Şedinţa extraordinara din data de 7.01.2016 Proiect de hotărâre nr.2
2016-01-05

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 60847 din 31.12.2015


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 7 ianuarie 2016,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 60845/31.12.2015, expunerea de motive a primarului municipiului , în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.60846/31.12.2015, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere prevederile art.5-7 din Ordonanţa Guvernului 99/2000/R privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea 650/2002 cu modificările şi aprobările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. 99/2000,
Având în vedere prevederile art. 475 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal,
Având în vedere prevederile Legii 12/1990/R/A privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţii comerciale ilicite şi a Ordonanţei Guvernului 2/2001 modificată şi completată privind regimul juridic al contravenţiilor,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.e precum şi alin.(6), litera a pct.7, ale art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

                                                                     HOTĂRÂRE


Art. 1 Desfăşurarea activităţilor economice pe teritoriul municipiului Satu Mare de către agenţii economici, persoane fizice sau juridice, în spaţii proprietate privată sau de stat se va face în baza Autorizaţiei de Funcţionare eliberată de Primăria Municipiului Satu Mare.

Art.2 Autorizaţia de funcţionare va fi solicitată de către agentul economic pentru fiecare punct de lucru unde desfăşoară activitate anticipat desfăşurării oricăror activităţi comerciale.

Art.3 Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare în următoarele situaţii:
- pentru sediul agentului economic unde se desfăşoară exclusiv activitate de birou fără a implica accesul publicului şi nu este declarată activitate la Oficiul Registrului Comerţului;
- pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ (asociaţii, fundaţii etc.) decât în situaţia în care la punctul de lucru respectiv se desfăşoară activitate de comerţ sau este implicat accesul publicului;
- pentru cabinetele medicale, cabinetele medicale veterinare, cabinetele avocaţiale, sediile notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, a lichidatorilor judiciari, a experţilor contabili şi a altor forme de organizare legală care funcţionează în baza unor legii speciale.

Art.4 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare se va face în baza cererilor şi a documentaţiei întocmite de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale.

Art.5 (1)În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare sunt necesare următoarele acte:
- Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare;
- Certificatul Unic de înregistrare în Registrul Comerţului;
- Certificatul constatator de înregistrare a activităţii la unitatea dorita spre autorizare eliberată de Oficiul Registrul Comerţului;
- Actul de numire al administratorului societăţii (statut, etc.);
- Copia cărţii de identitate a administratorului;
- Dovada legalităţii ocupării spaţiului (Extrasul de carte funciară pentru spaţiu, din care să rezulte proprietarul, precum şi destinaţia spaţiului ca spaţiu comercial, respectiv extrasul de carte funciară al proprietarului şi contractul de închiriere, locaţie sau comodat, pentru spaţiile deţinute în baza unui alt titlu);
- Plan de situaţie (2 exemplare) - la scara 1:500 sau 1:1000 întocmit de o persoană autorizată, cu semnătura şi ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se solicită avizul favorabil, şi care urmează a fi înaintat spre vizare de către Direcţia Arhitectului Şef al Municipiului Satu Mare;
- Plan releveu (2 exemplare) - întocmit de o persoană autorizată, cu semnătura şi ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se solicită avizul favorabil, şi care urmează a fi înaintat spre vizare de către Direcţia Arhitectului Şef al Municipiului Satu Mare;
- Dovada încheierii contractului de salubrizare cu operatorul serviciilor de salubrizare din Municipiul Satu Mare autorizat să opereze pe raza municipiului în vederea ridicării şi preluării deşeurilor;
- Acordul coproprietarilor terenului sau spaţiului afectat de funcţionarea unităţii, în măsura în care pentru desfăşurarea activităţii comerciale se utilizează spaţiu aflat în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice. Acordul va fi acordat pe o perioadă de minim 3 ani, fără posibilitatea de a fi revocat decât în condiţia modificării condiţiilor de funcţionare a unităţii comerciale;
- Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de Autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Satu Mare, Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Satu Mare şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare;
- Declaraţia proprietarului spaţiului privind acordul necondiţionat pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică în situaţia în care tot imobilul urmează a fi reabilitat termic, cu obligaţia asumării cheltuielilor financiare aferente spaţiului comercial;
- Dovada achitării taxei de autorizare, taxă achitată pentru anul calendaristic.


