Şedinţa extraordinară din data de 8.04.2013 Proiect de hotărâre nr.4
2013-04-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
NR. 12.487/25.03.2013

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 04.03.2013,
Luând act de raportul de specialitate nr. 12.485/25.03.2013, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv Raportul de specialitate nr. 13.194/29.03.2013 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 12.486/25.03.2013, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2013,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2013 în data de 04.03.2013 în scopul dezbaterii publice a acestuia,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013,
În baza adreselor D.G.F.P Satu Mare nr. 40.074/2013 privind comunicarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal la nivelul municipiului Satu Mare, respectiv nr. 58.161/2013 privind repartizarea pe an a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare şi a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate prin decizia directorului executiv al D.G.F.P.,
Având în vedere adresa nr. 6513/26.03.2013 transmisă de Consiliul Judeţean Satu Mare în data de 27.03.2013, cu privire la sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate municipiului Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,-ed

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2013, în valoare totală de 189.709.669 lei, din care:
• 178.751.300 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 10.958.369 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2013.
Art.2. Veniturile proprii vor fi stabilite, urmărite şi încasate prin personalul de specialitate al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Satu Mare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.3. (1).Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013, în valoare de 6.140.150 lei conform anexei nr.2.
(2) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013, finanţată din fonduri externe nerambursabile, în valoare de 3.757.788 lei conform anexei nr. 2A.
Art.4. Se aprobă Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2013 în valoare totală de 720.500 lei conform anexei nr. 3.
Art.5. Se aprobă Lista proiectelor tehnice pe anul 2013 în valoare totală de 191.500 lei conform anexei nr. 4.
Art.6. (1) Se aprobă Lista dotărilor independente pe anul 2013, în valoare totală de 272.500 lei conform anexei nr. 5.
(2) Se aprobă Lista dotărilor independente ce se vor achiziţiona în anul 2013, din fonduri externe nerambursabile, în valoare totală de 9.200 lei conform anexei nr. 5A.
Art.7. (1) Se aprobă "Lista reparaţiilor capitale pe anul 2013", în valoare de 1.998.150 lei conform anexei nr. 6.
(2) Se aprobă "Lista reparaţiilor capitale pe anul 2013", din fonduri externe nerambursabile, în valoare de 22.350 lei conform anexei nr. 6A.
Art.8. Se aprobă "Lista achiziţiilor de imobile pe anul 2013", în valoare de 31.000 lei conform anexei nr. 7.
Art.9. Se aprobă Programul multianual de investiţii al municipiului Satu Mare, conform anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.10. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei Centrului de Transfuzii Sanguine Satu Mare pentru decontarea contravalorii biletelor de transport donatorilor de sânge.
Art.11. Se aprobă atribuirea sumelor din bugetul local al municipiului Satu Mare, pentru finanţarea acţiunilor culturale şi sportive care se vor desfăşura pe parcursul anului 2013, conform anexei nr. 9.
Art.12. Se aprobă alocarea sumei de 9.000 lei Asociaţiei Fara Foyer pentru asigurarea unor servicii de integrare socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţii de risc.
Art.13. Se aprobă prelungirea până la sfârşitul anului 2013 a Contractului de Colaborare cu Filiala Cruce Roşie Satu Mare nr. 145/2009 şi alocarea sumei de 60.000 lei pentru anul 2013.
Art.14. Se aprobă alocarea sumei de 90.000 lei Asociaţiei Sf. Benedict Satu Mare conform contractului de parteneriat nr.42006-2007 aprobat prin H.C.L. nr. 220/2007.
Art.15. Se aprobă alocarea sumei de 24.000 lei, pentru anul 2013 Organizaţiei Caritas Satu Mare conform contractului de parteneriat nr.46-2005.
Art.16. Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, pentru anul 2013 Fundaţiei Casa Sătmăreană pentru cofinanţarea cheltuielilor de funcţionare ale Centrului rezidenţial pentru persoane vârtnice, „Căminul de argint", specializat în îngrijirea persoanelor de vârsta a III-a diagnosticate cu Alzheimer.
Art.17. Se aprobă alocarea sumei de 24.000 lei pentru anul 2013, Asociaţiei Stea pentru cofinanţarea proiectului „Locuinţă protejată - punte spre o viaţă independentă" aprobată prin H.C.L. nr. 251/2009.
Art.18. Se aprobă alocarea sumei de 80.000 lei, pentru anul 2013 Asociaţiei Langdown Down Satu Mare conform contractului de parteneriat nr. 5625/2009 aprobat prin H.C.L. nr. 177/2009.
Art.19. Se aprobă alocarea sumei de 33.000 lei, Asociaţiei Freres Europa pentru activităţi de consiliere educativă şi profesională.
Art.20. Se aprobă alocarea sumei de 7.500 lei, Asociaţiei Surorile de Caritate pentru asigurarea unor servicii de recuperare a copiilor cu dizabilităţi, activităţi de consiliere şi sprijin la teme.
Art.21. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, Asociaţiei Sfântul Acoperământ pentru asigurarea unor servicii cu caracter social, concretizat prin o masă caldă pe zi pentru 45 copii defavorizaţi.
Art.22. Se aprobă alocarea sumei de 2.800.000 lei Teatrului de Nord Satu Mare, sub formă de subvenţie. Suma va fi acoperită exclusiv din veniturile proprii ale municipiului Satu Mare şi va fi repartizată după cum urmează:
• 2.350.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 450.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.23. Se aprobă alocarea sumei de 3.000.000 lei Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti, sub formă de subvenţie. Suma va fi acoperită exclusiv din transferuri de la Consiliul Judeţean Satu Mare şi va fi repartizată după cum urmează:
• 2.500.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 500.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.24. Se aprobă alocarea sumei de 900.000 pentru decontarea contribuţiei municipiului Satu Mare în cuantum de 25% din totalul cheltuielilor de întreţinere a copiilor instituţionalizaţi, plafon ce va asigura cheltuielile ce revin municipiului pe anul 2013.
Art.25. Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, sub forma subvenţiilor în completarea veniturilor proprii. Suma de 500.000 lei va fi repartizată după cum urmează:
• 188.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 312.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.26. Se aprobă alocarea sumei de 1.500.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, sub forma subvenţiilor în completarea veniturilor proprii. Suma de 1.500.000 lei va fi repartizată după cum urmează:
• 110.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 1.390.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.27. Se aprobă alocarea sumei de 3000.000 lei Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010, conform H.C.L. nr. 194/30.09.2010, privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei.
Art.28. Se aprobă acordarea de subvenţii pentru acoperirea cheltuielilor în valoare de 3.800.000 lei, pentru S.C. Transurban S.A Satu Mare, pe anul 2013.
Art.29. Se aprobă alocarea sumei de 80.000 lei în vederea acordării unei recompense băneşti cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 50 de ani de căsătorie.
Art.30. Se aprobă cuantumul plăţilor restante la sfârşitul anului 2013, în valoare de 1.586.930 lei la secţiunea de funcţionare a bugetului local, din care 10.088 lei la Cap. 51 „Autorităţi publice locale" şi 1.576.842 lei la Cap. 65 „Învăţământ", respectiv în valoare de 2.353,15 lei la secţiunea de dezvoltare a bugetului local, Cap. 67 „Cultură, recreere, religie", titlul 56 „Proiecte din fonduri externe nerambursabile".
Art.31. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare (transport, cazare, diurnă) efectuate în exercitarea mandatului de către consilierii locali.
Art.32. Se împuterniceşte primarul municipiului pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare şi Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.
Art.33. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2013.
Art.34. Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.35. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE
DR. COICA COSTEL DOREL

