Sedinta extraordinara din data de 12.02.2015 Proiect de hotărâre nr.1
2015-02-06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
NR. 2.231/15.01.2015

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare,
pe anul 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.02.2015,
Luând act de raportul de specialitate nr. 2.228/15.01.2015, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv Raportul de specialitate nr. 6.825/09.02.2015 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 2.229/15.01.2015, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015 în scopul dezbaterii publice a acestuia,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/29.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015,
În baza adreselor D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 8.933/2015 privind comunicarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal la nivelul municipiului Satu Mare, respectiv nr. 18.029/2015 privind repartizarea pe an şi pe trimestre a sumelor aprobate prin decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare cu nr. 13.909/04.12.2014, respectiv 13.683/28.11.2014, privind cuprinderea în buget a unor sume în vederea realizării unor acţiuni pe parcursul anului 2015,
Având în vedere adresa cu nr. 2.474/05.02.2015 a Consiliului Judeţean Satu Mare privind alocarea unor fonduri Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, din partea unor instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale din subordinea Consiliului local Satu Mare,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015, în valoare totală de 259.819.521 lei, din care:
• 197.007.000 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 62.812.521 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2015.
Art.2. (1). Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015, în valoare de 9.633.676 lei conform anexei nr.2.
(2) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015, finanţată din fonduri externe nerambursabile, în valoare de 55.330.223 lei conform anexei nr. 2A.
Art.3. Se aprobă Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2015 în valoare totală de 2.298.040 lei conform anexei nr. 3.
Art.4. Se aprobă Lista proiectelor tehnice pe anul 2015 în valoare totală de 395.000 lei conform anexei nr. 4.
Art.5. (1) Se aprobă Lista dotărilor independente pe anul 2015, în valoare totală de 3.604.736 lei conform anexei nr. 5.
(2) Se aprobă Lista defalcată a dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2015, în valoare totală de 2.000.000 lei conform anexei nr. 5.1.
(3) Se aprobă Lista dotărilor independente ce se vor achiziţiona în anul 2015, din fonduri externe nerambursabile, în valoare totală de 4.737.000 lei conform anexei nr. 5A.
Art.6. (1) Se aprobă Lista reparaţiilor capitale pe anul 2015, în valoare de 1.030.900 lei conform anexei nr. 6.
(2) Se aprobă Lista reparaţiilor capitale pe anul 2015, din fonduri externe nerambursabile, în valoare de 2.547.036 lei conform anexei nr. 6A.
Art.7. Se aprobă Lista achiziţiilor de imobile pe anul 2015, în valoare de 907.000 lei conform anexei nr. 7.
Art.8. Se aprobă Programul multianual de investiţii al municipiului Satu Mare, conform anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.9. Se aprobă atribuirea sumelor din bugetul local al municipiului Satu Mare, pentru finanţarea acţiunilor culturale şi sportive care se vor desfăşura pe parcursul anului 2015, conform anexei nr. 9.
Art.10. Se aprobă alocarea sumei de 88.972.000 lei, pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, conform anexelor nr. 10.1-10.4.
Art.11. Se aprobă Lista creditelor de angajament aferente obiectivelor de investiţii ale municipiului Satu Mare aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local, finanţate din surse proprii şi fonduri externe nerambursabile, conform Anexei nr. 11.
Art.12. Se aprobă alocarea sumei de 3.800.000 lei Poliţiei Locale Satu Mare. Suma va fi acoperită exclusiv din veniturile proprii ale municipiului Satu Mare şi va fi repartizată după cum urmează:
• 2.900.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 900.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.13. Se aprobă alocarea sumei de 1.060.000 lei pentru funcţionarea creşelor din municipiul Satu Mare, sumă repartizată după cum urmează:
• 650.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 410.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.14. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei Centrului de Transfuzii Sanguine Satu Mare pentru decontarea contravalorii biletelor de transport, donatorilor de sânge.
