Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 27.06.2018 Proiect de hotarâre nr. 13
2018-06-27

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

Nr. 31813/25.06.2018


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „ Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade)"

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018.
Luând act de raportul de specialitate al Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 31.492/ 22.06.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 31.494/ 22.06.2018, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice,
Ţinând seama de prevederile: Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luănd în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice în cazul construirii de școli cu 8 săli de clase, Anexa 2.10, tabel IV.2, având valoarea 1.697 lei /mp fără TVA la C+M.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade)" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 15/28.01.2016.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare si Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex.

 

MUNICIPIUL
Cabinet primar
Piaţa 25 Octombrie 1; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807500, Fax: (0261) 710760
cabinetprimar@satu-mare.ro
Nr. 31.810/25.06.2018

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii:
„ Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade)"

 

Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestui studiu de fezabilitate este Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade) din Municipiul Satu Mare.
O educație de bună calitate, la nivelul cerințelor actuale, va fi realizată doar într-un spațiu pe măsură. Răspunsul pozitiv copiilor va veni, de asemenea, ca răspuns la oferta educațională propusă. Spațiul în care învață, dotările de care dispun, tehnologia modernă, programele educaționale atractive, confortul spațiilor interioare și exterioare sunt câteva dintre atuurile unei școli de nivel european. Prezentul proiect urmărește punerea în operă a unor spații care să ofere un mediu de învățare propice, în care copiii își păstrează dorința și interesul de a învăța pe parcursul anilor de școală.
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice,
În temeiul art. 36 alin.4 lit. d) , ale art. 45 alin. 2 lit. e) și alin. 6, din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală,
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade)".

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex.

MUNICIPIUL

Serviciul Investiții - Gospodărire - Întreținere
Piaţa 25 Octombrie 1, Cam. 36; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807515

Nr. 31.806/ 25.06.2018

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii:
„ Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade)"

 

 

Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestei studio de fezabilitate are ca obiectiv general Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade) din Municipiul Satu Mare.
Infrastructura educațională, de ocrotire și instruire a copiilor și tinerilor din România se află într-o stare precară datorită limitărilor bugetare cu care se confruntă instituțiile publice locale dar și datorită declinului demografic manifestat, aspect care descurajează investițiile de profil educațional. Lipsa unei infrastructuri educaționale corespunzătoare genereaza dezechilibre economico - sociale care în timp se transformă într-o povară fianciară pentru sistemul bugetar și conduce la o economie locală necompetitivă. Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/ corespunzatoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Intervențiile la nivelul învățământului primar și gimnazial au ca scop asigurarea unei oferțe educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și vor avea în vedere, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, cum ar fi: copii și tineri provenind din familii cu nivel socioeconomic scăzut, copii și tineri din mediul rural, copii și tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau subreprezentate.
Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele şi dotările - într-un cuvânt, infrastructura educaţională - constituie elemente vitale ale mediilor de învăţare din şcoli. Rezultatele cercetărilor în acest domeniu sugerează că infrastructura de foarte bună calitate conduce la îmbunățățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor şi reducerea abandonului şcolar, pe lângă alte beneficii. Un studiu recent arăta că elementele de mediu şi de proiectare ale infrastructurii şcolare împreună explică 16% din variația progresului școlar al elevilor din ciclul primar. Acest studiu evidenţiază faptul că proiectarea infrastructurii educaţionale influențează procesul de învăţare prin trei factori interdependenți : naturalețe (de ex. lumina, calitatea aerului), stimulare (de ex. complexitatea, culoarea) şi individualizare (de ex. flexibilitatea spaţiilor de învăţare).
Analiza de nevoi realizata la Școala Gimnazială Mircea Eliade, a scos in evidente o serie de probleme legate de infrastructura dupa cum urmeaza:
• Infrastructura de educație deficitară (clădirile sunt vechi, nu corespund standadelor privind eficiența energetică, nu au autorizație ISU etc).
• Lipsa spațiilor igienico-sanitare adecvate (WC pentru fete/băieți/persoane cu dizabilități în care să existe apă caldă).
• Lipsa unor dotări pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces, toalete adecvate).
• Lipsa mobilierului adecvat elevilor din clasele primare și clasele gimnaziale.
• Lipsa echipamentelor IT care să asigure noi metode de predare invățare.
• Lipsa amenajării spațiilor exterioare.