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
NR. 12.486/25.03.2013

 


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2013

 

 

Având în vedere: raportul de specialitate nr. 12.485/25.03.2013, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv Raportul de specialitate nr. 13.194/29.03.2013 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,
Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2013 în data de 04.03.2013 în scopul dezbaterii publice a acestuia,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013,
În baza adreselor D.G.F.P Satu Mare nr. 40.074/2013 privind comunicarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal la nivelul municipiului Satu Mare, respectiv nr. 58.161/2013 privind repartizarea pe an a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare şi a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate prin decizia directorului executiv al D.G.F.P.,
Având în vedere adresa nr. 6513/26.03.2013 transmisă de Consiliul Judeţean Satu Mare în data de 27.03.2013, cu privire la sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate municipiului Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L. nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Propun aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pentru anul 2013 în forma prezentată, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE
DR. COICA COSTEL DOREL

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 12.485/25.03.2013RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2013

 


Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2013 în data de 04.03.2013 în scopul dezbaterii publice a acestuia,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013,
În baza adreselor D.G.F.P Satu Mare nr. 40.074/2013 privind comunicarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal la nivelul municipiului Satu Mare, respectiv nr. 58.161/2013 privind repartizarea pe an a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare şi a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate prin decizia directorului executiv al D.G.F.P.,
Având în vedere adresa nr. 6513/26.03.2013 transmisă de Consiliul Judeţean Satu Mare în data de 27.03.2013, cu privire la sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate municipiului Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,
În baza proiectelor de buget depuse de către: departamentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Satu Mare, respectiv instituţiile publice şi societăţi comerciale din subordinea Consiliului Local Satu Mare,
Propunem ca Bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2013 să fie aprobat la nivelul sumei de 189.709.669 lei.
Totalul veniturilor prognozate la nivelul Bugetului local al municipiului Satu Mare, în cuantum de 189.709.669 lei este structurat după cum urmează:
• 113.411.236 lei reprezintă veniturile proprii formate din categoriile de venituri care s-au regăsit şi în anul 2012 în structura bugetului local. În aceste condiţii s-au respectat prevederile art. nr. 14, alin 7 din Legea nr. 273 din 2006 a finanţelor publice locale, privind fundamentarea veniturilor proprii la nivelul încasărilor realizate la finele anului precedent, întrucât plusurile de venituri prognozate, sunt rezultate ca urmare a unor acte normative care au condus la creşterea unor categorii de venituri. De asemenea cuantumul unor sume este comunicat şi repartizat de către alte instituţii: D.G.F.P. Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare.
• 76.298.433 lei reprezintă venituri din alte surse: sume defalcate din T.V.A., subvenţii pentru diferite destinaţii de la bugetul de stat, recuperări de sume ca urmare a cererilor de finanţare întocmite de către aparatul de specialitate al primarului, pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, excedentul secţiunii de funcţionare, precum şi excedentul anilor bugetari precedenţi.
Bugetul Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2013, în valoare totală de 189.709.669 lei, va fi repartizat astfel:
• 178.751.300 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 10.958.369 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2013.

