Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.04.2019 Proiect de hotarâre nr. 28
2019-04-23

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 22015/17.04.2019

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 156 mp, înscris în CF nr. 160837 Satu Mare, cu nr. cadastral 816/13/2/23

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019,
Luând act de raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 21856/17.04.2019, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 21998/17.04.2019, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator inregistrată cu nr. 21861/17.04.2019 şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
Având în vedere oferta de donaţie a numiților Velișca Lucian Gheorghe și Velișca Ileana, autentificată sub nr. 4902/28.08.2006,
În conformitate cu prevederile art. 863 lit. c, art.881, art. 885 alin. 1, art. 888, art. 1011 şi ale art. 1014 Cod Civil, republicat, şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 121 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 


HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. (1) Se acceptă oferta de donaţie a numiților Velișca Lucian Gheorghe și Velișca Ileana autentificată sub nr. 4902/28.08.2006, prin care aceștia donează domeniului public al Municipiului Satu Mare imobilul teren în suprafață de 156 mp, înscris în CF nr. 160837(nr. CF vechi 4390 N) Satu Mare cu nr. top 816/13/2/23.
(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art.2. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, dl. Albu Adrian să semneze actul autentic de acceptare a donaţiei.

Art.3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolul 1.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 


Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 21861/17.04.2019

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 156 mp, înscris în CF nr. 160837 Satu Mare, cu nr. top 816/13/2/23

 

Având în vedere oferta de donaţie a numiților Velișca Lucian Gheorghe și Velișca Ileana înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 15431/18.03.2019 prin care aceștia donează domeniului public al Municipiului Satu Mare terenul în suprafaţă de 156 mp, înscris în CF nr. 160837 (nr. CF vechi 4390 N) Satu Mare sub nr. top 816/13/2/23, căruia în natură îi corespunde teren arabil intravilan, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre.

 

 


Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 21856/17.04.2019

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 156 mp, înscris în CF nr. 160837 Satu Mare,
cu nr. top 816/13/2/23

 

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 15431/18.03.2019, numiții Velișca Lucian Gheorghe și Velișca Ileana donează Municipiului Satu Mare terenul în suprafață totală de 156 mp, înscris în CF nr. 160837(nr. CF vechi 4390 N) Satu Mare sub nr. top 816/13/2/23, căruia în natură îi corespunde teren arabil intravilan.
Terenul va trece în domeniul public al municipiului Satu Mare, cu destinaţia de drum.
Pentru a îndeplini condiţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire a casei de locuit P+M, condiţie impusă prin Certificatul de urbanism nr. 181/04.03.2019 proprietarul terenului, depune Oferta de donaţie autentificată sub nr. 4902/28.08.2006 de către notar public Donca Rodica, prin care consimte ca dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în CF nr. 160837(nr. CF vechi 4390 N) Satu Mare sub nr. cadastral 816/13/2/23, să se întabuleze în cartea funciară în favoarea Municipiul Satu Mare, după acceptarea donaţiei de către acesta.
Acceptarea donaţiei şi notarea în evideţele de carte funciară urmează a se face în conformitate cu prevederile art. 1014 şi art. 881 Cod Civil, coroborate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, enumerate în preambulul proiectului de hotărâre.
Date fiind considerentele de mai sus, se propune spre analiză şi aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre.


Şef Serviciu,
Faur Mihaela

 


Faur Mihaela/2ex

 

 

Înapoi