Art.15. Se aprobă alocarea sumei de 2.100.000 lei Teatrului de Nord Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 1.700.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 400.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.16. Se aprobă alocarea sumei de 3.710.000 lei Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 3.210.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 500.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.17. Se aprobă alocarea sumei de 720.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 192.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 528.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.18. Se aprobă alocarea sumei de 2.780.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 180.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 2.600.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.19. Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 lei Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010, conform H.C.L. nr. 154/27.06.2013, pentru asigurarea cofinanţării activităţii asociaţiei.
Art.20. Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei pentru decontarea contribuţiei municipiului Satu Mare în cuantum de 25% din totalul cheltuielilor de întreţinere, pentru copii şi adulţi instituţionalizaţi.
Art.21. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, pentru anul 2015 Fundaţiei F.A.R.A România - Filiala FOYER Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale de integrare socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţii de risc, de pe raza municipiului Satu Mare.
Art.22. Se aprobă alocarea sumei de 90.000 lei, pentru anul 2015 Asociaţiei ,,Sfântul Benedict″ pentru Autişti Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare şi integrare socio-profesională a copiilor şi adulţilor cu autism, de pe raza municipiului Satu Mare.
Art.23. Se aprobă alocarea sumei de 375.000 lei, pentru anul 2015 Asociaţiei Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, persoanelor aflate în situaţii de risc social şi a copiilor aflaţi în dificultate, de pe raza municipiului Satu Mare.
Art.24. Se aprobă alocarea sumei de 42.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei "Stea" Satu Mare pentru cofinanţarea proiectului „Parteneriat intersectorial - baza serviciilor sociale de calitate" aprobată prin H.C.L. nr. 179/2013 şi a serviciilor sociale oferite în cadrul centrului de zi.
Art.25. Se aprobă alocarea sumei de 110.000 lei, pentru anul 2015 Asociaţiei Langdon Down Transilvania Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare a copiilor cu sindrom Down, de pe raza municipiului Satu Mare.
Art.26. Se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei Freres Europa Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, respectiv a tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie de pe raza municipiului Satu Mare.
Art.27. (1) Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei Surorile de Caritate ,,Sfântul Vincenţiu″ Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare a copiilor cu dizabilităţi, de pe raza municipiului Satu Mare.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 56.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei Surorile de Caritate ,,Sfântul Vincenţiu″ Satu Mare, pentru asigurarea cofinanţării proiectului "Programul multianual integrat de screening, prevenţie şi tratarea deficienţelor de dezvoltare la copii preşcolari" aprobată prin H.C.L. 255/18.12.2014.
Art.28. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale asigurate în cadrul Centrului de zi "Sf. Nicolae" persoanelor şi familiilor cu venituri reduse de pe raza municipiului Satu Mare.
Art.29. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei pentru anul 2015, Societăţii Naţionale Crucea Roşie filiala Satu Mare, pentru asigurarea de servicii sociale şi a unor servicii de educaţie, sănătate şi intervenţie cetăţenilor din municipiul Satu Mare.
Art.30. Se aprobă alocarea sumei de 125.000 lei în vederea acordării unei recompense băneşti cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 50, respectiv 60 de ani de căsătorie.
Art.31. Se aprobă acordarea de subvenţii pentru acoperirea cheltuielilor, în valoare de 4.500.000 lei, către S.C. Transurban S.A Satu Mare, pe anul 2015.
Art.32. Se aprobă cuantumul plăţilor restante la sfârşitul anului 2014, în valoare de 204.321 lei, la secţiunea de funcţionare a bugetului local, Cap. 67 „Cultură, recreere, religie", titlul „Cheltuieli cu bunuri şi servicii", sume reprezentând restanţe înregistrate de către C.S.M. Satu Mare în valoare de 183.137 lei, respectiv suma de 21.184 lei la subcapitolul „Zone verzi".
Art.33. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare (transport, cazare, diurnă) efectuate în exercitarea mandatului de către consilierii locali.
Art.34. Se aprobă ca în cazuri temeinic justificate, numărul de persoane care pot însoţi primarul sau viceprimarii pe perioada deplasărilor în străinătate să fie de maxim 5 persoane.
Art.35. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau contracte de finanţate semnate pentru finanţarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.
Art.36. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2015.
Art.37. Anexele 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.38. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE
DR. COICA COSTEL DOREL