În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a Bugetului local la partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:

Cap. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE

Propunerea la acest capitol este de 13.509.612 lei din care:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 10.629.612 lei rezultată ca urmare a punerii în aplicare a actului normativ care prevede creşterea cu 7,4% a salariilor faţă de nivelul salariilor din luna decembrie 2012 şi a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, comunicat de către D.G.F.P. Satu Mare pentru municipiul Satu Mare,
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune suma de 2.880.000 lei, sumă necesară pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiei primarului pe parcursul anului. Din totalul sumei, 700.000 lei reprezintă contravaloarea contractului încheiat cu o casă de avocatură, pentru reprezentarea în instanţă în cazul procesului pe care municipiul Satu Mare l-a avut cu S.C. Locaterm S.A şi care în cursul anului 2012 nu a prezentat factură pentru serviciile prestate. Rezultă astfel, faptul că pentru anul 2013 s-au stabilit plafoane diminuate faţă de anul precedent urmare a veniturilor limitate care sunt prognozate a fi încasate în acest an. În această sumă sunt incluse şi fondurile obţinute din încasarea taxei speciale pentru eliberarea de documente şi prestări de servicii, sumă care rămâne la dispoziţia serviciului de specialitate (D.I.T.L.) pentru asigurarea funcţionării activităţii acestuia.

Cap. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Propunerea la acest capitol este de 1.350.000 lei din care:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 1.100.000 lei rezultată ca urmare a punerii în aplicare a actului normativ care prevede creşterea cu 7,4% a salariilor faţă de nivelul salariilor din luna decembrie 2012 şi a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, comunicat de către D.G.F.P. Satu Mare pentru municipiul Satu Mare,
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune suma de 250.000 lei, pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiei pe parcursul anului.
S-au stabilit plafoane diminuate ca urmare a faptului că în anul 2012 din cadrul acestui capitol au fost decontate atât drepturile salariale cât şi cele pentru hrana membrilor comisiilor care au participat la desfăşurarea alegerilor locale.

Cap. 55 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

Propunerea la acest capitol este de 7.550.000 lei, sumă rezultată din 250.000 lei la comisioane şi 7.300.000 lei la titlul „Cheltuieli cu bunuri şi servicii", reprezentând c/v dobânzi. Aceste cheltuieli sunt aferente contractelor de credit pe care municipalitatea le are angajate. În totalul acestor sume sunt incluse suplimentar nivelul a maxim două comisioane şi două dobânzi, datorită faptului că încă din luna mai a anului precedent Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a aprobat constituirea unui cont escrow pentru creditul contractat cu Unicredit Ţiriac Bank. Sumele constituite în acest cont pot fi folosite de către municipiu în momentele în care acesta se confruntă cu lipsă de lichidităţi, pentru evitarea aplicării unor eventuale penalităţi de întârziere.

Cap. 61 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Propunerea la acest capitol este de 3.030.000 lei din care:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 2.450.000 lei rezultată ca urmare a punerii în aplicare a actului normativ care prevede creşterea cu 7,4% a salariilor faţă de nivelul salariilor din luna decembrie 2012 şi a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, comunicat de către D.G.F.P. Satu Mare pentru municipiul Satu Mare. Din acest plafon se va asigura inclusiv achiziţia de uniforme angajaţilor din cadrul Poliţiei Locale.
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune suma de 580.000 lei, din care 550.000 lei pentru Poliţia Locală şi 30.000 lei pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii acestor instituţii pe parcursul anului. S-au stabilit plafoane majorate urmare a H.C.L. prin care angajaţii din cadrul Poliţiei Locale au dreptul la alocaţia pentru hrană.

Cap. 65 ÎNVĂŢĂMÂNT

Propunerea la acest capitol este de 76.107.000 lei, sumă repartizată astfel:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 63.600.000 lei din care pentru suma de 60.387.000 lei D.G.F.P. Satu Mare a alocat sume defalcate din T.V.A. de la bugetul de stat, iar pentru suma de 3.213.000 lei nu a fost alocată sursa de finanţare, dar există plafon repartizat. Pentru a putea păstra acest plafon, necesar până la finele anului, am alocat venituri proprii, sumă cu care au fost reduse cheltuielile cu bunuri şi servicii. Această operaţiune va fi necesară până în momentul unei eventuale rectificări a bugetului de stat, moment în care este posibil să fie alocate sume defalcate din T.V.A. pentru asigurarea cheltuielilor de personal. În cazul în care sumele necesare pentru cheltuieli de personal nu vor fi alocate, vom fi în imposibilitatea plăţii unor salarii angajaţilor din sistemul de învăţământ.Necesarul de fonduri este rezultat ca urmare a punerii în aplicare a actului normativ care prevede creşterea cu 7,4% a salariilor faţă de nivelul salariilor din luna decembrie 2012 şi a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, comunicat de către D.G.F.P. Satu Mare pentru municipiul Satu Mare. Totodată, se va da curs plăţii sumelor rezultate din sentinţele judecătoreşti favorabile, obţinute de către instituţiile de învăţământ, cu privire la drepturi salariale ale personalului.
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" este necesară suma de 15.500.000 lei, pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiei pe parcursul anului. Din cauza deficitului înregistrat la sursa de finanţare a cheltuielilor de personal, propunerea pentru cheltuieli materiale în acest moment este de 12.287.000 lei. Necesarul a fost stabilit la nivelul anului precedent la care a fost adăugată suma de 1.576.842 lei reprezentând arierate înregistrate în evidenţa contabilă a municipiului la finele anului precedent. Suma reprezintă arierat la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare rezultată din realizarea lucrărilor de reparaţii capitale la clădirea în care îşi desfăşoară activitatea.
• Pentru asigurarea burselor la elevi se propune suma de 220.000 lei, sume asigurate din veniturile proprii ale municipiului.

