Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 11
2019-07-24


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 37762/23.07.2019

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - EXTINDERE CLINICA MEDICALA PRIN REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE
Amplasament : Satu Mare, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 55

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019
Având în vedere cererea SC MANITOU MED SRL, în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 35158/08.07.2019, Avizul Favorabil al Arhitectului Şef nr. 12/17.07.2019, Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef nr. 37657/23.07.2019, Referatul de aprobare a Primarului municipiului Satu Mare nr. 37659/23.07.2019, în calitate de iniţiator, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 37717/23.07.2019 şi a avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- prevederile art. 25 alin.1, art. 37 alin. 1-1^3, art. 45 lit.b, art. 47, art. 56 alin. 1, 4 şi alin. 6 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare.
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
- art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor:
Ţinând cont de prevederile art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. e), art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia : PUZ - Extindere clinica medicala prin reamenajare si supraetajare, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 55, întocmit de BIA BOD ARCADIE, în conformitate cu proiectul nr. 139/2017 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

Art.4 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, beneficiarului MANITOU MED SRL , Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
C A B I N E T P R I M A R
NR. 37659/23.07.2019

 

 

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-
EXTINDERE CLINICA MEDICALA PRIN REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE
Amplasament: Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 55

 

 

Având în vedere avizul favorabil al Arhitectului Şef, fundamentat în urma analizării documentaţiei în şedinţa C.T.A.T.U. la data de 17.07.2019 precum şi a raportului de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Satu Mare cu privire la condiţiile tehnice de reglementare a terenului pe care se propune extindere clinica medicala prin reamenajare si supraetajare, în intravilanul muniucipiului Satu Mare, pe strada Cardinal Iuliu Hossu, nr. 55, se înaintează Consiliului Local Satu Mare documentaţia

PUZ - EXTINDERE CLINICA MEDICALA PRIN REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE
Amplasament: Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 55

Primarul municipiului Satu Mare propune aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL- EXTINDERE CLINICA MEDICALA PRIN REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE

Documentaţia fiind completă, se înaintează spre analiză şi aprobarea Consiliului Local.

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Kereskény Gábor

 


Redactat , 2 ex
Mariana Roman

 

 

 

 

 

Arhitect Şef
Nr. 37657/23.07.2019

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia P.U.Z.- EXTINDERE CLINICA MEDICALA PRIN REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, STR. CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 55

 

 


Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Satu Mare, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 55 , în suprafaţă de 199,00 mp reprezentat prin parcela din c.f. 153521, nr. cad. 153521, proprietatea S.C. Manitou Med S.R.L.
Obiectul prezentului PUZ îl constituie extinderea prin reamenajare si supraetajare a unei constructii existente in vederea infiintari unei clinici medicale.
Zona studiată este delimitată la nord de Str. Iuliu Hossu, la sud teren si casa apartinand de Papp Erzsebet, la est de cladire clinica medicala apartinand proprietarului prezentei documentatii, respectiv la vest, teren si casa care apartine de Mali Eva.
Accesul pietonal la teren se face din Str. Cardinal Iuliu Hossu, in curtea interioara se propun de asemenea circulatii pietonale si spatiu verde. Pentru clinica propusa pe amplasament se vor pune la dispozitia pacientilor si personalului locuri de parcare situate pe parcela e pe strada Avram Iancu, nr. 27, tot in proprietatea beneficiarului, situat la o distanta mai mica de 250 m fata de amplasamentul studiat.
Potrivit regulamentului local de urbanism amplasarea construcţiilor se va face conform planşei de reglementări urbanistice.
Inaltimea maxima va fi de 9,00 m - La cornisa.
Numarul de nivele va fi de P+1+M pentru corpul de cladire in aliniamentul existent, respectiv de P+1 pentru corpul de cladire retras, acesta din urma avand acoperis de tip terasa.
Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice. La cladirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare; Toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV
Documentaţia a obţinut toate avizele solicitate prin avizul de oportunitate nr. 15/20.09.2018.
Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 23230/25.04.2019, care contine si sesizarile sau reclamatiile cu privire la documentatie.
Documentaţia a fost analizată de Comisia Ternică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului la data de 17.07.2019 şi a obţinut aviz favorabil.
Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate prin avizul de oportunitate, s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism lşi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre analiza Consiliului Local care potrivit art. 129 aliniat 6 litera(c) şi art.139 aliniat 3 litera (e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism a localităţii şi adoptă cu majoritate de voturi hotărâri privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului.

 

 

Întocmit                                                                                                                      Arhitect Şef
Ing.Roman Mariana                                                                                                      cu atribuţii delegate,
                                                                                                                                         Arh. Burgye Stefan

 

 

Fișiere atașate

Înapoi