a mesei, bucătărie și anexele aferente.
Clădirea a fost reabilitată treptat și parțial, s-au efectuat reparațiile și amenajările anuale curente.
Clădirea inițială avea acoperiș tip terasă care ulterior a fost modificat în acoperiș tip șarpantă.
La etajul superior s-au executat diferite lucrări de extindere pentru spațiile necesare funcționării grădiniței, spații acoperite cu porțiuni de șarpantă pe structură mixtă metal-lemn cu închideri cu panouri de gips-carton cu termoizolație montată în structura acoperișului.
În anul 2010 s-a realizat reabilitarea parțială a sistemului de încălzire prin înlocuirea corpurilor de încălzire și realizarea unei clădiri independente în incintă pentru centrala termică. S-au realizat de asemenea intervenții locale în ceea ce privește înlocuirea pardoselilor și tâmplăriei interioare (uși PVC).
În prezent numeroase elemente ale clădirii sunt degradate - finisaje interioare, exterioare, tâmplării, învelitoare, șarpantă, sistem de canalizare, etc., clădirea nu mai oferă confort termic corespunzător, pierderile de energie fiind considerabile fapt care a dus la costuri ridicate în ceea ce privește întreținerea clădirii.
Având în vedere cele enumerate mai sus se impune reabilitarea construcției grădiniței cu program prelungit nr. 6 situată în municipiul Satu Mare strada Luceafărului nr. 23.


Lucrări propuse:

Se propune executarea următoarelor tipuri de lucrări:
- Consolidarea elementelor, subansamblelor sau a ansamblului structural.
- Protejarea, repararea elementelor structurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice după caz.
- Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice valoroase după caz.
- Demolarea parțială a unor elememente structurale/nestructurale cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției.
- Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.
- Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente.
- Se propune executarea unei termoizolații de 15 cm grosime din polistiren expandat pe pereți.
- Se va executa de asemenea termoizolații la soclul construcției a plăcii demisolului respectiv a plăcii ultimului etaj.
- Se vor reface instalațiile interioare aferente construcției în întregime.
- Se va reface instalația de paratrăznet și împământare.

Recompartimentarea, extinderea conform funcțiunii principale:
- Reamenajarea -relocarea spațiilor grădiniței, crearea de spații suplimentare necesare desfășurării activității.
Demisol - Bucătărie, sala de mese - se propune realizarea unui acces exterior pe latura sudică prin crearea unui gol de ușă în golul unei ferestre, ce va asigura accesul pentru aprovizionarea și accesul personalului bucătăriei. Accesul se va face într-un hol din care se rezolvă accesul în filtrul sanitar, vestiar la intrare în unitate cu haina de stradă; grup sanitar dotat cu duș, wc, lavoar; vestiar pentru echipamentul de lucru din care personalul intră în spațiul bucătăriei. De asemenea din acest hol se deschid spații pentru depozit de materie primă pentru depozitare diferite categorii de produse.
Spațiul bucătăriei este organizat pentru zona de pregătire cu spații delimitate prin panouri pentru: pregătire zarzavat, carne, ouă și o zonă de preparare - un front de lucru dotat cu blat de lucru, plită, cuptor și spălător de vase. S-a delimitat un spațiu pentru porționarea hranei și distribuirea acesteia printr-un ghișeu.
Sala de mese este prevăzută pentru 70 de copii concomitent, cu accesul din casa scării existente.
Spațiul depozitului este destinat înmagazinării materialelor de igienizare necesare păstrării curățeniei și igienei demisolului.

Parter și etaj 1 - sunt propuse 6 săli de grupă, 3 la nivelul parterului și 3 la nivelul etajului 1.
Pe fiecare nivel s-a amplasat un câte un spațiu pentru cabinetele metodice, accesul celui de la parter se va face din sala de grupă nr. 3 iar accesul la cel de la etajul 1 se va face din casa scării.
Etajul 2 - La acest nivel se vor demola extinderile improprii realizate prin închideri succesive ale teraselor. Acest nivel este destinat spațiilor pentru activitățile complementare: sala de activități (sport, evenimente-aniversări, muzică-media, dans, etc.)
De asemenea la acest nivel în zona teraselor care au fost inchise impropriu și care vor redeveni terase s-au prevăzut: un spațiu închis cu pererți vitrați destinat unei sere.

Etajul 3 - Acest nivel se va realiza pe amprenta etajului 2 existent pentru a asigura spații necesare pentru spălătorie, uscătorie, călcătorie precum și spații pentru administrație și conducere respectiv arhivă. Spațiile propuse vor fi accesibile dintr-un coridor central, respectiv din casa scării.

Scara de incendiu - Conform normativului P100-2016 și Legea 10/1995 totalul persoanelor care vor fi în clădire este de 130, respectiv datorită încadrării clădirii propuse a se reabilita în gradul de rezistență I la foc se impune execuția unei scări suplimentare de evacuare în caz de pericol.

Amenajări exterioare - dotări spații de joacă -se propune amenajarea incintei și dotarea grădiniței cu echipamente de joacă multifuncționale achiziționate de la producători autorizați.