Cap. 66 SĂNĂTATE

Propunerea la acest capitol este de 1.651.000 lei, sumă repartizată astfel:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 1.510.000 lei rezultată ca urmare a punerii în aplicare a actului normativ care prevede creşterea cu 7,4% a salariilor faţă de nivelul salariilor din luna decembrie 2012 şi a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, comunicat de către D.G.F.P. Satu Mare pentru municipiul Satu Mare. Suma nu a fost încă oficial comunicată de către Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare, astfel încât s-a făcut propunerea la nivelul fondurilor calculate de către S.P.A.S. Satu Mare, instituţie care administrează cabinetele şcolare din municipiu.
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune alocarea sumei de 141.000 lei, din care 20.000 lei Centrului de Transfuzii Sanguine Satu Mare pentru decontarea contravalorii biletelor de transport donatorilor de sânge şi 121.000 lei pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii cabinetelor din unităţile din învăţământul preuniversitar din municipiu, prin achiziţionarea de medicamente şi materiale sanitare.

Cap. 67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Propunerea pentru acest capitol este de 11.930.000 lei după cum urmează:
pentru instituţiile care funcţionează în subordinea Consiliului local Satu Mare:
* alocarea sumei de 2.800.000 lei Teatrului de Nord Satu Mare, sub formă de subvenţie. Suma va fi acoperită exclusiv din veniturile proprii ale municipiului Satu Mare.
Suma de 2.800.000 lei va fi repartizată după cum urmează:
• 2.350.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 450.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii,
* alocarea sumei de 3.000.000 lei Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti, sub formă de subvenţie. Suma va fi acoperită exclusiv din transferuri de la Consiliul Judeţean Satu Mare. Suma de 3.000.000 lei va fi repartizată după cum urmează:
• 2.500.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 500.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
* alocarea sumei de 500.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, sub forma subvenţiilor în completarea veniturilor proprii. Suma de 500.000 lei va fi repartizată după cum urmează:
• 188.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 312.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
* alocarea sumei de 1.500.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, sub forma subvenţiilor în completarea veniturilor proprii. Suma de 1.500.000 lei va fi repartizată după cum urmează:
• 110.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 1.390.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Pentru lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi din municipiu, se alocă suma de 3.000.000 lei, sumă care se menţine aproximativ la nivelul anului precedent în cadrul căreia pe lângă cele 10 contracte reprezentând servicii de întreţinere zone verzi sunt prevăzute şi lucrări de elagaj la arborii din municipiu.
Pentru manifestări cu caracter cultural, sportiv şi alte acţiuni cu specific cultural se alocă suma de 1.050.000 lei, repartizată conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.
De asemenea se alocă suma de 80.000 lei în vederea acordării unei recompense băneşti cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 50 de ani de căsătorie.