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
NR. 2.229/15.01.2015

 


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2015

 

 

Având în vedere: raportul de specialitate nr. 2.228/15.01.2015, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv Raportul de specialitate nr. 6.825/09.02.2015 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,
Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015 în scopul dezbaterii publice a acestuia,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/29.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015,
În baza adreselor D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 8.933/2015 privind comunicarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal la nivelul municipiului Satu Mare, respectiv nr. 18.029/2015 privind repartizarea pe an şi pe trimestre a sumelor aprobate prin decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare cu nr. 13.909/04.12.2014, respectiv 13.683/28.11.2014, privind cuprinderea în buget a unor sume în vederea realizării unor acţiuni pe parcursul anului 2015,
Având în vedere adresa cu nr. 2.474/05.02.2015 a Consiliului Judeţean Satu Mare privind alocarea unor fonduri Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, din partea unor instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale din subordinea Consiliului local Satu Mare,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,
Propun aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pentru anul 2015 în forma prezentată, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE
DR. COICA COSTEL DOREL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 2.228/15.01.2015

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015

 


Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015 în scopul dezbaterii publice a acestuia,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/29.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015,
În baza adreselor D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 8.933/2015 privind comunicarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal la nivelul municipiului Satu Mare, respectiv nr. 18.029/2015 privind repartizarea pe an şi pe trimestre a sumelor aprobate prin decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare cu nr. 13.909/04.12.2014, respectiv 13.683/28.11.2014, privind cuprinderea în buget a unor sume în vederea realizării unor acţiuni pe parcursul anului 2015,
Având în vedere adresa cu nr. 2.474/05.02.2015 a Consiliului Judeţean Satu Mare privind alocarea unor fonduri Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti Satu Mare,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, din partea unor instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale din subordinea Consiliului local Satu Mare,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,
În baza proiectelor de buget depuse de către: departamentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Satu Mare, respectiv instituţiile publice şi societăţi comerciale din subordinea Consiliului Local Satu Mare,
Propunem ca Bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015 să fie aprobat la nivelul sumei de 259.819.521 lei.
Totalul veniturilor prognozate la nivelul Bugetului local al municipiului Satu Mare, în cuantum de 259.819.521 lei este structurat după cum urmează:
• 117.181.730 lei reprezintă veniturile proprii ale secţiunii de funcţionare a bugetului local formate din categoriile de venituri care s-au regăsit şi în anul 2014 în structura bugetului local. În aceste condiţii s-au respectat prevederile art. nr. 14, alin 7 din Legea nr. 273 din 2006 a finanţelor publice locale, privind fundamentarea veniturilor proprii la nivelul încasărilor realizate la finele anului precedent, întrucât eventualele plusuri de venituri prognozate, sunt rezultate ca urmare a apariţiei unor acte normative care au condus la modificarea structurii unor categorii de venituri. De asemenea cuantumul unor sume este comunicat şi repartizat de către alte instituţii: D.G.R.F.P. Cluj Napoca, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare.
• 13.725.279 sunt venituri proprii ale secţiunii de dezvoltare a bugetului local,
• 128.912.512 lei reprezintă venituri din alte surse: sume defalcate din T.V.A., subvenţii pentru diferite destinaţii de la bugetul de stat, prefinanţări, venituri din rambursări fonduri din ani precedenţi sau an curent, încasări de fonduri ca urmare a cererilor de finanţare întocmite de către aparatul de specialitate al primarului aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, excedentul secţiunii de funcţionare, precum şi excedentul anilor bugetari precedenţi.
Bugetul Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2015, în valoare totală de 259.819.521 lei, va fi repartizat astfel:
• 197.007.000 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 62.812.521 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2015.

În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a Bugetului local la partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:

Cap. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE

Propunerea la acest capitol este de 13.850.000 lei din care:
• pentru „Cheltuieli de personal" este propusă suma de 11.150.000 lei, sumă necesară pentru acoperirea drepturilor salariale ale angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi pentru plata drepturilor cuvenite membrilor Consiliului local al municipiului Satu Mare pentru participarea la şedinţele consiliului şi la şedinţele comisiilor de specialitate. Totodată s-a avut în vedere şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015, comunicat de către D.G.R.F.P. Cluj Napoca, pentru municipiul Satu Mare,
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune suma de 2.700.000 lei, sumă necesară pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiei primarului pe parcursul anului. Pentru anul 2015 s-au stabilit plafoane uşor diminuate faţă de anul precedent urmare a veniturilor limitate care sunt prognozate a fi încasate în acest an. În această sumă sunt incluse şi fondurile obţinute din încasarea taxei speciale pentru eliberarea de documente şi prestări de servicii, sumă care rămâne la dispoziţia serviciului de specialitate (D.I.T.L.) pentru asigurarea funcţionării activităţii acestuia.

Cap. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Propunerea la acest capitol este de 1.180.000 lei din care:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 970.000 lei, sumă necesară pentru acoperirea drepturilor salariale ale angajaţilor din cadrul D.E.P. Satu Mare. S-a ţinut cont şi de nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015, comunicat de către D.G.R.F.P. Cluj Napoca, pentru municipiul Satu Mare,
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune suma de 110.000 lei, pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiei pe parcursul anului,
• Pentru fondul de rezervă al municipiului s-a stabilit suma de 100.000 lei, sumă care poate fi utilizată în condiţiile art. 36 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale.

Cap. 55 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

Propunerea la acest capitol este de 4.935.000 lei, sumă compusă din 180.000 lei la comisioane şi 4.755.000 lei la titlul „Cheltuieli cu bunuri şi servicii", reprezentând c/v dobânzi. Aceste cheltuieli sunt aferente contractelor de credit pe care municipalitatea le are angajate. Sumele sunt în scădere faţă de anul precedent datorită faptului că municipiul se află în perioadă de rambursare pentru toate împrumuturile pe care le are contractate.

Cap. 61 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Propunerea la acest capitol este de 3.835.000 lei din care:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 2.900.000 lei, sumă necesară pentru acoperirea drepturilor salariale ale angajaţilor din cadrul Poliţiei Locale Satu Mare. Totodată s-a ţinut cont şi de nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015, comunicat de către D.G.R.F.P. Cluj Napoca pentru municipiul Satu Mare,
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune suma de 935.000 lei, din care 900.000 lei pentru Poliţia Locală şi 35.000 lei pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, sume care vor asigura funcţionarea acestor instituţii pe parcursul anului.

