Sedinţa ordinară 27.09.2012 Proiect de hotărâre nr.1
2012-09-21

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
Nr.34551/18.09.2012

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnic-economici la obiectivul de investiţie: Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartierul Micro 16

 

 

 

Având în vedere iniţiativa Primarului exprimată prin Expunerea de motive cu nr.34543/18.09.2012 ,Referatul de specialitate nr. 34548/18.09.2012 întocmit de Serviciul Investiţii prin care se propune spre aprobare documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: conform Anexa 1, Avizul Comisiei Tehnico Economice din procesul verbal cu nr. 20471/29.05.2012 precum şi Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
În conformitate cu prevederile art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,

În temeiul prevederilor art. 36, aliniat 4, lit. "d" şi art. 45 aliniat 2 litera "a" din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartierul Micro 16" faza S.F.conform ANEXA 1.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 


INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Dr. Coica Costel Dorel


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 34543/18.09.2012


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnic-economici la obiectivul de investiţie: Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartierul Micro 16


În ceea ce priveşte zonele verzi din Satu Mare, cu toate că acestea ocupă un procent semnificativ in oraş, sunt in mare parte neatractive pentru tineri. Malul râului Someş in loc să încânte trecătorii, a devenit atracţie pentru vagabonzii oraşului. Dotările acestora, precum pistele de biciclişti şi aleile pentru plimbatul în siguranţă sunt practic inexistente. In momentul de faţă nu există o diferenţă clară şi coerentă în ce priveşte tratarea unui trotuar faţă de cea a unei piste de biciclisti sau a unui carosabil auto. Potenţialul de interacţiune cu mediul înconjurător nu este explorat pe măsură..
Una din cauzele care determină numărul tot mai mic al copiilor şi adolescenţilor în aer liber, în parcuri poate fi explicată şi prin lipsa atracţiilor potrivite cu vârsta, interesul si cultura lor, pentru ca acestia să-şi doresca să petreacă timpul în natură.
Avantajele ce le aduce amenajarea malului Someşului pentru oraş constau in:
- oferirea posibilităţiilor de petrecere a timpului liber în aer liber ;
- oferirea unui cadru potrivit pentru desfăşurarea de concursuri, antrenamente si
activităţi distractive pentru biciclişti;
- oferirea unui cadru pentru retragerea oamenilor la sfârşit de săptămână (picnic, plajă).
Amenajările şi investiţiile ce se propun în această zonă sunt pentru a pune in valoare cadrul natural existent întorcând oraşul cu faţa spre apă, către un loc potrivit pentru relaxare şi odihnă. Destinaţia parcului este de a transforma malul Someşului într-un spaţiu verde curat şi util pentru locuitorii oraşului, în special pentru cei din cartier.
Având în vedere cele arătate mai sus supun atenţiei Consiliului Local al Municipiului Satu Mare studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartierul Micro 16 „.

 

Primar,
Dr. Coica Dorel Costel

 

Aparatul de specialitate al primarului ----Serviciul Investiţii
Nr. 34548/18.09.2012

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnic-economici la obiectivul de investiţie: Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartierul Micro 16

 

 

Zona de mal studiată este amplasată în intravilanul localităţii Satu Mare. Planul de amenajare cuprinde malul stâng al Someşului, atât zona dintre cele două poduri, Decebal si Golescu precum şi de la podul Golescu în aval pe porţiunea comună cu cartierul Micro 16, până în dreptul străzii Brânduşa.
Zona ce se doreşte a fi amenajată pe malul stâng al Someşului va fi structurată pe două zone : zona A şi zona B.
Vegetaţia malului Someş intre cele două poduri (zona B) este alcatuită în mare parte din sălcii, tufe şi ulmi plângători, partea inclinată a digului este o platformă betonată strabătută la mijloc de o fâşie cu iarbă în plan orizontal.
In zona cartierului Micro 16 (zona A) malul dispune de vegetaţie înaltă către râu şi o întindere mare de zona verde înspre dig.
Conform studiului de fezabilitate, terenul propus spre amenajare aparţine Statului român având suprafaţa totală de 5.8ha, din care: 4.2ha reprezintă zona A si 1.6ha reprezintă zona B.
In prezent, s-a amenajat o pistă pentru biciclişti de-a lungul râului Someş pe dig,
până la graniţa cu Ungaria.
Proiectul tratează următoarele categorii de lucrări şi dotări:
- amenajare teren de cros pentru ciclişti,
- amplasarea de alei pietonale,
- gazonări în zona terenurilor de fotbal şi plantări,
- amplasarea de mobilier (bănci, coşuri de gunoi, etc.),
- amplasarea de terenuri de fotbal, de badminton, de volei, de mese de tenis de masă
- amenajarea de spaţiu pentru picnic cu locuri pentru prăjit grătare,
- amenajarea scări de acces de pe dig
- teren amenajat pentru plimbatul patrupedelor din specia canină.