Cap. 68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Propunerea la acest capitol este de 12.345.500 lei, sumă repartizată astfel:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 4.810.000 lei rezultată ca urmare a punerii în aplicare a actului normativ care prevede creşterea cu 7,4% a salariilor faţă de nivelul salariilor din luna decembrie 2012 şi a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, comunicat de către D.G.F.P. Satu Mare pentru municipiul Satu Mare. Sumele sunt repartizate astfel;
o pentru S.P.A.S. Satu Mare suma de 1.260.000 lei,
o pentru angajaţii din cadrul creşelor din municipiu suma de 600.000 lei,
o pentru asigurarea drepturilor salariale ale asistenţilor persoanelor cu handicap suma de 2.950.000 lei, din care 1.420.000 lei din sume defalcate din TVA şi 1.530.000 lei din venituri proprii.
Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune suma de 1.446.000 lei, pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiilor sociale pe parcursul anului. Suma este repartizată după cum urmează:
• pentru S.P.A.S. Satu Mare suma de 950.000 lei,
• pentru creşele din municipiu suma de 490.000 lei,
• pentru înhumarea decedaţilor din municipiul Satu Mare fără aparţinători legali suma de 6.000 lei.
În ceea ce priveşte ajutoarele sociale în bani, respectiv indemnizaţiile persoanelor cu handicap se alocă suma de 2.446.000 lei, sumă care va acoperi aproximativ necesarul de fonduri pe primele nouă luni ale anului. Aceste drepturi se asigură din sume defalcate din T.V.A.
Din sume alocate de la bugetul de stat sub formă de subvenţii se vor acorda ajutoare pentru lemne în valoare de 13.500 lei.
Suma de 50.000 lei va fi acordată sub forma ajutoarelor de urgenţă pentru cazuri speciale, pe baza dispoziţiei ordonatorului de credite.
Suma de 3.000 lei este destinată ajutoarelor sociale de urgenţă acordate pe baza dispoziţiei ordonatorului principal de credite iar suma de 10.000 reprezintă sume destinate acordării ajutorului pentru lemne, beneficiarilor de ajutor social.
Pentru derularea în continuare a proiectelor cu caracter social propunem alocarea şi transferarea către S.P.A.S. Satu Mare a sumei de 577.500 lei, defalcată pe beneficiari şi acţiuni astfel:
• alocarea sumei de 60.000 lei pentru finanţarea Contractului de Colaborare cu Filiala Cruce Roşie Satu Mare nr. 145/2009,
• alocarea sumei 90.000 lei de pentru Asociaţia Sf. Benedict Satu Mare conform contractului de parteneriat nr. 42006-2007 aprobată prin H.C.L. nr. 220/2007,
• alocarea sumei de 24.000 lei, Organizaţiei Caritas Satu Mare conform contractului de parteneriat nr. 46-2005,
• alocarea sumei de 24.000 lei, Asociaţiei Stea pentru cofinanţarea proiectului „Locuinţă protejată - punte spre o viaţă independentă" aprobată prin H.C.L. nr. 251/2009,
• alocarea sumei de 80.000 lei, Asociaţiei Langdown Down Satu Mare conform contract de parteneriat nr. 5625/2009 aprobat prin H.C.L. nr. 177/2009,
• alocarea sumei de 200.000 lei Fundaţiei Casa Sătmăreană pentru cofinanţarea cheltuielilor de funcţionare ale Centrului rezidenţial pentru persoane vârtnice, „Căminul de argint", specializat în îngrijirea persoanelor de vârsta a III-a diagnosticate cu Alzheimer,
• alocarea sumei de 33.000 lei, Asociaţiei Freres Europa pentru activităţi de consiliere educativă şi profesională,
• alocarea sumei de 9.000 lei, Asociaţiei Fara Foyer pentru asigurarea unor servicii de integrare socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţii de risc,
• alocarea sumei de 7.500 lei, Asociaţiei Surorile de Caritate pentru asigurarea unor servicii de recuperare a copiilor cu dizabilităţi, activităţi de consiliere, sprijin la teme,
• alocarea sumei de 50.000 lei, Asociaţiei Sfântul Acoperământ pentru asigurarea unor servicii cu caracter social, concretizat prin o masă caldă pe zi pentru 45 copii defavorizaţi.
Decontarea sumelor pe destinaţiile stabilite în contractele de parteneriat sau în proiectele de natură socială, se va face lunar pe baza documentelor justificative depuse la S.P.A.S. Satu Mare, limita valorică pe articolele de cheltuieli fiind la latitudinea asociaţiilor.
Se propune alocarea sumei de 2.412.000 lei pentru decontarea contribuţiei municipiului Satu Mare în cuantum de 25% din totalul cheltuielilor de întreţinere a copiilor instituţionalizaţi, plafon ce va asigura decontarea sumelor restante în valoare de 1.742.000 lei, fonduri ce sunt alocate de Consiliul Judeţean Satu Mare din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale şi suma de 670.000 lei care va fi utilizată pentru o parte din cheltuielile ce revin municipiului pe anul 2013.

Cap.70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Suma propusă la acest capitol este de 12.062.000 lei. Aceasta va fi utilizată pentru decontarea c/v serviciilor de iluminat de pe raza municipiului Satu Mare, până la nivelul sumei de 4.530.000 lei, respectiv pentru asigurarea întreţinerii, reparării bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului, a decontării c/v serviciilor prestate pe raza municipiului ( dezinsecţie, deratizare, aviotratamente, stârpirea cârtiţelor, apa meteorică, servicii topo, serviciile prestate de către A.D.P. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat la nivelul municipiului, pentru servicii de ecarisaj, plata c/v apei meteorice, etc.), suma de 5.080.000 lei.
Este prevăzută suma de 2.452.000 lei în vederea plăţii ratelor scadente la împrumutul contractat de la Ministerul Finanţelor Publice pentru realizarea obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Satu Mare" finanţat prin B.E.I.

Cap. 74 PROTECŢIA MEDIULUI

Suma propusă la nivelul acestui capitol este de 9.000.000 lei, la titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii, sumă necesară pentru plata c/v serviciilor de salubrizare stradală din municipiul Satu Mare, precum şi a unor acţiuni precum: lucrări făcute în baza unor sesizări din partea Instituţiei Prefectului, sesizări ale Gărzii de Mediu, acţiuni de salubrizare aferente anumitor sezoane: primăvară-toamnă, etc. Suma a fost diminuată faţă de prevederile anului precedent, urmare a încercării de renegociere a programului de salubrizare stradală pentru anul în curs.

Cap. 83 AGRICULTURĂ

Suma propusă la nivelul acestui capitol este de 56.000 lei, la titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii, sumă necesară pentru plata c/v contractului de prestări servicii pentru gestionarea fondului forestier al municipiului Satu Mare.

Cap. 84 TRANSPORTURI

Propunerea la acest capitol este de 30.160.188 lei. Pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma propusă este de 16.431.188 lei şi va fi utilizată pentru plata lucrărilor de reparaţii curente la străzi din municipiu realizate în a doua parte a anului trecut (peste 6.600.000 lei) a unor lucrări noi de întreţinere a reţelei stradale din municipiu, asigurarea serviciilor de întreţinere a semnalizării rutiere de pe raza municipiului, acţiuni de dezăpezire în sezonul rece.
Este prevăzută suma de 9.929.000 lei în vederea plăţii ratelor scadente la împrumuturile contractate de la Dexia Kommunal Kredit Bank şi UniCredit Ţiriac Bank, credite care au fost angajate pentru realizarea de lucrări de investiţii la străzi. Este de menţionat faptul că rambursarea creditului de la UniCredit Ţiriac Bank a început abia la mijlocul anului 2012. De asemenea sunt prevăzute până la maximum două rate pentru constituirea contului escrow.
Pentru subvenţii la transportul local de călători se alocă suma de 3.800.000 lei, acordată Societăţii S.C. Transurban Satu Mare S.A.