Art.6 Nu se eliberează autorizaţie în următoarele situaţii:
- aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
- exerciţiul comercial se realizează în spaţii improvizate;
- aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuinţelor colective sau individuale;
- se încalcă dispoziţiile actelor normative în vigoare;
- autorizaţia contravine planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi şi restricţiile care se impun sau vor fi stabilite din punct de vedere urbanistic.

Art. 7 Condiţii pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza municipiului Satu Mare:
a) agenţii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei clădirii în care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislatiei în vigoare în domeniul construcţiei ;
b) agenţii economici vor asigura amenajarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a vitrinelor magazinelor şi atelierelor, cu respectarea regulilor estetice, de curăţenie şi iluminat;
c) dotarea cu mobilierul necesar a unităţilor, astfel încât să se asigure prezentarea mărfurilor în raioane distincte şi să se asigure un flux normal de circulaţie cumpărătorilor în interior;
d) asigurarea unei ţinute adecvate a personalului, cu ecuson şi comportarea civilizată a acestuia;
e) afişarea la loc vizibil a orarului de funcţionare precum şi a numelui şi numărului de telefon a reprezentantului unităţii;
f) etichetarea produselor expuse spre vânzare cu preţul de vânzare practicat de unitatea respectivă;
g) desfăşurarea tuturor actelor de comerţ în condiţii civilizate, cu respectarea drepturilor clienţilor precum şi a confortului fizic şi psihic a vecinilor;
h) se interzice prezentarea produselor pe faţadele clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea.

Art.8 Unităţile comerciale care au puncte de lucru pe teritoriul Municipiului Satu Mare au obligaţia de a păstra şi întreţine curăţenia străzii şi spaţiilor în jurul unităţii - trotuare, spaţii verzi, la baza bordurilor, inclusiv curăţirea zăpezii de pe trotuare.

Art.9 Agentul economic este direct răspunzător de funcţionarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, precum şi de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 10 Agenţii economici au obligaţia de a avea asupra lor în locul desfăşurării activităţii comerciale a autorizaţiilor de funcţionare şi de a le prezenta la solicitarea organelor de control.

Art.11 (1) Orarul de funcţionare cadru al unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare va fi stabilit în intervalul orar 06.00-22.00.
(2) Agenţii economici îşi vor stabili orarul de funcţionare în intervalul stabilit la alin. 1 şi îl vor menţiona obligatoriu în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare
(3) Orarul de funcţionare cadru poate fi depăşit de agentul economic doar în condiţiile specifice menţionate în continuare pentru fiecare categorie de activitate comercială în parte.

Art. 12 Unităţile comerciale vor aproviziona punctele de lucru cu respectarea regulamentului de circulaţie în Municipiul Satu Mare aprobat prin hotărâre de consiliu local.

Art.13 (1) Autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri se vor viza anual cu plata taxei de viză, până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs.
(2) Autorizaţia de funcţionare va fi vizată numai după prezentarea contractului cu operatorul serviciilor de salubrizare autorizat să opereze pe raza municipiului în vederea ridicării şi preluării deşeurilor încheiat pentru anul următor.
(3) Autorizaţia de funcţionare va fi vizată numai după prezentarea autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare sau a negaţiei eliberate de instituţiile cu atribuţii în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului şi protecţia muncii valabile la data solicitării vizei.

Art.14 Unităţile comerciale au obligaţia de a respecta condiţiile necesare pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pe toata durata desfăşurării activităţii la punctul de lucru autorizat.

Art.15 (1) În situaţia in care vor exista reclamaţii sau sesizări ulterioare emiterii autorizaţiei de funcţionare, emitentul îşi va rezerva dreptul de a verifica temeinicia reclamaţiei, urmând a lua decizia corespunzătoare menţinerii, suspendării, anulării sau modificării autorizaţiei respective.
(2) Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se va face de către instituţiile abilitate şi de către Poliţia Locală Satu Mare.
(3) Referatul privind anularea, suspendarea sau modificarea acordului de funcţionare va fi întocmit de către Biroul Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare pe baza actelor constatatoare emise de către organele de control.

