Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 12
2019-07-24

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 37886/24.07.2019

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind documentatia:

PLANUL URBANISTIC ZONAL -
ÎN VEDEREA LOTIZĂRII PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE
în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit, în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019.
Prin Sentinţa Civilă nr.813/CA/11.12.2018 pronunţată de Tribunalul Satu Mare rămasă definitivă prin Decizia civilă a Curţii de Apel Oradea nr. 445/22.05.2019I, instanţa constată refuzul nejustificat cu exces de putere al Consiliului Local al municipiului Satu Mare la adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28.09.2017 şi obligă pârâtul CONSILIUL LOCAL SATU MARE să adopte o hotărâre motivată cu privire la solicitarea reclamanţilor privind PUZ- Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan pentru locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga.
Prin adresa nr.28325/29.05.2019 Ghere Grigore înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare o cerere de punere în executare a sentinţei judecătoresti.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- prevederile art.25, alin.1, art37, alin. 1-1^3, art 45 lit.b, art.47, art.56 alin. 1, 4 şi alin.6 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare.
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor:
Ţinând cont de prevederile art.129 alin.2 lit. (c), alin. 6 lit. (c), alin.7 lit. (k), art.139 alin.3 lit. (e), art.196 alin.1 lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Â R E

 


Art.1 Se respinge documentaţia : Planul Urbanistic Zonal -
„ În vederea lotizării pentru locuinţe individuale în municipiul Satu Mare„
Zona Str. Lucian Blaga, întocmit de ARHABITAT 2015 SRL , arh. IUORAS VIOLETA atestat RUR,
în conformitate cu proiect nr. 03/2015 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarilor, Primarului Municipiului Satu Mare şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
C A B I N E T P R I M A R
NR. 37830/24.07.2019

 


REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre

privind documentaţia PLANUL URBANISTIC ZONAL-
ÎN VEDEREA LOTIZĂRII PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE în municipiul Satu Mare,

Zona Str. Lucian Blaga

 

 


Prin Sentinţa Civilă nr.813/CA/11.12.2018 pronunţată de Tribunalul Satu Mare rămasă definitivă prin Decizia civilă a Curţii de Apel Oradea nr. 445/22.05.2019I, instanţa constată refuzul nejustificat cu exces de putere al Consiliului Local al municipiului Satu Mare la adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28.09.2017 şi obligă pârâtul CONSILIUL LOCAL SATU MARE să adopte o hotărâre motivată cu privire la solicitarea reclamanţilor privind PUZ- Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan pentru locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga.
Prin adresa nr.28325/29.05.2019 Ghere Grigore înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare o cerere de punere în executare a sentinţei judecătoresti.
Documentaţia PUZ a fost înaintată spre analiză si luarea unei hotărâri de către Consiliul Local. În şedinţa din data de 28.06.2019, consiliul local al municipiului Satu Mare, a amânat luarea unei hotărâri pentru a se clarifica avizele eliberate de SC Apaserv SA şi Delgaz.
În acest sens Primăria municipiului Satu Mare a solicitat un punct de vedere instituţiilor mai sus menţionate, răspuns anexat prezentei documentaţii.
Prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 70 din 31.03.2016 a fost însuşită Etapa II.2 Concept şi Zonificare funcţională aferentă viitorului Plan Urbanistic General al municipiului Satu Mare aflat în etapa de avizare. Prin această hotărâre au fost însuşite si limitele intravilanului, astfel cum vor fi aprobate prin noul Plan urbanistic general, care, conform legii, are caracter director, strategic, şi de reglementare, reprezentând principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Aşa fiind, autoritatea locală trebuie să-şi respecte propria intenţie, respectiv să nu aprobe introducerera în intravilan a parcelei ce face obiectul documentaţiei, în condiţiile în care linia directoare este aceea de a nu extinde intravilanul în acea direcţie.
Prin documentaţie se propune accesul pe amplasament prin prelungirea unei străzi, aprobate printr-un P.U.Z. anterior, cu un profil care deserveste un numar de 17 parcele, fiind subdimensionat pentru a putea face faţă unui flux de circulaţie care ar deservi încă un număr de 64 de parcele în plus faţă de cele existente, în condiţiile în care profilul stradal este de doar 8 m, din care 6,50 m carosabil şi 1,50 m pentru zone verzi şi trotuar.
Având în vedere cele de mai sus,

Primarul municipiului Satu Mare propune respingerea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL-
ÎN VEDEREA LOTIZĂRII PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Kereskény Gábor

 

 


Arhitect Şef
Nr. 37550/22.07.2019

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia PUZ în vederea lotizării pentru locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga

 

 

Prin Sentinţa Civilă nr.813/CA/11.12.2018 pronunţată de Tribunalul Satu Mare rămasă definitivă prin Decizia civilă a Curţii de Apel Oradea nr. 445/22.05.2019I, instanţa constată refuzul nejustificat cu exces de putere al Consiliului Local al municipiului Satu Mare la adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28.09.2017 şi obligă pârâtul CONSILIUL LOCAL SATU MARE să adopte o hotărâre motivată cu privire la solicitarea reclamanţilor privind PUZ- Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan pentru locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga.
Prin adresa nr.28325/29.05.2019 Ghere Grigore înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare o cerere de punere în executare a sentinţei judecătoresti.
Documentaţia PUZ a fost amânată de către Consiliul Local în şedinţa din data de 28.06.2019 pentru a se clarifica avizele eliberate de SC Apaserv SA şi Delgaz.
În acest sens prin adresa nr.34229/02.07.2019 Primăria municipiului Satu Mare a solicitat la SC Apaserv SA un punct de vedere cu privire la avizul nr.17528/17.11.2015 din documentaţie. Ca răspuns la această solicitare SC Apaserv SA comunică următoarele:
„ Avizul nr.17528/17.11.2015 emis de APASERV a fost AVIZ FAVORABIL pentru amplasament P.U.Z. propus în anul 2015 şi nu aviz pentru utiulităţi tehnico edilitare a zonei, respectiv a reţelelor de apă şi canalizare.
Planul Urbanistric Zonal avizat de către Primăria Satu Mare cu nr.15 din 25.08.2017 nu a fost depus spre reavizare la APASERV SATU MARE.
Pentru emiterea unui aviz din partea APASERV SATU MARE cu soluţia extinderii reţelelor de apă şi canalizare, precum şi cuplarea acestora la sistemul existent al municipiului Satu Mare este necesar să se depună o documentaţie tehnică ( Proiect Tehnic verificat elaborat de proiectanţi de specialitate, conform Legii 50/1991)
Avizul emis la faza PUZ nu este valabil şi pentru faza autorizaţie de construire"
Prin adresa nr.34227/02.07.2019 Primăria municipiului Satu Mare a solicitat la E-on Distribuţie România SA un punct de vedere cu privire la avizul din documentaţie. Ca răspuns la această solicitare Delgaz comunică următoarele:
„ Referitor la adresa nr. 34227/02.2019, vă comunicăm că, având în vedere faptul că perioada pentru care a fost emis avizul de amplasament (inclusiv perioada de prelungire a avizului) , va trebui să depuneti o nouă cerere de eliberare a respectivului aviz."
Având în vedere toate acestea, documentaţia se înaintează Consiliului Local, care, potrivit art. 129 aliniat 6 litera(c) şi art.139 aliniat 3 litera (e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism a localităţii şi adoptă cu majoritate de voturi hotărâri privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului.


Arhitect Şef
cu atribuţii delegate,
Burgye Ştefan

 

Fișiere atașate

Înapoi