Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.04.2019 Proiect de hotarâre nr. 29
2019-04-23

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 22016/17.04.2019

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea ofertei de donaţie a investiției constând în două căi rutiere, situate în Satu Mare, Drumul Careiului

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 21485/16.04.2019, raportul Serviciului Juridic Contencios, Arhivă înregistrat sub nr.22003/17.04.2019, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 21486/16.04.2019 şi de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere oferta de donaţie a S.C. OASIS S.R.L. autentificată sub nr. 268/12.03.2019,
În conformitate cu prevederile art. 863 lit. c, art.881, art. 885 alin. 1, art. 888, art. 1011 şi ale art. 1014 Cod Civil, republicat, şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. c), ale art. 45 alin. (3) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

 


Art.1. Se acceptă oferta de donaţie a S.C. OASIS S.R.L., prin care donează domeniului public al Municipiului Satu Mare investiția constând în două căi rutiere respectiv "drum acces girație Auchan" și "drum acces din Drumul Careiului" situate în Satu Mare, str. Careiului, edificate în baza Autorizaţiei de construire nr.300 emisă de Primăria municipiului Satu Mare la data de 08.06.2018.
(2 ) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Se aprobă preluarea în evidenţele contabile ale Municipiului Satu Mare a construcţiilor identificate la art. 1 astfel:
- Drum acces girație Auchan- lungime 200ml cu lățimea de 3,50m, cu valoare de170 843.31 lei,
- Drum acces din Drumul Careiului-lungime 35,60 ml cu lățimea de 6,50m, cu valoarea de 60 026.03 lei;

Art.3. Se introduc în domeniul public al Municipiului Satu Mare construcţiile identificate la art. 2.

Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, dl. Albu Adrian să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

Art.5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente.

Art.6. Se aprobă actualizarea inventarului care atesta domeniul public al municipiului Satu Mare cu imobilele identificate la art.1 si art. 3.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare .

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, S.C. OASIS SRL. şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 21486/16.04.2019

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a investiției constând în 2 căi rutiere, situată în Satu Mare, Drumul Careiului

 

 

Investițiile respectiv cele două căi de acces, care face obiectul prezentei hotărâri, au fost edificate de către S.C. OASIS SRL în baza Autorizaţiei de construire nr. 300 emisă de Primăria municipiului Satu Mare la data de 08.06.2018.
Prin construirea celor două căi de acces care fac obiectul donaţiei s-a urmărit crearea unui acces adecvat şi a unui vad comercial la proiectul dezvoltat de către S.C. OASIS SRL pe terenurile deţinute de aceştia respectiv Restaurant cu Drive-Thru.
Urmare a celor relatate mai sus, propun spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

 


Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 


Faur Mihaela/2 ex

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi