Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 25.07.2019 Proiect de hotarâre nr. 10
2019-07-22


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.37575/22.07.2019

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Reconstruire acoperiş, amenajări interioare, extindere în regim de înălţime parter şi schimbare de destinaţie din casă de locuit în grădiniţă cu două grupe
Amplasament : Satu Mare, Str. Inăului nr.30


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019
Având în vedere cererea Parohiei Reformate Cartier Someş în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr.33272/26.06.2019 , Avizul Favorabil al Arhitectului Şef nr.11/17.07.2019, Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef nr. 37493/22.07.2019, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 37495/22.07.2019, în calitate de iniţiator, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr.37538/22.07.2019 şi a Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Analizând documentaţia de urbanism supusă aprobării,
În conformitate cu:
- prevederile art.25, alin.(1), art.27^1 lit.c, art.37, alin.( 1) şi alineatele (1^1)-(1^3), art 45 lit. c, art.48, art.56 alin.1,3 şi 4 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.19 secţiunea a 7-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016, pentru aprobarea Normelor metedologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- secţiunea a 4-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
- prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile art.129 alin.2 lit. (c), alin. 6 lit. (c), alin.7 lit. (k), art.139 alin.3 lit. (e), art.196 alin.1 lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta

 


H O T Ă R Â R E

 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia : Planul Urbanistic de Detaliu - Reconstruire acoperiş, amenajări interioare, extindere în regim de înălţime parter şi schimbare de destinaţie din casă de locuit în grădiniţă cu două grupe în municipiul Satu Mare, Str. Inăului nr.30, întocmit de SC CONCEPT STUDIO SRL., în conformitate cu proiectul nr.148/2018 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aprobării.

Art.3 Echiparea tehnico- edilitară se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente în zonă

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul Şef

Art.5 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, beneficiarului Parohia Reformată Cartier Someş , Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR

Kereskényi Gábor


Redactat, 2ex
M.R.

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
C A B I N E T P R I M A R
NR. 37495/22.07.2019

 

 


REFERAT DE APROBARE

PRIVIND DOCUMENTAŢIA: PLAN URBANISTIC DE DETALIU-
RECONSTRUIRE ACOPERIŞ, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN GRĂDINIŢĂ CU DOUĂ GRUPE
Amplasament: Str. Inăului nr.30

 

 

 

Având în vedere solicitarea Parohiei Reformate Cartier Someş cu privire la refuncţionalizarea clădirii situată în muniucipiul Satu Mare, Str. Inăului nr.30 în vederea amenajării unei grădiniţe cu două grupe, raportul informării şi consultării publicului cu privire la încheierea procedurii dezbaterii publice, raportul de specialitate şi avizul Arhitectului Şef al municipiului Satu Mare prin care se solicită înaintarea Consiliului Local Satu Mare a documentaţiei: PUD- Reconstruire acoperiş, amenajări interioare, extindere în regim de înălţime parter şi schimbare de destinaţie din casă de locuit în grădiniţă cu două grupe
Primarul municipiului Satu Mare propune aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU- RECONSTRUIRE ACOPERIŞ, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN GRĂDINIŢĂ CU DOUĂ GRUPE
Amplasament: Str. Inăului nr.30

Documentaţia fiind completă, se înaintează spre analiză şi aprobarea Consiliului Local.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Kereskény Gábor

 

 

 

Redactat , 2 ex
M.R.

 

 

 

Arhitect Şef
Nr. 37493/22.07.2019

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind documentaţia P.U.D.- RECONSTRUIRE ACOPERIŞ, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN GRĂDINIŢĂ CU DOUĂ GRUPE, STR. INĂULUI NR.30

 

 

 

Imobilul pe care urmează să se execute lucrările propuse prin documentaţie este situat în intravilanul municipiului Satu Mare, Str. Inăului nr.30, în suprafaţă de 1080 mp şi este reprezentat prin parcela din c.f. 153441 nr. cad. 153441, proprietatea PAROHIA REFORMATĂ CARTIER SOMEŞ.
Obiectul prezentului PUD îl constituie construirea unei grădiniţe cu două grupe prin refuncţionalizarea clădirii situată pe amplasament.
Terenul este situat în zonă de locuit cu funcţiuni complementare şi cu interdicţie temporară pentru orice funcţiune de tip IS până la elaborare şi aprobare PUD .
Accesul auto şi pietonal la parcelă se va face din Str. Inăului. Funcţiunea propusă pentru zona studiată este de instituţii servicii.
Se vor asigura parcările pe parcelă proprie.
Construcţia va avea regim de înălţime P , se vor respecta indicatorii de urbanism din PUG: POTmax 25%, CUTmax 0,75 precum şi aliniamentul actual.
Alimentarea cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică se va face de către beneficiar prin branşarea la reţelele existente în zonă.
Documentaţia a obţinut toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr.1089/27.09.2018.
Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:
- etapa pregătitoare la data de 11.03.2019.
Începând cu data de 04.04.2019 documentaţia a fost postată pe sit-ul oficial al Primăriei municipiului Satu Mare.
Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 19969/09.04.2019.Pe perioada dezbaterii publice nu au fost înregistrate sesizări sau reclamaţii
Documentaţia a fost analizată de Comisia Ternică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului la data de 17.07.2019 şi a obţinut aviz favorabil.
Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism lşi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre analiza Consiliului Local care potrivit art. 36 aliniat (5) litera c) şi aliniat (2) litera e) din Legea 215/2001 avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism a localităţii şi adoptă cu majoritate de voturi hotărâri privind dezvoltarea urbană.

 

 


Întocmit                                                                                                                 Arhitect Şef
Ing.Roman Mariana                                                                                                cu atribuţii delegate,
                                                                                                                                Arh. Burgye Ştefan

 

Înapoi