Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.04.2019 Proiect de hotarâre nr. 26
2019-04-23


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 21887/17.04.2019


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 21469/06.04.2019, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 21470/16.04.2019, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 21542/16.04.2019 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Ţinând seama de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 879 alin. 2, art. 880, art. 888 din Codul civil, republicat, ale art.132 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale art. 24 din Legea nr. 7/1996, cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E :

 


Art.1. Se însuşesc lucrările de specialitate denumite "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire", vizate O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 20257/01.04.2019 și 20262/01.04.2019, întocmite de persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - Soponar Radu Mihai, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1, înscris în CF 176872 Satu Mare sub nr. top 883/4 în suprafață de 575 mp, după cum urmează:

- Lot 1 - nr. top 883/4 în suprafață de 539 mp;
- Lot 2 - nr. cadastral 181183 în suprafață de 36 mp;

Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1, înscris în CF 174463 Satu Mare sub nr. top 882/14 în suprafață de 419 mp, după cum urmează:

- Lot 1 - nr. top 882/14 în suprafață de 393 mp;
- Lot 2 - nr. cadastral 181143 în suprafață de 26 mp;

Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare - domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.5.Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.7. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, O.C.P.I Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 


Iniţiator proiect,
primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 21470/16.04.2019

 


În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa în promovarea unui proiect de hotărâre cu următorul obiect „însuşirea şi aprobarea documentaţiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1"

În susţinerea căruia formulez prezenta :

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

Având în vedere Contractele de Vânzare Cumpărare nr. 155/29.06.2005 și 2405/30.11.2009 prin care Municipiul Satu Mare a vândut în baza Legii nr. 550/2002 către S.C. Bonvi Impex S.R.L. două spații comerciale în incinta Pieței de Alimente nr. 1, pentru a se putea efectua demersurile de încheiere a contractelor de concesiune pentru terenurile aferente spațiilor comerciale și pentru a se putea nota construcțiile în cartea funciară se impune dezlipirea terenurilor și încheierea de acte adiționale la contractele de vânzare cumpărare se impune dezlipirea terenurilor conform documentațiilor prezentate în prezentul proiect de hotărâre.
Având în vedere cele de mai sus, supun spre analiză și aprobare Consiliului local, prezentul proiect de hotărâre.

 


Iniţiator Proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
Aparatul de Specialitate a Primarului
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 21469/16.04.2019

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1


Prin Contractele de Vânzare Cumpărare nr. 155/29.06.2005 și 2405/30.11.2009 Municipiul Satu Mare a vândut în baza Legii nr. 550/2002 către S.C. Bonvi Impex S.R.L. două spații comerciale în incinta Pieței de Alimente nr. 1.
În urma măsurătorilor efectuate de către persoană autorizată A.N.C.P.I. - Soponar Radu Mihai și a analizării înscrisurilor de carte funciară s-a constatat faptul că în cazul ambelor Contracte de Vânzare Cumpărare, numerele de carte funciară și numerele topografice nu corespund cu cele existente în prezent.
Astfel pentru a se putea efectua demersurilor de încheiere a contractelor de concesiune pentru terenurile aferente spațiilor comerciale și pentru a se putea nota construcțiile în cartea funciară se impune dezlipirea terenurilor și încheierea de acte adiționale la contractele de vânzare cumpărare.
Conform art. 13 din legea 550/2002 terenul terenul aferent spaţiului comercial sau de prestări de servicii, aflat în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, se atribuie direct cumpărătorului spaţiului printr-un contract de concesiune. Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără nici o forma de publicitate, prin negociere directa între concedent şi concesionar.
Urmare a celor de mai sus se impune dezlipirea terenului aferent spațiilor comerciale astfel :
* imobilul teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1, înscris în CF 176872 Satu Mare sub nr. top 883/4 în suprafață de 575 mp, se va dezlipi în două loturi după cum urmează:
- Lot 1 - nr. top 883/4 în suprafață de 539 mp;
- Lot 2 - nr. cadastral 181183 în suprafață de 36 mp -teren aferent spațiului comercial.
* imobilul teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1, înscris în CF 174463 Satu Mare sub nr. top 882/14 în suprafață de 419 mp, se va dezlipii în două loturi după cum urmează:
- Lot 1 - nr. top 882/14 în suprafață de 393 mp;
- Lot 2 - nr. cadastral 181143 în suprafață de 26 mp - teren aferent spațiului comercial;
Având în vedere considerentele ce preced şi ţinând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia Consiliul local are atribuţii în administrarea domeniului privat al municipiului, propunem spre analiză, aprobare şi însuşire consiliului Local, prezentul proiect de hotărâre.

 


Șef serviciu                                                                                                                                Consilier
Faur Mihaela                                                                                                                            Văscan Adrian


 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

Înapoi