Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 27.06.2018 Proiect de hotarâre nr. 15
2018-06-27

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

Nr. 31853 / 25.06.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii : ,,Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului, din Municipiul Satu Mare"


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018.
Luând act de raportul de specialitate al Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 31.837/ 25.06.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 31.849/ 25.06.2018, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice,
Ţinând seama de prevederile: Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luănd în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: ,,Extindere iluminat public în Municipiul Satu Mare pe strada Proiectantului, jud. Satu Mare" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 

 


INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex.

MUNICIPIUL

Cabinet primar
Piaţa 25 Octombrie 1; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807500, Fax: (0261) 710760
cabinetprimar@satu-mare.ro
Nr. 31849 / 25.06.2018

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii:
,,Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului, din Municipiul Satu Mare"

Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestui studiu de fezabilitate este ,,Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului, din Municipiul Satu Mare"

 

În prezent starea generală a elementelor aparținând infrastructurii sistemului de iluminat din zona de interes al prezentului studiu prezintă următoarele aspecte :
- distribuția în teren a corpurilor existente este neeficientă, astfel că în unele zone iluminatul lipsește sau este precar
- comanda iluminatului se realizează parțial prin fotocelulă, parțial cu ceasuri programate
- sistemul actual nu conține elemente care să permită eficientizarea și economia consumului de energie.
În urma extinderii sistemului de iluminat cu sisteme de iluminat tip LED cu telegestiune, va rezulta reducerea consumului de energie electrică și a costului energiei electrice aferente sistemului, creșterea siguranței în trafic și reducerea cheltuielilor cu întreținerea.
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice,
În temeiul art. 36 alin.4 lit. d) , ale art. 45 alin. 2 lit. e) și alin. 6, din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală,
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului, din Municipiul Satu Mare" .


Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex.

 

 

MUNICIPIUL
Serviciul Investiții - Gospodărire - Întreținere
Piaţa 25 Octombrie 1, Cam. 36; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807515

Nr. 31837 / 25.06.2018

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţie :
,, Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului din Municipiul Satu Mare"

 


Obiectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestei studiu de fezabilitate are ca obiectiv general Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului din Municipiul Satu Mare.

În prezent starea generală a elementelor aparținând infrastructurii sistemului de iluminat din zona de interes al prezentului studiu prezintă următoarele aspecte :
- distribuția în teren a corpurilor existente este neeficientă, astfel că în unele zone iluminatul lipsește sau este precar
- comanda iluminatului se realizează parțial prin fotocelulă, parțial cu ceasuri programate
- sistemul actual nu conține elemente care să permită eficientizarea și economia consumului de energie

În urma extinderii sistemului de iluminat cu sisteme de iluminat tip LED cu telegestiune, va rezulta reducerea consumului de energie electrică și a costului energiei electrice aferente sistemului, creșterea siguranței în tafic, reducerea cheltuielilor cu întreținerea și menținerea aferente funcționării în siguranță și regim de continuitate a infrastructurii sistemului de iluminat public, apropierea considerabilă de respectarea principiilor 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficiență-Eficacitate-Echitate, în special sub aspectele rezultatelor obținute și al accesului corect al populației la serviciul iluminatului public.
Lucrările care se propun în cadrul proiectului constau realizarea unui sistem de iluminat compus din rețele de alimentare subterane, stâlpi metalici, montarea a 21 corpuri de iluminat cu tehnologie de tip LED, în zonele în care iluminatul lipsește, separarea iluminatului public de rețelele furnizorului de energie prin amplasarea unui punct de aprindere nou, implementarea unui sistem de telegestiune.
O parte esenţială a studiului de fezabilitate este evaluarea străzii în privinţa claselor de iluminat conform standardelor in vigoare, deoarece acest lucru are o influenţă mare asupra consumurilor şi puterii de iluminare necesare fiecarei lămpi. Pe termen lung, prin această optimizare se pot economisi cantități mari de energie electrică, deci ar avea loc și o reducere a costurilor.
Soluția proiectată presupune realizarea unui sistem de iluminat nou compus din rețele de alimentare subterană, stâlpi de iluminat metalice (21 buc), aparate de iluminat cu tehnologie LED (21 buc) pentru aleea Proiectantului, separarea iluminatului public de rețelele de distribuție de energie prin amplasarea unui punct de aprindere nou pe aleea Proiectantului și implementarea unui sistem de telegestiune.
Proiectul - faza SF - cu nr. 411/2018 a fost realizat de către S.C. ELICON IMPEX S.R.L. Satu Mare.
În HG nr. 363/2010 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice nu există standard definit pentru acest gen de lucrare.
Comparativ s-a analizat proiectul nr. 19/2017 " Extinderea iluminatului public în cartierele Micro 17, Carpați I, Carpați II din Municipiului Satu Mare", proiectul având o valoare de 3871730,00 lei (fără TVA), estimat de către proiectant, raportat la lungimea reţelei electrice de 11479 ml, rezultă o valoare de 337,29 lei/ml (fără TVA).
Valoarea rezultată din indicatori raportat la lungimea reţelei electrice (620 m) este de : C+M=195177,00 lei fără TVA / 620 ml = 314,80 lei/ml fără TVA
Se încadrează în valoarea lucrării luată ca și comparație.

Menționăm că Documentația propusă spre analiză a fost studiată și verificată privind conținutul cadru al Studiului de Fezabilitate, conform HG 907 /2016 și de către Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări din cadrul Primăriei Satu Mare, în acest sens eliberându-se adresa nr. 31460/21.06.2018, care confirmă faptul că Documentația este în concordanță cu prevederile HG 907 / 2016.
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit."d" şi art. 45 aliniat 2 litera "a" din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor.
Supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Extindere iluminat public în Municipiul Satu Mare pe strada Proiectantului, jud. Satu Mare" .

 

Şef Serviciu, Director executiv,
ing. Szucs Zsigmond Ursu Lucia

 

 

 

Anexe:
- referat nr. 31478/ 21.06.2018 privind înaintarea spre avizare Comisiei tehnico-economice a documentației faza SF și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,,Extindere iluminat public în Municipiul Satu Mare pe strada Proiectantului, jud. Satu Mare"
- proces - verbal al comisiei tehnico-economice,
- proiect 411/2018 studiu de fezabilitate.


Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex.

 

 

Înapoi