Cap. 65 ÎNVĂŢĂMÂNT

Propunerea la acest capitol este de 88.972.000 lei, sumă repartizată astfel:
• pentru „Cheltuieli de personal" este alocată suma de 73.922.000 lei, sumă comunicată de către D.G.R.F.P. Cluj Napoca având ca sursă de finanţare sume defalcate din T.V.A. de la bugetul de stat. Sumele se încadrează în nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015, comunicat de către D.G.R.F.P. Cluj Napoca pentru municipiul Satu Mare. Totodată, se va da curs plăţii sumelor rezultate din sentinţele judecătoreşti favorabile, obţinute de către instituţiile de învăţământ, cu privire la drepturi salariale ale personalului.
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" este alocată suma de 14.750.000 din care suma de 7.617.000 lei din sume defalcate din T.V.A., iar diferenţa de 7.133.000 lei din venituri proprii, pentru asigurarea desfăşurării activităţii educative din unităţile de învăţământ din municipiul Satu Mare, pe parcursul anului.
• Pentru asigurarea burselor la elevi se propune suma de 300.000 lei, din fonduri asigurate din veniturile proprii ale municipiului.

Cap. 66 SĂNĂTATE

Propunerea la acest capitol este de 1.782.000 lei, sumă repartizată astfel:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 1.692.000 lei, sumă necesară pentru acoperirea drepturilor salariale ale angajaţilor din cadrul cabinetelor medicale din cadrul unităţilor de învăţământ din municipiu. Menţionăm faptul că Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare nu a comunicat încă fondurile care vor fi alocate municipiului Satu Mare pentru funcţionarea cabinetelor şcolare, astfel încât sumele cuprinse în buget sunt la nivelul necesarului stabilit de către S.P.A.S. Satu Mare pentru anul 2015. Acestea vor fi adaptate în momentul în care se va face comunicarea bugetului pentru anul 2015, urmând a fi prezentat Consiliului local cu ocazia primei rectificări bugetare.
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune alocarea sumei de 90.000 lei, din care 30.000 lei Centrului de Transfuzii Sanguine Satu Mare pentru decontarea contravalorii biletelor de transport donatorilor de sânge şi 60.000 lei pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii cabinetelor din unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiu precum şi pentru achiziţionarea de medicamente şi materiale sanitare.

Cap. 67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Propunerea pentru acest capitol este de 14.492.000 lei după cum urmează:
* pentru instituţiile care funcţionează în subordinea Consiliului local Satu Mare:
* alocarea sumei de 2.100.000 lei Teatrului de Nord Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 1.700.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 400.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
* alocarea sumei de 3.710.000 lei Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 3.210.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 500.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
* alocarea sumei de 720.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 192.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 528.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
* alocarea sumei de 2.780.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 180.000 lei reprezintă nivelul maxim al cheltuielilor de personal,
• 2.600.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
* alocarea sumei de 1.000.000 lei Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010, conform H.C.L. nr. 154/27.06.2013, pentru asigurarea cofinanţării activităţii asociaţiei.
Pentru lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi din municipiu, se alocă suma de 2.750.000 lei. Suma va fi utilizată atât pentru realizarea serviciilor de întreţinere a spaţiilor verzi din municipiu cât şi pentru lucrări de elagaj la arborii din municipiu.
Pentru manifestări cu caracter cultural, sportiv şi alte acţiuni cu specific cultural se alocă suma de 1.307.000 lei, repartizată conform anexei nr. 9 la prezentul proiect de hotărâre.
De asemenea se alocă suma de 125.000 lei în vederea acordării unei recompense băneşti cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 50, respectiv 60 de ani de căsătorie.