În ceea ce priveşte Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:

Cap. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE

Propunerea la acest capitol este de 170.000 lei la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Cap. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Propunerea la acest capitol este de 4.500 lei la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Cap. 61 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Propunerea la acest capitol este de 101.110 lei din care 87.000 lei la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 14.110 lei la „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile".

Cap. 65 ÎNVĂŢĂMÂNT

Propunerea la acest capitol este de 2.220.703 lei, sumă repartizată astfel:
• 1.983.000 lei la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
• 237.703 lei la „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile".

Cap. 66 SĂNĂTATE

Propunerea la acest capitol este de 600.000 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea aparaturii medicale de radiologie achiziţionată de către Spitalul Judeţean Satu Mare, în baza sumelor aprobate în bugetul anului 2012.

Cap. 67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Propunerea pentru acest capitol este de 2.949.100 lei după cum urmează:
• 465.300 lei la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
• 2.483.800 lei la „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile".

Cap. 68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

• Propunerea la acest capitol este de 152.000 lei, din care 2.000 lei la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 150.000 lei la „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile".

Cap.70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Propunerea pentru acest capitol este de 1.099.198 lei după cum urmează:
• 899.850 lei la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
• 199.348 lei la „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile".


Cap. 74 PROTECŢIA MEDIULUI

Propunerea la acest capitol este de 32.000 lei, la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Cap. 84 TRANSPORTURI

Propunerea la acest capitol este de 3.629.758 lei, după cum urmează:
• 2.488.500 lei la Cheltuieli de capital, sumă care este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
• 1.141.258 lei la „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile".

Având la bază cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Satu Mare, aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2013.


DIRECTOR EXECUTIV,                           ŞEF SERVICIU BUGET,
EC. LUCIA URSU                                    EC. NEACŞU HELGA

Serviciul Investiţii
Nr. 13.194 / 29.03.2013

 

 


REFERAT DE SPECIALITATE

privind „Programul de investiţii" al municipiului Satu Mare propus pe anul 2013
în cadrul BVC al Municipiului Satu Mare

 

 

În conformitate cu prevederile legale, Lista obiectivelor de investiţii [ANEXA 2] este structurată pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, după cum urmează:

A. Obiective de investiţii în continuare
- obiectivele care au fost angajate în anii precedenţi şi care se derulează şi în anul 2013 [multianuale].

B. Obiectivele noi de investiţii
- obiective care sunt prevăzute a se derula conform procedurilor în anul 2013

C. Alte cheltuieli de investiţii

ANEXA 2 - Pricipalele lucrări de execuţie
ANEXA 2A - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)
ANEXA 3 - Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2013
ANEXA 4 - Lista proiectelor tehnice
ANEXA 5 - Lista dotărilor independente
ANEXA 5 A - Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în 2013 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)
ANEXA 6- Lista reparaţii capitale
ANEXA 6A - Lista altor cheltuieli asimilate investiţiilor pe 2013 finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)
ANEXA 7 - Lista achiziţii imobile


În ceea ce priveşte fondurile prognozate a fi alocate pentru susţinerea financiară a Programului de investiţii pe anul 2013 şi sursele de finanţare, situaţia se prezintă astfel:

TOTAL FONDURI DE FINANŢARE: 6.140.150 lei
din care structurate pe surse de finanţare, astfel:

- BUGET LOCAL 2013 6.132.150 lei

- ALTE SURSE: 8.000 lei

Privind necesitatea şi oportunitatea unor obiective de investiţii, respectiv a dotărilor ce s-au prevăzut pentru anul 2013, acestea considerăm a fi necesare din următoarele considerente:

 


ANEXA 2 - Principalele lucrări de execuţie sunt:

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Obiectiv în continuare:
Extindere parc Cloşca, reamenajare parc şi b-dul Cloşca în municipiul Satu Mare
Lucrarea a fost contractată în anul 2011 iar sumele cuprinse în anul 2013 sunt necesare pentru branşarea la curent electric - valoarea de 20.000 lei.

În anul 2011 a fost încheiat contractul de prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartier Micro 16". Dat fiind faptul că în şedinţa de Consiliu local al municipiului Satu Mare s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv este necesar cuprinderea ca poziţie în Anexa 2 a BVC cu suma de 1.000 lei.

În anul 2012 a fost încheiat contractul de execuţie de lucrări pentru obiectivul de investiţie
Reabilitarea sistemului de încălzire a Casei de Cultură a Sindicatelor, conform clauzelor contractuale pentru finalizarea obiectivului în 2013 este necesară cuprinderea sumei de 300.000 lei în Anexa 2 a BVC.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Reabilitare termică la blocurile de locuinţe - B-dul Ion I.C. Brătianu nr. 7
- Având în vedere referatul Biroului energetic nr. 12.873/27.03.2013 este necesară cuprinderea sumei de 7.000 de lei care reprezintă cota asociaţiei de proprietari B-dul Ion I.C. Brătianu nr. 7 din valoarea lucrărilor de reabilitare termică executate în luna Noiembrie 2011.