Pentru a asigura functionalitatea si utilitatea cladirii in conformitate cu noile cerinte tehnico sanitare si de comfort, pentru a se asigura conditiile necesare desfasurarii activitatii, se propun a se executa urmatoarele mari grupe de lucrari:
- Refacerea în totalitate a şarpantei în urma mansardării celor 3 corpuri;
- Realizarea de mansarda pe toată suprafaţa corpului 1, 2 si a cropului de legătură dintre cele două;
- Refacerea în totalitate a învelitorii şi tinichigeriei;
- Refacerea în totalitate a finisajelor interioare( pardoseli în sălile de clasă, spaţii de circulaţie, spaţii de depozitare, în grupurile sanitare şi sala de sport; tencuieli interioare de pe pereţi şi tavane realizate cu finisaje de calitate superioară şi cu materiale moderne; schimbarea faianţei în grupurile sanitare) şi exterioare( termoizolarea pereţilor exteriori ţinâd cont de lucrările de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a clădirilor propuse în auditul energetic, folosind materiale de calitate superioară şi tehnologii moderne; intervenţiile destinate optimizării consumurilor de energetice ale clădirii nu vor afecta plastica arhiecturală a faţadelor);
- Recompartimentări interioare nestructurale necesare la sălile de clasă, birouri adminisdtrative, magazii, holuri şi grupuri sanitare;
- Modificarea şi echiparea clădirii cu echipamente specifice astfel încât să respecte normele în vigoare pentru persoanele cu dizabilităţi;
- Amenajarea unui grup social pentru persoane cu dizabilităţi conform normativelor în vigare;
- Înlcuirea totală a instalaţiilor interioare de iluminat şi prize recum şi dimensionarea corectă a acesteia, inclusiv branşament electric;
- Utilizarea unor corpuri de iluminat ecnomice, temporizatoare, iluminat cu leduri urmărindu- se scăderea consumului total anual de energie < 80kwh/mp/ an;
- Înlcuirea instalaţiilor exterioare de legare la pământ şi paratrăznet;
- Îmbunătăţirea sistemului antiefracţie, realizarea unui sistem antiincendiu, sistem voce date;
- Îmbunătăţirea sistemului de supraveghere video în interiorul clădirii;
- Instalaţia se va dimensiona, în funcţie de consumul actual prevăzând soluţii pentru înlocuirea instalaţiei, stabilirea tuturor circuitelor şi înlocuirea dozelor de ramificaţie şi aparataj, dimensionarea tablourilor de siguranţă şi înlocuirea aparatajelor;
- Înlocuirea totală a instalaţiilor de încălzire interioare, dimensionarea întregii instalaţii termice, a centralei termice pe gaz şi a instalaţiei de utilizare gaz;
- Echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuţie pentru agentul termic;
- Soluţii privind posibilitatea răcirii aerului pe perioada anotimpului cald( aer condiţionat) fie pe centrala termică proprie, fie independent;
- Montarea de panouri solare pe acoperişul sălii de sport, dotarea instalaţiei pentru producerea apei calde menajere cu sistem de panouri solare şi rezervor bivalent;
- Înlocuirea instalaţiilor apă- canal şi sanitare interioare( conducte, armături- baterii cu fotocelulă cre asigură un consum redus de apă, obiecte sanitare);
- Repararea şi izolarea canalului termic;
- Reabilitarea termică a clădirii conform audit energetic;
- Pentru sistematizarea pe verticală amintim: împrejmuire, reamenajarea şi dotarea cu mobilier pentru parcul de recreere al elevilor din învăţământ primar şi amenajare scenă mobilă cu copertină în curtea şcolii.
Se vor realiza compartimentări interioare nestructurale din B.C.A. de 15 cm şi 25 cm grosime pentru a refunctionaliza anumite zone ale celor 2 corpuri principale dar şi ale sălii de sport, zone care sunt evidenţiate pe planurile propuse.
Proiectul - faza DALI - cu nr. 151/2015 a fost realizat de către SC KLEVER SYSTEM SRL.
Total investiție 13.991.116,18 lei fără TVA / 7.035,76 mp = 1988,57 lei/mp fără TVA,
C-M 11.333.380,00 lei fără TVA / 7.035,76 mp = 1610,83 lei /mp fără TVA.
La calculul costului pe mp s-a luat în considerare total cheltuieli din Devizul General, însă valoarea rezultată nu se încadrează în standardul de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice HG nr.363/14.04.2010, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul construirii de școli cu 8 săli de clase, Anexa 2.10, tabel IV.2, cu valoarea de 1.810 lei/mp fără TVA la total investiție și 1.697 lei /mp fără TVA la C+M.
Constatăm că valoarea aferentă capitolului C+M se încadrează în standardul de cost.
Valoarea mare rezultă datorită următoarelor considerente:
- lucrările de intervenție la o construcție existentă sunt mai complexe din punct de vedere tehnic și mai costisitoare decât construirea de nou a unei școli
- prin acest proiect se propun dotări mult mai ample decât în standardul de cost
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit."d" şi art. 45 aliniat 2 litera "a" din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor.
Supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade)".

 

Şef Serviciu, Director executiv,
ing. Szucs Zsigmond Ursu Lucia

 

 

 

Anexe:
- referat nr. 31.412/ 21.06.2018 privind înaintarea spre analiză şi avizare comisiei tehnico economice a actualizării studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade)".
- proces - verbal al comisiei tehnico-economice,
- proiect 151/2015 documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.


Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex.

 

Înapoi