Clădire grădiniță Sconstr Sutilă Structură; Finisaje
structura pardoseli pereți tavane
Demisol Hol demisol 5,01 Pereți portanți din beton, planșeu din beton armat Plăci ceramice (gresie) Faianță, zugrăveli lavabile Zugrăveli lavabile
Sala de mese 1 32,51
Sala de mese 2 25,25
Spălător vesela 6,33
Spălătorie-uscătorie 6,88
Călcătorie 7,71
Depozit 1 14,84
Depozit 2 5,82
Depozit 3 5,44
Magazie 2,78
Total Demisol 181,50 112,57

Parter Windfang 4,91 Pereți portanți din zidărie de cărămidă; plașeu beton armat; parțial planșeu casetat. Plăci gresie Zugrăveli lavabile Zugrăveli lavabile
Casa scării 19,22 Mozaic
Hol parter 33,59 Parchet
Administrator 7,41
Sala grupă 1 34,47
Sala grupă 2 31,85
Grup Sanitar fete 5,60 Plăci gresie Placaj faianță
Grup sanitar băieți 5,58
Grup sanitar personal 2,53
Vestiar 3,87 Zugrăveli lavabile
Bucătărie 30,77 Placaj faianță
Magazie alimenta 17,83 beton Zugrăveli lavabile
Total parter 247,00 197,85

Clădire grădiniță Sconstr Sutilă Structură; Finisaje
structura pardoseli pereți tavane
Etajul 1 Casa scării 6,39 Pereți portanți din zidărie de cărămidă; plașeu beton armat; parțial planșeu casetat. Mozaic Zugrăveli lavabile Zugrăveli lavabile
Etaj 1 33,32 Parchet
Birou Director 7,41
Sala de grupă 3 35,61
Sala de grupă 4 31,60
Sala de grupa 5 54,67
Depozit 5,81
Grup sanitar fete 5,61 Plăci gresie Placaj faianță, zugrăveli lavabile
Grup sanitar băieți 2,53
Total etaj 1 241 182,95

Etaj2/parțial mansardă Casa scării 7,16 Pereți portanți din zidărie de cărămidă și bca; închideri din pereți cu structură ușoară. Planșeu parțial beton armat ; planșeu structură metalică. Mozaic Zugrăveli lavabile Zugrăveli lavabile
Hol etaj 2 6,51 Parchet
Sala de sport 63,25
Arhivă 0,90
Grup sanitar fete/băieți 16,97 Plăci gresie Placaj faianță; zugrăveli lavabile
Sala de grupă 6 50,54 Parchet Zugrăveli lavabile
Sala media 17,11
Terasa acoperită 29,63 Mozaic
Total etaj2/mansardă 239,40 192,07

Etajul 3 Casa scării 20,35 Pereți portanți din zidărie de cărămidă; planșeu beton armat Plăci gresie Zugrăveli lavabile Zugrăveli lavabile
Hol 10,08
Arhivă 8,55
Director 13,02 Parchet
Contabilitate 13,02
Vestiar 9,32 Plăci gresie
Grup sanitar 7,87 Faianță; zugrăveli lavabile
Spălător 4,29
Rufe murdare 6,19
Rufe curate-călcătorie 15,68 Zugrăveli lavabile
Total etaj 3 140,51 108,37
Suprafața desfășurată (cu demisol) 867,91;
1.049,41 685,44

Clădire anexă Suprafață constr. Suprafață utilă Structură/finisaje
Parter C.T. 34,00 27,20 Pereți pportanți din zidărie de cărămidă, zugrăvelil lavabile, șarpantă de lemn, învelitoare din țiglă

În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit."d" şi art. 45 aliniat 2 litera "a" din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,

Proiectul - faza S.F.- cu nr. 156/ 2015 actualizat la 23.02.2018 a fost realizat de către S.C. SALITHEA PROJECT S.R.L. Baia Mare.

Conform devizului general întocmit de către proiectant valoarea totală a obiectivului de investiții este de 5.662.300 lei fără T.V.A. la o suprafață construită desfășurată de 1.049,51 m.p.
Având în vedere complexitatea și specificul lucrărilor, acestea nu se încadrează în categoriile de lucrări specificate în prevederile HG 366/2010 privind standardele de cost, valoarea acestor lucrări fiind calculată în conformitate cu nota asumată de proiectant privind încadrarea în standardele de cost și conform ofertelor de preț de la trei executanți pentru lucrările ce nu se încadrează în standardele de cost.

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6"

 

Şef Birou, Director executiv,
ing. Criste Florin Călin ec. Ursu Lucica

 

 

 

Anexe:
- referat nr. 31.392/ 21.06.2018 privind înaintarea spre analiză şi avizare comisiei tehnico economice a studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţie:,,Reabilitare clădire grădiniță cu orar prelungit nr. 6"
- proces - verbal al comisiei tehnico-economice.
- proiect în faza SF 83/2017 întocmit de către S.C. SALITHEA PROJECT S.R.L.

 


Întocmit Criste Florin Călin 2 ex.

 

 

 

 

Înapoi