Art.16 (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată, suspendată sau modificată la cererea agentului economic.
(2) În situaţia prevăzută de alin.1 referatul pentru anularea, suspendarea si modificarea Autorizaţiei de funcţionare va fi intocmit de Biroul Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare.
(3) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată, suspendată sau modificată în baza solicitărilor, notificărilor comunicate de către Poliţia Locală Satu Mare şi/sau alte instituţii abilitate.
(4) În situaţiile prevăzute în aliniatul 3, referatul privind anularea, suspendarea sau modificarea Autorizaţiei de funcţionare la iniţiativa emitentului, va fi intocmit de către Biroul Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare.
(5) Anularea, suspendarea sau modificarea Autorizaţiei de funcţionare se va face prin dispoziţia Primarului municipiului Satu Mare.

CAPITOLUL II - ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Art.17 Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea să nu producă prejudicii de orice natură, persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unităţii, şi să respecte normele de convieţuire socială, precum şi ordinea şi liniştea publică.

Art.18 (1) Orarul de funcţionare al unităţilor de alimentaţie publică poate fi de luni pana joi între orele 06-24, vineri si sambata 06-01, duminica 08-23.
(2) Orarul de funcţionare al unităţilor de alimentaţie publică poate fi prelungit peste limita menţionată la alineatul 1 în următoarele situaţii:
a) Unitatea este amplasată la o distanţă mai mare de 100 m de spaţii cu destinaţie de locuinţă.
b) Unitatea este amplasată în imobile în care nu există spaţii de locuit şi care nu au vecinătate directă cu spaţiile de locuit.
c) Unitatea se află în spaţii situate într-o clădire cu destinaţie de locuinţă sau alipite unei asemenea clădiri şi prezintă acordul asociaţiei de proprietari sau, dacă nu este constituită, a cel puţin două treimi din locatari blocului. Acordul proprietarilor sau utilizatorilor de buna credinta a imobilului sau imobilelor situate direct deasupra unităţii este obligatoriu necesar. Acordul va menţiona explicit programul de funcţionare cu care locatarii sunt de acord.
d) Unitatea este amplasată în zona de case a municipiului şi prezintă acordul tuturor proprietarilor respectiv utilizatorilor de buna credinta a imobilelor cu caracter de locuinţă cu care se învecinează direct. Acordul va menţiona explicit programul de funcţionare cu care locatarii sunt de acord.
(3) Orarul de funcţionare al unităţilor de alimentaţie publică va fi prelungit printr-un acord eliberat separat de autorizaţia de funcţionare. În momentul solicitării iniţiale de a prelungi programul de funcţionare al unei unităţii de alimentaţie publică acesta va fi eliberat pe un termen de 3 luni, urmând ca după expirarea acestui termen, în măsura în care nu s-au constatat tulburării ale ordinii şi liniştii publice, acesta să fie prelungit, fără ca durata prelungirii să depăşească perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare.
(4) Unităţile de alimentaţie publică vor putea desfăşura activitate cu orar de funcţionare prelungit până la orele 6.00 în cazul următoarelor evenimente: Ziua îndrăgostiţilor, Ziua Internatională a Femeii şi Revelion.
Art.19 (1) Unităţile de alimentaţie publică care funcţionează în regim de bar de noapte sau discotecă sunt obligate să asigure ordinea în spaţiile proprii precum şi în cele din vecinătatea localului pe o rază de până la 50 de metri de la uşa de acces, prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţiilor legate de persoanele care au frecventat localul.
(2) Unităţile menţionate la alin.1 vor prezenta la data solicitării autorizaţiei contractul de muncă a persoanelor angajate sau contractul cu societatea de specialitate pentru asigurarea ordinii.
(3) În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a liniştii şi ordinii publice, Primăria Municipiului Satu Mare are dreptul de a reduce programul de funcţionare la limitele stabilite în art.18 alin.1 sau de a retrage autorizaţia şi de a închide unitatea.

