Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 27.06.2018 Proiect de hotarâre nr. 12
2018-06-27


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.31703/25.06.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Locuinţe colective P+1-2 la front şi P+1 în interiorul parcelei amplasament : Satu Mare, Str. Floare de Colţ

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018
Luând act de cererea numitului Sabău Vasile în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr.30013/14.06.2018, Avizului Favorabil al Arhitectului Şef nr.17/21.06.2018, Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef nr31568/22.06.2018, Expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr.31569/22.06.2018 în calitate de iniţiator, a Raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- prevederile art.25, alin.1, art37, alin. 1-1^3, art 45 lit.c, art.48, art.56 alin. 4 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile Art 19 secţiunea 7 din Ordinul ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
- secţiunea a 4-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor:
- art. 36, alin.(2), lit.c) , alin.(5) lit.c), alin 5 litera a) pct.11 şi art. 45, alin.(2), lit.e), art 115 aliniat (1) litera b) şi aliniat (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E


Art.1 Se aprobă documentaţia : P.U.D. - Locuinţe colective P+1-2 la front şi P+1 în interiorul parcelei în municipiul Satu Mare, Str. Floare de Colţ, întocmit de Sigma Proiect SA., în conformitate cu proiectul nr. 03-739100-2017 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

Art.4 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, beneficiarului Sabău Vasile , Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR Kereskényi Gábor

 

 

Redactat, 3ex
Mariana Roman

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
C A B I N E T P R I M A R
NR. 31569/22.06.2018

 


EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-
LOCUINŢE COLECTIVE P+1-2 LA FRONT ŞI P+1 ÎN INTERIORUL PAERCELEI
Amplasament: Str. Floare de Colţ

 

 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Urbanism şi Dezvoltare Urbană al municipiului Satu Mare prin care se solicită înaintarea Consiliului Local Satu Mare a documentaţiei

PUZ - PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-
LOCUINŢE COLECTIVE P+1-2 LA FRONT ŞI P+1 ÎN INTERIORUL PAERCELEI
Amplasament: Str. Floare ce Colţ

Primarul municipiului Satu Mare propune aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-
LOCUINŢE COLECTIVE P+1-2 LA FRONT ŞI P+1 ÎN INTERIORUL PAERCELEI

Documentaţia fiind completă, se înaintează spre analiză şi aprobarea Consiliului Local.

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Kereskény Gábor

 


Redactat , 2 ex
Mariana Roman

 

 

Arhitect Şef
Nr. 31568/22.06.2018

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-
LOCUINŢE COLECTIVE P+1-2 LA FRONT ŞI P+1 ÎN INTERIORUL PARCELEI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, STR. FLOARE DE COLŢ


Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Satu Mare, Str. Floare de Colţ ,în suprafaţă de 2162 mp şi este reprezentat prin parcelele din c.f. 157405 nr. cad. 157405, proprietatea Sabău Vasile.
Întrucât se doreşte construirea de locuinţe colective, prin certificatul de urbanism nr.1067/09.10.2017 s-a solicxitat elaborarea şi aprobarea unui PUD, aşa cum prevede HCL nr. 242/2007 pentru locuinţe colective.
Terenul este situat îbn intravilanul municipiului Satu Mare, în zonă de locuit cu indicatori de urbanism maximali POT 35%, CUT1,2, indicatori de urbanism care se păstrează..
Pe teren sunt prevărute amoplasarea a două clădiri de locuit, una amplasată la stradă cu un regim de înălţime P+1-2 şi una amplasată în interiorul parcelei cu regim de înălţime P+1. Numărul total de apartamente vor fi 9. În acest sens s-au prevăzut pe parcelă un număr de 9 parcări., loc de joacă pentru copii şi zone plantate.
Accesul principal esteal autovehiculelor şi pietonilor se face direct din Str. Floare de Colţ.
Clădirile vor racorda la reţelele edilitare existente, mai puţin canalizarea care se va rezolva printr-un bazin vidanjabil.
Documentaţia a obţinut toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism
Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:
- În etapa preliminară, înainte de obţinerea avizelorla data de 13.03.2018
Începând cu data de 17.05.2018 documentaţia a fost postată pe sit-ul oficial al Primăriei municipiului Satu Mare.
Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 25511/18.05.2018.
Pe perioada dezbaterii publice nu sau înregistrat sesizări sau reclamaţii.
Documentaţia a fost analizată de Comisia Ternică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului la data de 21.06.2018 şi a obţinut aviz favorabil..
Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism lşi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre analiza Consiliului Local care potrivit art. 36 aliniat (5) litera c) şi aliniat (2) litera e) din Legea 215/2001 avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism a localităţii şi adoptă cu majoritate de voturi hotărâri privind dezvoltarea urbană.

 


Întocmit Arhitect Şef
Ing.Roman Mariana cu atribuţii delegate,
Ing. Pop Dan Mircea

 

 

 

Înapoi