Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.04.2019 Proiect de hotarâre nr. 30
2019-04-23

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 21827/19.04.2019

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind vânzarea către Perșa Alexandru Petru a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B , et.II, ap. 30

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 21481/16.04.2019, de expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 21482/16.04.2019, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 21678/16.04.2019 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 735/CA din data de 13.11.2018 a Tribunalului Satu Mare pronunțată în dosar nr. 1211/83/2018 rămasă definitivă prin Deciza civilă nr. 289/29.03.2019 a Curții de Apel Oradea prin care Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către reclamant a locuinţei pe care o deţine cu contract de închiriere,
Văzând prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
În conformitate cu dispoziţile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85//1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.121 alin (1) şi (2) , ale prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin (5) lit b coroborate cu prevederile art. 45 alin. 3 şi ale prevederilor art. 123 alin (1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E :

 


Art. 1. Se aprobă vânzarea către Perșa Alexandru Petru a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, et.II, ap. 30, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 22.05.2008, în conformitate cu dispoziţiile art. II din legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.
Art. 2. Preţul de vânzare a locuinţei identificate la art. 1 este de 5 253,17 lei,
calculat conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

Art.3. Se împuterniceşte Viceprimarul municipiului Satu Mare - Albu Adrian să semneze contractul de vânzare cumpărare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Viceprimarului municipiului Satu Mare - Albu Adrian, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, domnului Perșa Alexandru Petru şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

Inițiator proiect,
Viceprimar,
Albu Adrian

 

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET VICEPRIMAR
Nr. 21482/16.04.2019

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea către Perșa Alexandru Petru a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, bld. Cloşca nr. 72-74, bl. B, et. II, ap. 30


Sentinţa civilă nr. 735/CA/13.11.2018 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosarul de instanţă nr. 1211/83/2018 în contradictoriu cu Perșa Alexandru Petru, rămasă definitivă prin Decizia nr. 289/2019 Curții de Apel Oradea, obligă Consiliul Local al municipiuilui Satu Mare la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către Perșa Alexandru Petru a locuinţei proprietatea privată a Statului Român, pe care aceasta o deţine în calitate de chiriaş, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 22.05.2008, în conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.
Având în vedere cele de mai sus, propun consiliului local al municipiului Satu Mare spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.


Viceprimar,
Albu Adrian

 


Faur Mihaela/2ex

 

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
Aparatul de specialitate al Primarului
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 21481/16.04.2019

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea către Perșa Alexandru Petru a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, et.II, ap. 30

 


Sentinţa civilă nr. 735/CA/13.11.2018 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosarul de instanţă nr. 1211/83/2018 în contradictoriu cu Per;a Alexandru Petru, rămasă definitivă prin respingerea recursului Consiliului Local al municipiului Satu Mare prin Decizia nr. 289/29.03.2019 a Curții de Apel Oradea, obligă Consiliul Local al municipiului Satu Mare la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către Per;a Alexandru Petru a locuinţei proprietatea privată a Statului Român, pe care aceasta o deţine în calitate de chiriaş, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 22.05.2008, în conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.
Conform art. 1 din Legea nr. 85/1992, locuinţele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului - lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului.
Urmare a celor de mai sus am procedat la calculul preţului conform Anexei 1 şi 2 din Decretul -lege nr. 61/1990, astfel:
Locuinţa este compusă din 2 camere, bucătărie, cămară, baie, antreu și sas cu o suprafaţă util 60,70 mp.
Conform Tabel 1 Anexa 1
Apartament cu 2 camere -confort sporit- suprafaţa utilă de 55 mp preţul este de
138 600 rol. La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decât cele din tabelul 1, pentru diferenţa de suprafaţă se adaugă sau se scad câte 2403 lei de fiecare mp de suprafaţă utilă pentru locuinţele de confort sporit.
60,70 mp - 55 mp = 5,70 mp
5,70 mp x2403 rol = 13 697,10 rol
138 600 rol+13 697,10 rol=152 297,10 rol
Preţurile din Tabelul 1 corespund locuinţelor situate în clădiri cu P + 4E iar în cazul de faţă fiind vorba despre un imobil compus din P+3E preţul se corectează prin înmulţirea cu coeficienul 1,030:
152 297,10 rol x1,030 = 156 866,01 rol
În cazul în care locuinţa este situată într-o construcţie cu centrală termică proprie, care serveşte exclusiv pentru această construcţie, la preţul stabilit se adaugă 45 lei/mp suprafaţă utilă.
45 rol x 60,70 mp = 2 731,50 rol
156 866,01 rol + 2 731,50 rol = 159 597.51 rol
La preţurile de vânzare ale locuinţelor se aplică coeficienţii de corecţie pentru uzura în timp prevăzuţi în Tabelul 2
Anul construcţiei 1974 - vechimea construcţiei până în anul 2008 conform sentinţei 34 ani - coeficient 0,73
159 597.51 rol x 0,73 = 116 506,18 rol
Preţurile stabilite mai sus se corectează cu corecţiile de nivel (în procente) prevăzute în tabelul 2 din Anexa 2.
Locuinţa fiind situată la etajul 1I, coeficientul de corecţie este +1:
116 506,18 rol +1% = 117 671,24 rol
Conform art. 7 din Legea nr. 85/1992, evaluarea şi vânzarea locuinţelor pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiţiile Decretului - lege 61/1990 la un preţ indexat în funcţie de creşterea salariului minim brut pe ţara la data cumpărării, faţă de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.
Conform art. 1 din H.G. nr. 218 din 30.04.1992 la data adoptării Legii nr. 85/ 22.07.1992, salariul minim brut pe ţară este de 11 200 rol iar conform art. 1 din H.G. nr. 1507/12.12.2007, începând cu data de 1 ianuarie 2008, salariul minim brut pe ţară se stabileşte la 500 ron.
500/1,12= 446,4285
117 671,24 rol =11,767124 ron x 446,4285 = 5 253,17 lei

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem spre analiza şi aprobarea consiliului local prezentul proiect de hotărâre.


Şef serviciu
Mihaela Faur

 

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

Înapoi