Art.20 Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN au obligaţia de a prezenta la data solicitării autorizării dovada achitării taxei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică stabilită prin Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, taxă stabilită în funcţie de suprafaţa unităţii în conformitate cu releveul depus la dosar.


CAPITOLUL III - COMERTUL CU PRODUSE PREDOMINANT ALIMENTARE


Art.21 (1) Unităţile care comercializează produse alimentare sau preponderent produse alimentare îşi vor desfăşura activitatea după un program de funcţionare stabilit în limitele prevăzute la art.11 alin.1 din prezenta hotărâre.
(2) Unităţile pot desfăşura program de funcţionare după limita stabilită în următoarele situaţii:
- punctul de lucru este situat în afara zonelor de locuit a municipiului;
- punctul de lucru este situat în zona de case a municipiului sau la parterul imobilelor cu mai multe locuinţe şi unitatea prezintă acordul proprietarilor locuinţelor cu care se învecinează direct
- hipermarketurile şi punctele de lucru din incinta acestora.


CAPITOLUL IV - COMERCIALIZAREA DE PRODUSE INDUSTRIALE

Art.22 (1) Agenţii economici care comercializează produse industriale îşi vor stabili programul de funcţionare strict între limitele 06.00-22.00
(2) Pot desfăşura activităţi în afara acestui program doar unităţile comerciale care comercializează produse industriale situate în incinta mallurilor sau a supermarketurilor.


CAPITOLUL V - PRESTĂRILE DE SERVICII

Art.23 (1) Unităţile de prestări servicii vor avea programul de funcţionare stabilit între orele 06.00-22.00.
(2) Programul menţionat la alin.1 poate fi prelungit doar dacă unităţile de prestări servicii sunt situate în afara zonelor de locuit a municipiului sau dacă sunt amplasate în zone de locuit şi prezintă acordul tuturor proprietarilor spaţiilor de locuit cu care se învecinează direct.

Art.24 (1) Unităţile de prestări servicii vor fi autorizate în măsura în care spaţiul în care se desfăşoară activitatea este propice pentru desfăşurarea activităţii solicitate, în conformitate cu schiţa spaţiului depusă.
(2) Desfăşurarea oricăror activităţi de prestări servicii pe domeniul public sau depozitarea de materiale pe domeniul public este strict interzisă.

Art.25 Unităţile de prestări servicii a căror activitate implică prezenţa unui număr mare de autovehicule la punctul de lucru, şi care din aceste motive pot îngreuna traficul rutier, respectiv spălătoriile auto, atelierele de reparaţii auto etc, se autorizează numai cu asigurarea terenului necesar pentru spaţii de parcare pentru cel puţin trei autovehicule pentru fiecare boxă de lucru care funcţionează.

Art.26 (1) Unităţile de prestări servicii situate pe teritoriul municipiului Satu Mare sunt direct răspunzătoare de tulburarea liniştii şi ordinii publice şi de eventualele prejudicii cauzate de funcţionarea lor proprietarilor locuinţelor cu care se învecinează.
(2) În situaţia în care se constată tulburarea liniştii publice sau prejudicii cauzate proprietarilor imobilelor învecinate prin funcţionarea unităţii, Primăria Municipiului Satu Mare poate refuza eliberarea autorizaţiei de funcţionare sau retrage aceasta dacă a fost eliberată.


CAPITOLUL VI - UNITĂŢILE DE PRODUCŢIE

Art.27 (1) Unităţile de producţie situate în municipiul Satu Mare îşi vor desfăşura activitatea după un program stabilit în cadrul programului cadru prevăzut la art.11 alin.1.
(2) Pot desfăşura program de funcţionar peste această limită următoarele unităţi de producţie:
- unităţile de producţie de tip uzine care desfăşoară activitate non-stop în trei schimburi;
- unităţile de producţie care sunt amplasate în zone industriale;
- unităţile de producţie care produc alimente cu perisabilitate foarte mare de tipul brutăriilor, carmangeriilor etc, care nu sunt situate la parterul blocurilor sau în vecinătate directă cu spaţii de locuit.
(3) Unităţi care funcţionează cu program prelungit sunt responsabile pentru desfăşurarea activităţii astfel încât să nu tulbure liniştea publică a locatarilor din zonă.


