Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 4
2019-07-23

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
NR.37.530/22.07.2019

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare,

pe anul 2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019,
Luând act de raportul de specialitate nr. 37.532/22.07.2019, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv de Raportul de specialitate nr. 37.386/19.07.2019 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, de Referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 37.531/22.07.2019, de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 52.386/2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate prin Decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Luând în considerare adresele nr. 84/25.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 16.979/25.03.2019, privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimat a fi încasat în anul 2019, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și nr. 8.032/16.05.2019, privind comunicarea unei sume reprezentând transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiează copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă transmise de către Consiliul Judeţean Satu Mare,
Ținând cont de adresa nr. 196/18.06.2019 a Consiliului Județean Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 31.750/19.06.2019 privind comunicarea fondurilor alocate municipiului Satu Mare din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019,
Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare adresa nr. 11/23.01.2019 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 4.403/23.01.2019 privind solicitarea de fonduri în vederea achiziționării unui aparat pentru litotritia intracorporeală a calculilor Laser Halmium 35 W,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, precum și adresa nr. 2.809/21.06.2019 a Poliției locale Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 32.813/25.06.2019,
În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019, la valoarea totală de 209.470.268 lei, din care:
• 185.996.924 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 23.473.344 lei la Secţiunea de dezvoltare.
Art.2. Se aprobă rectificarea anexei nr. 2, la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019, la valoarea de 22.322.101 lei.
Art.3. Se aprobă rectificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 69/04.04.2019 Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2019, la valoarea totală de 1.977.625 lei.
Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 Lista proiectelor tehnice pe anul 2019, la valoarea totală de 708.900 lei.
Art.5. Se aprobă anexa nr. 6 Lista reparațiilor capitale pe anul 2019, la valoarea totală de 333.261 lei.
Art.6. Se aprobă rectificarea anexei nr. 8 la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Lista creditelor de angajament şi Programul multianual de investiții pe anii 2020, 2021, 2022 și 2023 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse proprii şi din fonduri externe nearmbursabile.
Art.7. Se aprobă rectificarea anexei nr. 9 la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Programul de investiţii publice al municipiului Satu Mare pentru anul 2019.
Art.8. Se aprobă suplimentarea cu suma de 120.000 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Poliţiei Locale Satu Mare. Bugetul rectificat în valoare de 8.640.000 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 8.100.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 540.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.9. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţate semnate pentru finanţarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.
Art.10. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2019.
Art.11. Anexele 1, 1.1, 2, 3, 4, 6, 8 și 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , Directorului executiv economic şi Serviciului Buget.

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE
KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

Red/tehnored Lucia Ursu 2 ex

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
NR. 37.531/22.07.2019

 


REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

 


Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 52.386/2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate prin Decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Luând în considerare adresele nr. 84/25.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 16.979/25.03.2019, privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimat a fi încasat în anul 2019, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și nr. 8.032/16.05.2019, privind comunicarea unei sume reprezentând transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiează copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă transmise de către Consiliul Judeţean Satu Mare,
Ținând cont de adresa nr. 196/18.06.2019 a Consiliului Județean Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 31.750/19.06.2019 privind comunicarea fondurilor alocate municipiului Satu Mare din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019,
Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare adresa nr. 11/23.01.2019 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 4.403/23.01.2019 privind solicitarea de fonduri în vederea achiziționării unui aparat pentru litotritia intracorporeală a calculilor Laser Halmium 35 W,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, precum și adresa nr. 2.809/21.06.2019 a Poliției locale Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 32.813/25.06.2019,
În baza art. 129, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Propun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pentru anul 2019 în forma prezentată, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

 

 


PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE
KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

 

Red/tehnored Lucia Ursu 2 ex

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 37.532/22.07.2019

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019

 


Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 52.386/2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate prin Decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Luând în considerare adresele nr. 84/25.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 16.979/25.03.2019, privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimat a fi încasat în anul 2019, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și nr. 8.032/16.05.2019, privind comunicarea unei sume reprezentând transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiează copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă transmise de către Consiliul Judeţean Satu Mare,
Ținând cont de adresa nr. 196/18.06.2019 a Consiliului Județean Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 31.750/19.06.2019 privind comunicarea fondurilor alocate municipiului Satu Mare din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019,
Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare adresa nr. 11/23.01.2019 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 4.403/23.01.2019 privind solicitarea de fonduri în vederea achiziționării unui aparat pentru litotritia intracorporeală a calculilor Laser Halmium 35 W,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, precum și adresa nr. 2.809/21.06.2019 a Poliției locale Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 32.813/25.06.2019,
În baza art. 129, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2019 se rectifică la valoarea de 209.470.268 lei, din care:
• 185.996.924 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 23.473.344 lei la Secţiunea de dezvoltare.
În ceea ce priveşte veniturile municipiului Satu Mare, influenţele propuse sunt următoarele:
• majorarea cu suma de 628.000 lei a poziției „Alte venituri din dobânzi", urmare a depășirii plafonului aprobat în bugetul municipiului,
• diminuarea cu suma de 508.000 lei a poziției „Venituri din dividende de la societăți comerciale cu capital majoritar de stat", urmare a încasărilor realizate în bugetul municipiului până la ora actuală.

În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a Bugetului local la partea de cheltuieli, repartizarea influenţelor propuse se prezintă în felul următor:

Cap. 61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Propunerea la acest capitol este de majorare cu suma de 120.000 lei, a titlului Cheltuieli cu bunuri și servicii la Poliția Locală Satu Mare urmare a adresei nr. 2.809/21.06.2019, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 32.813/25.06.2019.
În ceea ce priveşte Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de cheltuieli de capital, repartizarea sumelor propuse este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Având la bază cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Satu Mare, aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                                              ȘEF SERVICIU BUGET
EC. LUCIA URSU                                                                                    EC. BORBEI TEREZIA

 

Înapoi