Cap. 68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Propunerea la acest capitol este de 12.593.000 lei, sumă repartizată astfel:
• pentru „Cheltuieli de personal" este stabilită suma de 5.300.000 lei. Sumele sunt repartizate astfel;
o pentru S.P.A.S. Satu Mare suma de 1.200.000 lei,
o pentru angajaţii din cadrul creşelor din municipiu suma de 650.000 lei,
o pentru asigurarea drepturilor salariale ale asistenţilor persoanelor cu handicap suma de 3.450.000 lei, asigurate atât din sume defalcate din T.V.A. cât şi din venituri proprii.
Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii" se propune suma de 1.160.000 lei, pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiilor sociale pe parcursul anului. Suma este repartizată după cum urmează:
• pentru S.P.A.S. Satu Mare suma de 750.000 lei,
• pentru creşele din municipiu suma de 410.000 lei.
• în ceea ce priveşte ajutoarele sociale în bani, respectiv indemnizaţiile persoanelor cu handicap se alocă suma de 4.450.000 lei. Aceste drepturi sunt asigurate atât din sume defalcate din T.V.A. cât şi din venituri proprii.
Din sume alocate de la bugetul de stat sub formă de subvenţii se vor acorda ajutoare pentru lemne în valoare de 20.000 lei, iar suma de 20.000 asigurată din venituri proprii reprezintă sume destinate acordării ajutorului pentru lemne, beneficiarilor de ajutor social.
Suma de 40.000 lei va fi acordată sub forma ajutoarelor de urgenţă.
Pentru derularea în continuare a proiectelor cu caracter social propunem alocarea şi transferarea către S.P.A.S. Satu Mare a sumei de 1.173.000 lei, defalcată pe beneficiari şi acţiuni astfel:
* alocarea sumei de 20.000 lei, pentru anul 2015 Fundaţiei F.A.R.A România - Filiala FOYER Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale de integrare socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţii de risc, de pe raza municipiului Satu Mare.
* alocarea sumei de 90.000 lei, pentru anul 2015 Asociaţiei ,,Sfântul Benedict″ pentru Autişti Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare şi integrare socio-profesională a copiilor şi adulţilor cu autism, de pe raza municipiului Satu Mare.
* alocarea sumei de 375.000 lei, pentru anul 2015 Asociaţiei Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, persoanelor aflate în situaţii de risc social şi a copiilor aflaţi în dificultate, de pe raza municipiului Satu Mare.
* alocarea sumei de 42.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei "Stea" Satu Mare pentru cofinanţarea proiectului „Parteneriat intersectorial - baza serviciilor sociale de calitate" aprobată prin H.C.L. nr. 179/2013 şi a serviciilor sociale oferite în cadrul centrului de zi.
* alocarea sumei de 110.000 lei, pentru anul 2015 Asociaţiei Langdon Down Transilvania Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare a copiilor cu sindrom Down, de pe raza municipiului Satu Mare.
* alocarea sumei de 45.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei Freres Europa Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, respectiv a tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie de pe raza municipiului Satu Mare.
* alocarea sumei de 50.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei Surorile de Caritate ,,Sfântul Vincenţiu″ Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare a copiilor cu dizabilităţi, de pe raza municipiului Satu Mare.
* alocarea sumei de 56.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei Surorile de Caritate ,,Sfântul Vincenţiu″ Satu Mare, pentru asigurarea cofinanţării proiectului "Programul multianual integrat de screening, prevenţie şi tratarea deficienţelor de dezvoltare la copii preşcolari" aprobată prin H.C.L. 255/18.12.2014.
* alocarea sumei de 100.000 lei pentru anul 2015, Asociaţiei Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale asigurate în cadrul Centrului de zi "Sf. Nicolae" persoanelor şi familiilor cu venituri reduse de pe raza municipiului Satu Mare.
* alocarea sumei de 40.000 lei pentru anul 2015, Societăţii Naţionale Crucea Roşie filiala Satu Mare, pentru asigurarea de servicii sociale şi a unor servicii de educaţie, sănătate şi intervenţie cetăţenilor din municipiul Satu Mare.
Decontarea sumelor pe destinaţiile stabilite în contractele de parteneriat sau în proiectele de natură socială, se va face lunar pe baza documentelor justificative depuse la S.P.A.S. Satu Mare, limita valorică pe articolele de cheltuieli fiind la latitudinea asociaţiilor.
Se propune alocarea sumei de 400.000 lei pentru decontarea contribuţiei municipiului Satu Mare în cuantum de 25% din totalul cheltuielilor de întreţinere a copiilor şi adulţilor instituţionalizaţi.

Cap.70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Suma propusă la acest capitol este de 12.906.000 lei. Aceasta va fi utilizată pentru decontarea c/v serviciilor de iluminat de pe raza municipiului Satu Mare, până la nivelul sumei de 4.700.000 lei, respectiv suma de 5.800.000 lei pentru asigurarea întreţinerii, reparării bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului, a decontării c/v serviciilor prestate pe raza municipiului ( dezinsecţie, deratizare, aviotratamente, stârpirea cârtiţelor, servicii topo, serviciile prestate de către A.D.P. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat la nivelul municipiului, pentru servicii de ecarisaj, plata c/v apei meteorice, etc.).
Este prevăzută suma de 2.406.000 lei în vederea plăţii ratelor scadente la împrumutul contractat de la Ministerul Finanţelor Publice pentru realizarea obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Satu Mare" finanţat prin B.E.I.

Cap. 74 PROTECŢIA MEDIULUI

Suma propusă la nivelul acestui capitol este de 12.000.000 lei, la titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii, sumă necesară pentru plata c/v serviciilor de salubrizare stradală din municipiul Satu Mare, precum şi a unor acţiuni ca: lucrări executate în baza unor sesizări venite din partea Instituţiei Prefectului, sesizări ale Gărzii de Mediu, acţiuni de salubrizare aferente anumitor sezoane: primăvară-toamnă, etc.