CAPITOLUL VII - PIEŢELE PRIVATE

Art. 28 Autorizarea organizării de pieţe agroalimentare, de animale, industriale, de autovehicule etc. pe terenuri proprietate privată şi cu administrare privată se autorizează cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
- unitatea are amenajată pe teren proprietate privată o parcare pentru clienţii cu număr de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul de puncte de deservire existente în piaţă;
- unitatea are grup sanitar în interiorul pieţei, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi şi acces la apă potabilă;
- unitatea va trebui să asigure ordinea în incinta pieţei, în parcarea proprie şi în perimetrul de 50 metri de la piaţă prin personal specializat angajat sau firmă de specialitate contractată,
- unitatea are încheiat un contract de salubrizare cu operatorul serviciilor de salubrizare din Municipiul Satu Mare autorizat să opereze pe raza municipiului în vederea ridicării şi preluării deşeurilor.

Art.29 Organizarea pieţelor auto se poate face numai în afara zonelor de locuit a municipiului, pe o suprafaţă de minim 3 ha şi are amenajată o parcare de minim 150 de locuri pentru clienţi pe teren proprietate privată.


CAPITOLUL VIII - COMERTUL PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI

Art.30 Desfăşurarea de acte de comerţ de orice natură pe domeniul public sau prival al municipiului Satu Mare este posibilă doar cu autorizarea prealabilă din partea Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art.31 Este interzisă amplasarea de chioşcuri pe domeniul public al Municipiului Satu Mare în perimetrul centrului municipiului, respectiv cu delimitarea intre arterele de circulatie: Bd Transilvania, Henri Coandă, str. Cimitirului, Bd Traian, str. Mihai Viteazul, Bd Iuliu Maniu, str. N Golescu (excepţie chioşcurile amplasate pe teritoriul Pieţei de Alimente nr.1), precum şi în parcări amenajate ca atare, trotuare sau parcuri.

Art.32 (1) Unităţilor comerciale care funcţionează pe domeniul public al municipiului Satu Mare vor respecta următoarele condiţii:
a) Unităţile nu vor comercializa produse industriale, cu excepţia celor de igienă personală şi papetărie,
b) Unităţile nu vor comercializa băuturi alcoolice în intervalul orar 22.00-07.00,
c) Este interzisă deţinerea şi comercializarea de produse din tutun,
d) Unităţile vor amplasa mijloace de reclamă pe chioşcurile amplasate numai cu acordul prealabil al Primăriei Municipiului Satu Mare,
e) Chioşcurile amplasate vor avea un aspect estetic corespunzător.
f) Unitatea comercială are obligaţia de a dota chioşcurile cu pubele închise şi a încheia contract cu cu operatorul serviciilor de salubrizare din Municipiul Satu Mare autorizat să opereze pe raza municipiului pentru ridicarea acestora. De asemenea societatea este responsabilă pentru menţinerea curăţeniei pe o rază de 10 metri în jurul chioşcurilor,
g) Unităţile vor putea amplasa adiacent chioşcurilor maximum 2 agregate frigorifice pentru răcoritoare şi unul pentru îngheţată, cu condiţia ca amplasarea acestora să nu blocheze circulaţia pietonală în zona respectivă.
h) Accesul auto pentru aprovizionarea chioşcului se va face fără a se afecta spaţiul verde sau trotuarele.
(2) Pe toată durata funcţionării chioşcurilor încălcarea oricăror dintre condiţiile de mai sus, precum şi restanţe la plata taxei pentru ocuparea domeniului public mai mari de 6 luni dă dreptul Primăriei Municipiului Satu Mare la retragerea acordului de amplasare şi ridicarea chioşcului.
(3) În situaţia în care locaţia amplasării chioşcului urmează a intra într-un proiect de modificare, modernizare sau se realizează investiţii în zonă, iar amplasarea chioşcului pe acea locaţie este un impediment pentru proiect, Primăria Municipiului Satu Mare are dreptul de a retrage acordul de amplasare cu înştiinţarea prealabilă a societăţii în termen de 30 de zile, orice sume de bani achitate în avans urmând a fi restituite.