Valoarea totală a investiţiei este de 376.629,8 lei (fără TVA). Făcând un raport al costurilor pe mp rezultă:
465.681,90 lei/56.000 mp = 8,32 lei/mp cu TVA, echivalent a 1,93 euro/mp
(fără TVA 376.629,80 lei/56.000 mp = 6,73 lei/mp fără TVA, echivalent a 1,56 euro/mp).
La obiectivul de investiţie : « Extindere parc Cloşca, reamenajare parc şi b-dul Cloşca în municipiul Satu Mare » licitat în anul 2011 a rezultat o valoare de execuţie de 873.581 lei fără TVA / 29.718 mp = 29,40 lei/mp.
Din cele arătate mai sus rezultă că valoarea indicatorilor prezentaţi este mult mai mică decât valoarea indicatorilor lucrării luate spre comparaţie.
În HG nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice nu este definită o valoare orientativă pentru acest gen de lucrare.
În consecinţă supun atenţiei Consiliului Local al Municipiului Satu Mare studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici, prezentaţi în Anexa 1, pentru obiectivul de investiţie " Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartierul Micro 16 „.


consilier
ing. Szucs Zsigmond

 

 

ANEXA nr. 1
la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare
Nr. ................ / ...........................

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie:
Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartierul Micro 16

Denumirea obiectivului de investiţii: „Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartierul Micro 16 „
Elaborator: SC ARHI DINAMIC SRL
PROIECT Nr. 271/2011, FAZA: SF
PROIECTANT: SC Arhi Dinamic SRL Satu Mare
Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare
Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare
Amplasamentul obiectivului: Zona inundabilă a râului Someş cartierul Micro 16

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PROPUŞI ÎN PROIECT:
• Valoarea totală a investiţiei: 465.681,9 lei ( cu TVA)
din care:
- construcţii - montaj: 330.166,3 lei (cu TVA)
- dotări 50.734,3 lei (cu TVA)

• Eşalonarea investiţiei: Anul I INV 465.681,9 lei
C+M 330.166,3lei
În preţuri 05.10.2011 1euro= 4,3159 lei
Durata de realizare a investiţiei 12 luni.
 Capacităţi:
1) Suprafaţa amenajată: 56.000 mp
2) Preţul unitar: 1,93 euro/mp cu TVA
Proiectul tratează următoarele categorii de lucrări şi dotări:
- amplasarea de terenuri de fotbal, de badminton, de volei, de mese de tenis de masă
- amenajarea de spaţiu pentru picnic cu locuri pentru prăjit grătare,
- amenajarea unui teren de cros pentru ciclişti,
- amplasarea de alei pietonale,
- gazonări în zona terenurilor de fotbal şi plantări,
- amplasarea de mobilier (bănci, coşuri de gunoi, etc.),
- scări de acces de pe dig
- teren amenajat pentru plimbatul patrupedelor din specia canină.

Finanţarea obiectivului :

Finanţarea obiectivului: buget local şi alte surse legal costituite.
Valorile sunt confidenţiale, includ TVA şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Primar,                                                                                              Consilier,
Dr. Coica Dorel Costel                                                                ing. Szucs Zsigmond

 

Înapoi