Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.04.2019 Proiect de hotarâre nr. 27
2019-04-23


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 22229/18.04.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 152 mp, situat în Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2, în favoarea Bisericii Creștine după Evanghelie „Filadelfia" Satu Mare


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019.
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 21828/17.04.2019, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 21829/17.04.2019, raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios Arhivă înregistrată sub nr. 22115/18.04.2019 şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere H.C.L. nr. 144/31.05.2018 privind atribuirea în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie Filadelfia - Satu Mare a unui teren în suprafață de 152 mp situat în Municipiul Satu Mare str. C.A. Rosetti nr.2.
În temeiul prevederilor art.1 alin. 1 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, cu modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr.18/1991 fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publicăe locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată în proprietate către Biserica Creștină după Evanghelie „Filadelfia" din Municipiul Satu Mare, a imobilului teren înscris în CF nr.162542 (nr. CF vechi 18373) Satu Mare cu nr. top 4062/142 în suprafață de 152 mp, situat în Satu Mare, str. C.A. Rosetti nr. 2.

Art. 2. Se dispune O.C.P.I Satu Mare întăbularea în evidenţele carte funciară a celor aprobate la art.1 a prezentei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Biserica Creștină după Evanghelie „Filadelfia" din Municipiul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Iniţiator proiect
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 


2 ex.
Caia Marcela

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 21829/17.04.2019


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre
privind atribuirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 152 mp, situat în Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2, în favoarea Bisericii Creștine după Evanghelie „Filadelfia" Satu Mare


Având în vedere solicitarea Bisericii Creștine după Evanghelie „Filadelfia" din Municipiul Satu Mare prin care solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent construcției pe care o dețin în proprietate, în baza Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, imobilele aflate în proprietatea statului ori a unităţilor administrativ - teritoriale, care au fost atribuite în folosinţă gratuită cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără plată în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare.
Având în vedere considerentele de mai sus și faptul că, sunt îndeplinite condițiile legale, propun Consiliului Local al Municipiului Satu Mare adoptarea unei atribuirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 152 mp, situat în Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2, în favoarea Bisericii Creștine după Evanghelie „Filadelfia" Satu Mare.

 

 


Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 


2 ex.
Caia Marcela

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 21828/17.04.2019

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind atribuirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 152 mp, situat în Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2, în favoarea Bisericii Creștine după Evanghelie „Filadelfia" Satu Mare

 

 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr.1810/14.01.2019, Biserica Creștină după Evanghelie Filadelfia Satu Mare, solicită atribuirea în proprietate a imobilului teren înscris în CF nr. 162542 (nr. CF vechi 18373) Satu Mare cu nr. top 4062/142 situat în Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2.
Conform înscrierilor de sub C1 din extrasul de CF nr. 162542 Satu Mare cu nr. top 4062/142, Biserica Creștină după Evanghelie „Filadelfia" din Municipiul Satu Mare, deține un drept de folosință pentru suprafața de 100/252 mp teren situat str. C.A. Rosetti nr. 2.
Prin H.C.L. nr. 144/31.05.2018 se atribuie în folosință gratuită imobilul teren în suprafață de 152/252 mp situat în Municipiul Satu Mare str. C.A. Rosetti nr. 2 în favoarea Biseriii Creștine după Evanghelie Filadelfia - Satu Mare.
Conform prevederilor art. 1 din Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, imobilele aflate în proprietatea statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, care au fost atribuite în folosinţă gratuită cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără plată în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare.
Urmare a celor prezentate mai sus propun spre analiză şi aprobare Consiliului local, prezentul proiect de hotărâre.

 

 

 

Şef Serviciu
Faur Mihaela

 

 

 

2 ex. Caia Marcela

 

Înapoi