Reabilitare termică la blocurile de locuinţe - parter str. Mioriţei nr. 2
- Este necesară cuprinderea valorii de 1.000 de lei pentru finalizarea lucrărilor din fondul Bugetului local conform prevederilor HCL nr. 126 din 26.07.2012.

Reabilitare faţada imobilului situat pe strada Ştefan cel Mare nr. 1
În anul 2012 a fost încheiat contractul de execuţie de lucrări pentru obiectivul de investiţie, datorită bugetului de dezvoltare limitat a Municipiului Satu Mare nu este posibilă asigurarea integrală a finanţării obiectivului de investiţie, conform clauzelor contractuale se cuprinde suma de 300.000 lei în Anexa 2 a BVC.

Extindere iluminat public în cartierele Municipiului Satu Mare
Datorită faptului că Municipiul Satu Mare nu a achitat în anul bugetar 2012 o taxă de racordare la reţeaua electrică din motive tehnice este necesară cuprinderea în lista de investiţii Anexa 2 cu suma de 1.000 lei.

Extindere iluminat public pe străzile Municipiului Satu Mare
Datorită faptului că Municipiul Satu Mare doreşte să extindă iluminatul public pe unele străzi ale municipiului, conform solicităriilor cetăţenilor, este necesară cuprinderea în lista de investiţii Anexa 2 ca poziţie cu suma de 1.000 lei.

Reabilitare termică la blocurile de locuinţe
- Conform referatului Biroului energetic nr. 12.873/27.03.2013, această poziţie a fost cuprinsă în Anexa 2 a BVC a Municipiului Satu Mare deoarece există avizul favorabil din partea Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Tursimului. Procedura de achiziţie a lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe va fii demarată după obţinerea finanţării din fonduri guvernamentale. Este necesar cuprinderea ca poziţie cu valoarea de 1.000 de lei.

Cap. 84 Transporturi
Obiective noi:


Modernizări străzi de pământ în municipiul Satu Mare - strada Nouă
- Conform clauzelor contractuale pentru finalizarea obiectivului în 2013 este necesară cuprinderea sumei de 290.000 lei în Anexa 2 a BVC.

Drum de ocolire între DN19A şi DJ194
Municipalitatea intenţionează în anul 2013 modernizarea, respectiv executarea unui drum cu partea carosabilă la două benzi de circulaţie cu îmbrăcăminte asfaltică. În prezent, acest sector de drum este din pământ şi este practicabil pentru utilaje agricole în sezon fără precipitaţii.
Prin lucrările de modernizare a tronsonului de drum propus se îmbunătăţesc condiţiile de circulaţie între DN 19 A si DN 19 respectiv frontiera Ungaria spre Baia Mare evitând intravilanul municipiului Satu Mare.
Datorită bugetului de dezvoltare limitat a Municipiului Satu Mare nu este posibilă asigurarea integrală a finanţării obiectivului de investiţie, conform clauzelor contractuale se cuprinde suma de 2.000.000 lei în Anexa 2 a BVC.

ANEXA 2A - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile):

Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţională
Sistem de supraveghere video pentru siguranţa spaţiilor publice din Municipiul Satu Mare
- Proiect în curs de implementare prin POR Axa 1 PIDU conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural din Municipiul Satu Mare-Teatrul de Nord
- Proiect în curs de implementare prin POR Axa 1 PIDU conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013

Amenajări la coronamentul digurilor de apărare mal drept, mal stâng al râului Someş între graniţa cu Ungaria şi limita intravilan Satu Mare-tronson Satu Mare-Vetiş-Păuleşti
- Proiect în curs de implemtare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 2007-2013 conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013

Cap. 68 Asigurări şi asistenţă socială
Centru multifuncţional social al serviciului public de asistenţă socială (SPAS) SATU MARE
- Proiect în curs de implementare prin POR Axa 1 PIDU conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013


Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Centru tehnologic, de inovare şi de afaceri în municipiul Satu Mare
- Proiect în curs de implementare prin POR Axa 1 PIDU conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe
- Conform referatului nr. 12873 din 27.03.2013 este necesară cuprinderea valorii de 1.000 de lei.

Reabilitare "Casa Meşteşugarilor"
- Proiect în curs de implementare prin POR Axa 1 PIDU conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare ...poziţie 1.000 de lei

Cap. 84 Transporturi

Decongestionarea traficului din zona centrală a municipiului Satu Mare prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane între pasajul peste calea ferată, platforma industrială pentru accesarea centurii de ocolire nordică
- Proiect în curs de implementare prin POR Axa 1 PIDU conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013

Creşterea calităţii vieţii şi asigurarea unor condiţii la nivel european prin regenerarea susţinută a zonei rezidenţiale solidarităţii din municipiul Satu Mare - SolidReg
- Proiect în curs de implementare prin POR Axa 1 PIDU conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013

Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a serviciilor urbane în zona periferică strada I.L.Caragiale a municipiului Satu Mare - zone de locuinţe şi platforme industrial - prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
- Proiect în curs de implementare prin POR Axa 1 PIDU conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013