Cap. 83 AGRICULTURĂ

Suma propusă la nivelul acestui capitol este de 24.000 lei, la titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii, sumă necesară pentru plata c/v serviciilor prestate în baza contractului de servicii pentru gestionarea fondului forestier al municipiului Satu Mare.

Cap. 84 TRANSPORTURI

Propunerea la acest capitol este de 30.438.000 lei. Pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma propusă este de 17.000.000 lei şi va fi utilizată pentru plata lucrărilor de reparaţii la străzi din municipiu. Vor fi realizate lucrări de întreţinere a reţelei stradale, de reparaţii la trotuarele din municipiu, lucrări de reamenajare a unor parcări. Totodată din aceste fonduri se vor asigura serviciile de întreţinere a semafoarelor de pe raza municipiului precum şi acţiuni de dezăpezire în sezonul rece.
Este prevăzută suma de 8.938.000 lei în vederea plăţii ratelor scadente la împrumuturile contractate de la Dexia Kommunal Kredit Bank şi UniCredit Ţiriac Bank, credite care au fost angajate pentru realizarea de lucrări de investiţii la străzi.
Pentru subvenţii la transportul local de călători se alocă suma de 4.500.000 lei, acordată Societăţii S.C. Transurban Satu Mare S.A.

În ceea ce priveşte Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse este explicitată în Raportul serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Având la bază cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Satu Mare, aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2015.


DIRECTOR EXECUTIV,                                                   ŞEF SERVICIU BUGET,
EC. LUCIA URSU EC.                                                 NEACŞU HELGA

 

 

Serviciul Investiţii
Nr. 6.825 / 09.02.2015

 

 


REFERAT DE SPECIALITATE

privind „Programul de investiţii" al municipiului Satu Mare propus pe anul 2015
în cadrul rectificării BVC al Municipiului Satu Mare

 

 

În conformitate cu prevederile legale, Lista obiectivelor de investiţii [ANEXA 2] este structurată pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, după cum urmează:

A. Obiective de investiţii în continuare
- obiectivele care au fost angajate în anii precedenţi şi care se derulează şi în anul 2015 [multianuale].

B. Obiectivele noi de investiţii
- obiective care sunt prevăzute a se derula conform procedurilor în anul 2015

C. Alte cheltuieli de investiţii

ANEXA 2 - Pricipalele lucrări de execuţie
ANEXA 2A - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)
ANEXA 3 - Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2015
ANEXA 4 - Lista proiectelor tehnice
ANEXA 5 - Lista dotărilor independente
ANEXA 5 A - Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în 2015 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)
ANEXA 6- Lista reparaţii capitale
ANEXA 6A - Lista altor cheltuieli asimilate investiţiilor pe 2015 finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)
ANEXA 7 - Lista achiziţii imobile


În ceea ce priveşte fondurile prognozate a fi alocate pentru susţinerea financiară a Programului de investiţii pe anul 2015 şi sursele de finanţare, situaţia se prezintă astfel:

TOTAL FONDURI DE FINANŢARE: 9.633.676 lei
din care structurate pe surse de finanţare, astfel:

- BUGET LOCAL 2015 9.593.476 lei

- ALTE SURSE: 40.200 lei

Privind necesitatea şi oportunitatea unor obiective de investiţii, respectiv a dotărilor ce s-au prevăzut pentru anul 2015 în cadrul rectificării de buget, considerăm a fi necesare din următoarele considerente:


ANEXA 2 - Principalele lucrări de execuţie sunt:


Cap. 65 Învăţământ
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ din municipiul Satu Mare - Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 şi Grup Şcolar de Industrie Alimentară "George Emil Palade"
Pentru buna funcţionare a unităţilor de învăţământ este necesară realizarea de lucrări de reabilitare energetică a clădirilor. În acest sens s-a alocat suma de 1.000 lei necesară pornirii procedurii de achiziţie.


Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Extindere parc Cloşca, reamenajare parc şi b-dul Cloşca în municipiul Satu Mare
Pentru buna funcţionare a echipamentelor achiziţionate prin fonduri de mediu este necesară branşarea la reţeaua electrică a acestora. În acest sens s-a alocat suma de 20.000 lei.

Amenajare teren pentru activităţi în aer liber în zona inundabilă a râului Someş - cartier Micro 16
În vederea asigurării unui punct de delectare pentru cetăţenii din cartierul Micro 16, Municipiul Satu Mare a identificat zona inundabilă a râului Someş şi a proiectat amenajarea acestui spaţiu. În vederea execuţiei lucrărilor s-a alocat suma de 466.000 lei.

Pista pentru biciclişti str. Bariţiu - str. Gorunului - DJ194A
Pentru o bună deservire a zonelor din oraş pentru cetăţeni este necesară realizarea unei piste de biciclişti. În acest sens s-a alocat suma de 1.000 lei necesară pornirii procedurii de achiziţie.


Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Reabilitare termică la blocurile de locuinţe - parter str. Mioriţei nr. 2
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic s-a introdus această poziţie cu suma de 1.000 lei necesară demarării procedurilor de achiziţie.

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - str. 14 Mai 1970, bloc 2,3
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic s-a introdus această poziţie cu suma de 201.000 lei, din care 160.800 lei din Bugetul local al municipiului şi 40.200 lei din Alte surse (cota Asociaţiei de proprietari) pentru realizarea lucrărilor.

LTE - Ansamblu de locuinţe pentru tineri şi credit ipotecar - Zona Poligonului
Pentru continuarea investiţiei începute în anul 2010 s-a alocat suma de 1.000 lei necesară menţinerii ca şi poziţie a obiectivului.

Extinderea iluminatului public în Municipiul Satu Mare
Pentru demararea lucrărilor de extindere a iluminatului în municipiul Satu Mare s-a introdus suma de 1.000 lei necesară demarării procedurilor de achiziţie.

Reabilitare energetică a sistemului de iluminat din Municipiul Satu Mare
Pentru demararea lucrărilor de extindere a iluminatului în municipiul Satu Mare s-a introdus suma de 1.000 lei necesară demarării procedurilor de achiziţie.

 

Cap. 84 Transporturi
Modernizări străzi de pământ în municipiul Satu Mare - strada Depozitelor
Pentru demararea lucrărilor de modernizare a străzilor din municipiul Satu Mare s-a introdus suma de 1.000 lei necesară demarării procedurilor de achiziţie, aşteptând fonduri de la PNDL pentru realizarea efectivă a obiectivului.

Modernizare strada Diana
Pentru demararea lucrărilor de modernizare a străzilor din municipiul Satu Mare s-a introdus suma de 1.000 lei necesară demarării procedurilor de achiziţie, aşteptând fonduri de la PNDL pentru realizarea efectivă a obiectivului.

Modernizare strada Digului
Pentru demararea lucrărilor de modernizare a străzilor din municipiul Satu Mare s-a introdus suma de 1.000 lei necesară demarării procedurilor de achiziţie, aşteptând fonduri de la PNDL pentru realizarea efectivă a obiectivului.

Modernizare străzi zona Curtuiuși
Pentru demararea lucrărilor de modernizare a străzilor din municipiul Satu Mare s-a introdus suma de 1.000 lei necesară demarării procedurilor de achiziţie, aşteptând fonduri de la PNDL pentru realizarea efectivă a obiectivului.

Modernizare Drum Carei
Având în vedere faptul că S.C. Apaserv Satu Mare S.A. va schimba reţeaua de apă şi canalizare precum şi din cauza stării deplorabile a carosabilului drumului, acesta prezentând văluiri, faianţări, cedări de fundaţie etc. este necesară modernizarea acesteia. Municipalitatea a elaborat proiect pentru realizarea acestui obiectiv. Pentru execuţia lucrărilor din anul 2015 este s-a alocat suma de 700.000 lei, aşteptând fonduri de la PNDL pentru cofinanţarea obiectivului.

Reabilitarea trecerii la nivel cu calea ferată la intersecţia cu str. I.L. Caragiale din municipiul Satu Mare, subtraversări şi paraleleism cu străzile adiacente
Pentru demararea lucrărilor de modernizare a străzilor din municipiul Satu Mare s-a introdus suma de 1.000 lei necesară demarării procedurilor de achiziţie.

 

ANEXA 2A - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile):


Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţională
Sistem de automatizare şi management a activităţii agenţilor Poliţiei locale Satu Mare
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională se introduce suma de 10.000 lei pentru realizarea lucrărilor.


Cap. 65 Învăţământ
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Şcoala cu clasele I-VIII "Avram Iancu" din municipiul Satu Mare
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 1.555.000 lei pentru realizarea lucrărilor.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Şcoala cu clasele I-VIII "Bălcescu-Petofi" din municipiul Satu Mare
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 1.835.500 lei pentru realizarea lucrărilor.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Şcoala cu clasele I-VIII "Ion Creangă" din municipiul Satu Mare
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 2.112.830 lei pentru realizarea lucrărilor.


Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural din municipiul Satu Mare - Teatrul de Nord
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 10.324.357 lei pentru realizarea lucrărilor.


Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare
Conform comunicării S.C. Apaserv Satu Mare S.A. valoarea redevenţei aferentă contractului încheiat pe anul 2015 va fi de 353.000 lei.

Real Estate Investment for a bi-polar Hungarian-Romanian SME Development Cooperation, HURO-INVEST - Reabilitare "Casa Meşteşugarilor"
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 4.000.000 lei pentru realizarea lucrărilor.

Centru tehnologic, de inovare şi de afaceri în municipiul Satu Mare
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 465.500 lei pentru realizarea lucrărilor.