Art.33 Este interzisă amplasarea de rulote, tarabe sau alte mijloace de prezentare a mărfii în vederea practicării de comerţ pe domeniu public cu excepţia incintei pieţelor si a unor evenimente deosebite, cu aprobare expresă din partea Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art.34 Este interzisă desfacerea de băuturi alcoolice neîmbuteliate, la mese, tarabe, tonete, sau orice alte forme care nu au spaţii de deservire interioară, inclusiv în pieţe.

Art. 35 Agentul economic societate comercială sau întreprindere familială poate solicita aprobarea desfăşurării activităţii economice pe domeniul public în mai multe puncte de deservire; agentul economic persoană fizică independentă va putea fi autorizat pentru desfăşurarea activităţii într-un singur punct de deservire.

Art.36 Agenţii economici care desfăşoare activitate de comerţ pe domeniul public al municipiului Satu Mare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să desfăşoare activitatea de comerţ în mod civilizat cu respectarea normelor legale privind igiena şi sănătatea publică, protecţia consumatorilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii, liniştea şi ordinea publică,
- să utilizeze mijloace de cântărire autorizate,
- să afişeze datele de identificare a comerciantului şi preţurile practicate,
- să asigure expunerea estetică a produselor,
- să respecte ordinea, liniştea publică şi curăţenia în perimetrul amplasamentului şi să nu creeze disconfort riveranilor,
- să nu aducă prejudiciu zonelor verzi şi mediului înconjurător,

Art.37 Primăria Municipiului Satu Mare are dreptul de a retrage aprobarea ocupării domeniului public cu restituirea taxei achitate şi neutilizate în situaţia în care funcţionarea pe acel amplasament este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate ori zona respectivă este necesară pentru a fi utilizată în alte scopuri.

Art.38 Taxele locale pentru ocuparea domeniului public vor fi achitate anticipat.


CAPITOLUL IX - CONTRAVENŢII

Art.39 (1) Nerespectarea prevederilor din prezenta Hotărâre constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, şi se sancţionează cum urmează:
a) cu amendă contravenţională de la 1000 la 2500 lei pentru încălcarea prevederilor art.1, 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, precum şi pentru depăşirea orarului de funcţionare stabilit prin autorizaţie şi neprezentarea reprezentantului unităţii fără motive temeinice la 2 citaţii consecutive emise de Primăria Municipiului Satu Mare;
b) cu amendă contravenţională de la 500 la 1000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7, 8, 10, 12, 13, 19 şi 36. Încălcarea prevederilor art.7 va fi sancţionată la prima abatere cu avertisment, cu indicarea unui termen de 30 de zile în care trebuie sa se conformeze agentul economic, în caz de neconformare urmând a fi aplicată prezenta sancţiune.
(2) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor se aplică la contravenţiile constatate, cu excepţia art.28, alin.1 care se referă la posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal a jumătate din minimul amenzii.
(3) Pe lângă sancţiunea principală a amenzii, în situaţia săvârşirii unor contravenţii repetate, agentul constatator poate lua măsura sancţiunii complementare a suspendării autorizaţiei de funcţionare pe un interval între 1 şi 3 luni sau poate propune retragerea autorizaţiei şi închiderea unităţii.
(4) Retragerea autorizaţiei de funcţionare va fi dispusă în urma propunerilor agenţilor constatatori prin dispoziţie a Primarului Municipiului Satu Mare şi va fi comunicată societăţii comerciale în cauză.

Art.40 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul Biroului Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, agenţi ai Poliţiei Locale Satu Mare şi ofiţeri şi agenţi din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare.

 


CAPITOLUL X ALTE DISPOZIŢII

Art.41 La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Satu Mare 284/2008 cu modificările ulterioare.

Art. 42 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare, Serviciul de specialitate Biroul Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare şi Poliţia Locală Satu Mare.

Art. 43 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunostinţă publică.