Menţionăm principalele servicii de proiectare, documentaţii tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2013 propuse în ANEXA 3 şi ANEXA 4:

Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţională
Sistem informatic de automatizare şi management al activităţii Poliţiei Comunitare Satu Mare
Proiect de rezervă pe PIDU. Poziţie în continuare
Anexa 3 - 1.000 lei
Anexa 4 - 1.000 lei

Cap. 65 Învăţământ

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ din municipiul Satu Mare - Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 şi Grup Şcolar de Industrie Alimentară "George Emil Palade"
Anexa 3 - 11.000 lei
Anexa 4 - 15.500 lei

Expertiză tehnică la securitatea la incendiu pentru Colegiul Ioan Slavici
Poziţie nouă. Necesar pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.
Anexa 3 - 4.000 lei

Proiect de detecţie incendiu la Şcoala I-VIII Avram Iancu
Elaborarea unui proiect de detecţie incendiu de către un proiectant atestat, care este necesar realizat paralel cu reabilitarea şcolii pentru obţinerea avizului de pompieri.
Anexa 4 - 3.000 lei

Proiect de detecţie incendiu la Şcoala I-VIII Bălcescu Petofi
Elaborarea unui proiect de detecţie incendiu de către un proiectant atestat, care este necesar realizat paralel cu reabilitarea şcolii pentru obţinerea avizului de pompieri.
Anexa 4 - 3.000 lei

Proiect de detecţie incendiu la Şcoala I-VIII Ion Creangă
Elaborarea unui proiect de detecţie incendiu de către un proiectant atestat, care este necesar realizat paralel cu reabilitarea şcolii pentru obţinerea avizului de pompieri.
Anexa 4 - 3.000 lei

 

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Expertiză microbiologică - Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural din municipiul Satu Mare - Teatrul de Nord
Poziţie în continuare. Necesar de realizat pentru monument istoric.
Anexa 3 - 50.000 lei

Expertiză "Amenajări la coronamentul de apărare mal drept, mal stâng al râului Someş între graniţa cu Ungaria şi limita intravilană Satu Mare-tronson Satu Mare-Vetiş-Păuleşti"
Poziţie în continuaere: Expertiză tehnică pentru lucrarile executate pe pista de biciclisti.
Anexa 3 - 59.000 lei

"Amenajări la coronamentul de apărare mal drept, mal stâng al râului Someş între graniţa cu Ungaria şi limita intravilană Satu Mare-tronson Satu Mare-Păuleşti"
Se depune un proiect pe programul de Cooperare Transfrontalieră pentru continuarea pistei de biciclişti începute prin proiectul HUROVELO .
Anexa 4 - 22.000 lei


Amenajare teren teren de joacă în Cartier Sătmărel, Mihail Sadoveanu (Lucian Blaga UU9), Drum Carei, P-ţa George Boitor
Răspunzând solicitărilor cetăţenilor serviciul de specialitate al Primăriei Municipiului Satu Mare a elaborat caietul de sarcini pentru dezvoltarea spaţiilor de joacă pentru copii. Datorită bugetului de dezvoltare limitat al municipiului nu se poate finanţa acest proiect dar s-a inclus în lista de investiţii ca poziţie pentru demararea achiziţionării serviciului de proiectare.
Anexa 3 - poziţie 1.000 lei
Anexa 4 - poziţie 1.000 lei

Verificator tehnic pentru "Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural din municipiul Satu Mare-Teatru de Nord"
În urma modoficărilor din PT se impune verificator tehnic conform referat nr. 13.636 din 02.04.2013.
Anexa 4 - 2.000 lei

Cap. 68 Asigurări şi Asistenţă socială
Centru rezidenţial pentru tineri cu dizabilitate intelectuală
Posibilitate de finanţare din partea Federal Secondary College of Engineering specializing in Interior Design and Furniture Construction in MOLDUNG
Anexa 3 - poziţie 1.000 lei
Anexa 4 - poziţie 1.000 lei

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Întocmire PUG al municipiului Satu Mare
Datorită bugetului de dezvoltare limitat al municipiului nu se poate finanţa integral acest proiect dar s-a inclus în lista de investiţii în Anexa 3 a BVC cu valoarea de 300.000 lei.

Strategie energetică locală-Planul municipal de acţiune în domeniul energiei-Strategia energetică a municipiului şi monitorizarea evoluţiei sectorului energetic local
Anexa 3 - 23.000 lei

Strategia energetică locală furnizează liniile directoare pentru emiterea - de către autorităţile publice locale - a hotărârilor legate de condiţiile locale de producere şi de utilizarea eficientă a energiei de către consumatorii municipiului. Toate acţiunile care se vor întreprinde şi deciziile care vor fi luate de Consiliul Local vor trebui să fie corelate cu obiectivele pe termen lung incluse într-un astfel de document.
Strategia energetică locală, prin obiectivele sale pe termen lung, contribuie la creşterea capabilităţii departamentelor şi structurilor de execuţie aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului, de a gestiona problematica energetică şi, în acelaşi timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către piaţă şi către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a municipiului şi de a asigura protecţia corespunzătoare a mediului.

Datorită faptului că Municipiul Satu Mare doreşte să sistematizeze şi alte străzi, în spaţiile nou create trebuie asigurat iluminatul public, precum şi iluminatul arhitectural al unor biserici conform solicitărilor d

Înapoi