Soluţii de eficientizare energetică la blocurile de locuinţe
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic este necesară suma de 1.200.000 lei, din care 998.000 lei din Bugetul local al municipiului şi 202.000 lei din Alte surse (cota Asociaţiei de proprietari) pentru realizarea lucrărilor.

Creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Centrul Vechi
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic este necesară suma de 1.570.000 lei, din care 1.305.000 lei din Bugetul local al municipiului şi 265.000 lei din Alte surse (cota Asociaţiei de proprietari) pentru realizarea lucrărilor.

Creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe din Piaţa Soarelui
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic este necesară suma de 990.000 lei, din care 780.000 lei din Bugetul local al municipiului şi 210.000 lei din Alte surse (cota Asociaţiei de proprietari) pentru realizarea lucrărilor.

Măsuri de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic este necesară suma de 1.220.000 lei, din care 962.000 lei din Bugetul local al municipiului şi 258.000 lei din Alte surse (cota Asociaţiei de proprietari) pentru realizarea lucrărilor.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe din municipiul Satu Mare 2
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic s-a introdus această poziţie cu suma de 2.000.000 lei, din care 1.560.000 lei din Bugetul local al municipiului şi 440.000 lei din Alte surse (cota Asociaţiei de proprietari) pentru realizarea lucrărilor.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe din municipiul Satu Mare 1
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic s-a introdus această poziţie cu suma de 3.200.000 lei, din care 2.496.000 lei din Bugetul local al municipiului şi 704.000 lei din Alte surse (cota Asociaţiei de proprietari) pentru realizarea lucrărilor.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe din municipiul Satu Mare 3
Conform adresei f.nr. a Biroului Energetic s-a introdus această poziţie cu suma de 3.200.000 lei, din care 2.496.000 lei din Bugetul local al municipiului şi 704.000 lei din Alte surse (cota Asociaţiei de proprietari) pentru realizarea lucrărilor.


Cap. 84 Transporturi
Creşterea calităţii vieţii şi asigurarea unor condiţii la nivel european prin regenerarea susţinută a zonei rezidenţiale solidarităţii din municipiul Satu Mare - SolidReg
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 2.400.000 lei pentru realizarea lucrărilor.

Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a serviciilor urbane în zona periferică strada I. L. Caragiale a municipiului Satu Mare - zone de locuinţe şi platforme industriale - prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 460.000 lei pentru realizarea lucrărilor.

Decongestionarea traficului din zona centrală a municipiului Satu Mare prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane între pasajul peste calea ferată, platforma industrială pentru accesarea centurii de ocolire nordică
Conform adresei f.nr. a Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Interneţională este necesară introducerea sumei de 11.150.000 lei pentru realizarea lucrărilor.

 

ANEXA 3 - Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2015

Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţională
Studiu de coexistenţă pentru stâlpii de iluminat pe care se instalează camere de supraveghere video
Conform adresei f.nr. a Biroului de Proiecte cu Finanţare Interneţională se introduce suma de 10.000 lei necesară pentru demararea procedurilor de achiziţie.

Cap. 65 Învăţământ
Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 70.000 lei.

Reabilitare clădire - Izolarea anvelopei - Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Satu Mare
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 70.000 lei.

Reabilitare clădire corp C5, învăţământ primar din cadrul Liceului Teoretic German "Johan Ettinger"
Având în vedere contractul de proiectare încheiat este necesară asigurarea fondurilor acoperirii acestuia, în acest sens alocându-se suma de 67.500 lei.

Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială "Mircea Eliade"
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 1.000 lei necesară demarării procedurii de achiziţie.

Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială "Octavian Goga"
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 1.000 lei necesară demarării procedurii de achiziţie.

Amenajare sală de sport Colegiul Naţional "Kolcsey Ferenc"
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 1.000 lei necesară demarării procedurii de achiziţie.

Reabilitare clădire internat Liceul cu Program Sportiv
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 1.000 lei necesară demarării procedurii de achiziţie.

Reabilitare clădire Grădiniţa cu Program Prelungit "Guliver"
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 70.000 lei.

Reabilitare clădire Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 29
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 70.000 lei.

Reabilitare termică clădire Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga"
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 1.000 lei necesară demarării procedurii de achiziţie.

Reabilitare clădire Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 70.000 lei.


Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Studiu de circulaţie pentru realizarea piste de biciclete
La iniţiativa grupului de consilieri UDMR este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, şi s-a introdus poziţia alocându-se suma de 50.000 lei.

Sală polivalentă
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 1.000 lei necesară demarării procedurii de achiziţie.

Bazin de înot
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 1.000 lei necesară demarării procedurii de achiziţie.

Reabilitarea și modernizarea stadionului Olimpia din Municipiul Satu Mare
Pentru demararea investiţiei este necesară realizarea unui S.F., ca prim pas, alocându-se suma de 170.000 lei.

Reab

Fișiere atașate

Înapoi