Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 18
2019-07-22

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 37600 din 22.07.2019

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive

 

 


Consiliul Local Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019
Luând act de Raportul comun al Direcției economice şi al Serviciului de specialitate având nr. de înregistrare 37528/22.07.2019 şi 37596/22.07.2019, Referatul de aprobare a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 37599/22.07.2019, rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.125 din 24.05.2007 privind aprobarea înfiinţării ,,Clubului Sportiv Municipal Satu Mare" modificată de Hotărârea Consiliului Local nr.25 din 25.10.2018.
Conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal,
Luând în considerare adresa nr. 640 din 15.07.2019 din partea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
Raportat la prevederile art. 71 alin. (2) lit.d) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Conform prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de modificările legislative conform Hotărârea Guvernului nr. 569 din 2018 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 2007,
Potrivit art.22 alin.(1) lit.(e) din Normele financiare pentru activitatea sportrivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 2007,
În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin.(4) lit. (a), alin. (7) lit. (f), ale art.139 alin.(3) lit.(a) şi (f) precum şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

Adoptă prezenta

 


HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.5 din Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuirea fondurilor alocate se supune legilor în vigoare și este în responsabilitatea exclusivă a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Art.3. Odată cu aprobarea prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local nr.287 din 29.11.2018 pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, Clubul Sportiv Municipal.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal.

 

INŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI
Nr. 37599 din 22.07.2019


Kereskényi Gábor, primar al municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, iniţiez proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activități sportive, proiect în susţinerea căruia formulez următoarul

 

 

REFERAT DE APROBARE:

 

 

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.125/24.05.2007 modificată de Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.25/25.01.2018, are personalitate juridică de drept public și este organizat sub autoritatea Consiliului Local Satu Mare ca instituţie publică de interes local având ca obiect de activitate promovarea şi susţinere a sportului.
Potrivit prevederilor ,,REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CSM,
Ținând cont de solicitarea Clubului Sportiv Municipal nr. 640 din 15.07.2019,
Luând în considerare faptul că la nivelul Federațiilor sportive, prin regulamentele specifice, se solicită constituirea de garanții financiare pe perioada sezonului competițional pentru înscrierea și înregistrarea echipelor,
se impune modificarea anexei nr.5 din HCL nr.78 /2018.
În concordanţă cu prevederile Legii administraţiei publice locale, potrivit căreia consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre altele şi cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
Direcția economică
Nr. 37528/22.07.2019
Serviciul comunicare și coordonare instituții subordonate
Nr. 37596/22.07.2019

 

 

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8), lit. b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Direcția economică și Serviciul comunicare și coordonare instituții subordonate formulează următorul:

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 


Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 125/24.05.2007 modificată de Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 25/25.01.2018, are personalitate juridică de drept public și este organizat sub autoritatea Consiliului Local Satu Mare ca instituţie publică de interes local având ca obiect de activitate promovarea şi susţinerea sportului.
Potrivit prevederilor din "Regulamentul de organizare și functionare al C.S.M.", Capitolul IV Finanțarea C.S.M. Satu Mare, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, pe titluri de cheltuieli.
Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind resursele financiare bugetare, a Legii anuale privind aprobarea Bugetului de stat și a Legii finanţelor publice locale precum și cele privind activitatea sportivă.
Auditul public intern al clubului se realizează prin grija Primăriei municipiului Satu Mare, raportul de audit fiind aprobat de către ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
În completarea legislației financiare din domeniu, s-au aprobat normele financiare de utilizare a fondurilor alocate C.S.M. Satu Mare pentru activități sportive, conform anexei nr. 5 la H.C.L. nr.78 din 29.03.2018.
Ţinând cont de modificările legislative, respectiv aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 569 din 2018 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 2007,
Luând în considerare faptul că la nivelul Federațiilor sportive, prin regulamentele specifice, se solicită constituirea de garanții financiare pe perioada sezonului competițional pentru înscrierea și înregistrarea echipelor,
propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată şi prezentată de executiv.

 

 

 


Director executiv                                                                                                         Șef serviciu
Lucia Ursu                                                                                                                  Covaci Natalia

 

 

Înapoi