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Dr. Coica Costel Dorel

 

 


Municipiul Satu Mare


Cabinet Primar
Nr. 60846 din 31.12.2015


EXPUNERE DE MOTIVE

Privind proiectul de hotărâre privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare


Autoritarea publică locală are obligaţia supravegherii activităţii agenţilor economici din comunitatea locală pentru a asigura respectarea prevederilor legale şi asigurarea unui climat de siguranţă atţt pentru agenţii comerciali cât şipentru clienţii acestora. Pentru realizarea acestei supravegheri mai concretă şi accentuată la nivelul municipiului Satu Mare, considerăm oportună aprobarea unor noi reglementări care să stzabilescă procedura de autorizare a agenţilor economici.
La redactarea propunerilor au fost luate în considerare situaţiile întâmpinate în cursul apricării H.C.L. 284/2008 pe o perioadă de 7 ani, astfel încât hotărârea odată modificată să ofere soluţii pentru soluţionarea fiecărei situaţii în parte. Noua reglementare va asigura o supraveghere energică de către Primăria municipiului Satu Mare a desfăşurării de activităţi economici, diminuarea sesizărilor cetăţenilor cu referire la activitatea operatorilor economici şi optimizarea strategiei de dezvoltare a activităţilor comerciale, cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului, pentru structurile de vânzare şi de prestări servicii de piaţă.
Ca principală modificare propusă subliniem introducerea obligatorie a depunerii autorizaţiilor sau a negaţiilor emise de către: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Autoritatea de Sănătate Publică, Agenţia de Protecţia Mediului, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în aşa fel încât să existe certitudinea cunoaşterii şi respectării prevederilor legale specifice fiecărei activităţi în parte.
În considerarea celor de mai sus, propun adoptarea acestei hotărâri.

 

 

PRIMAR
Dr. Coica Costel Dorel


Primăria Municipiului Satu Mare
Biroul Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare
Nr. 60845 din 31.12.2015


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind proiectul de hotărâre privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare

 

În vederea supravegherii mai energice, a monitorizării activităţii agenţilor economici şi controlul comercializării produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul Satu Mare, considerăm oportună aprobarea unor noi reglementări cu privire la procedura de autorizare a agenţilor economici.
Adoptarea acestor modificări are la bază de asemenea şi cazuistica înregistrată în ultimii ani structurată pe categorii de acte administrative eliberate şi, în acest scop noua reglementare va asigura o supraveghere energică de către Primăria municipiului Satu Mare a desfăşurării de activităţi economici, diminuarea sesizărilor cetăţenilor cu referire la activitatea operatorilor economici şi optimizarea strategiei de dezvoltare a activităţilor comerciale, cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului, pentru structurile de vânzare şi de prestări servicii de piaţă.
Noile reglementări întăresc procedura de emitere a autorizaţiilor de funcţionare pentru desfaşurarea de activităţi economice pe domeniul public sau privat al municipiului Satu Mare, prin introducerea obligatorie a depunerii autorizaţiilor emise de către: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Autoritatea de Sănătate Publică, Agenţia de Protecţia Mediului, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Pe de altă parte, cu privire la extinderea obligativităţii obţinerii autorizaţiei de funcţionare la categoria liber profesioniştilor, cu referire exactă a celor care îşi desfăşoară activitatea la parterul unor blocuri de locuinţă, chiar dacă o asemenea reglementare ar soluţiona unele probleme apărute în procesul de reabilitare termică a imobilelor, considerăm reglementarea obligării liber profesioniştilor (avocaţi, notari, medici, etc) la obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca încălcând prevederile legale, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.99/2000/R privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, art.3 alin.3 litera i care stabileşte că sunt exceptate de la prevederile ordonanţei produsele şi serviciile reglementate prin acte normative speciale. Ori activitatea şi serviciile furnizate de avocaţi este reglementată prin Legea 51/1995/R pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cele furnizate de medici prin Legea 95/2006/R privind reforma în domeniul sănătăţii, la fel şi pentru celelate profesii liberale. Situaţia reabilitării termice a imobilelor care au spaţii cu asemenea destinaţie poate fi soluţionată prin intermediul autorizaţiei pentru schimbarea de destinaţie.
Având în vedere aspectele prezentate, vă înaintăm spre analiză proiectul de hotărâre privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare


ŞEF BIROU
Maier Florin

 

Înapoi