Sedinta extraordinara din data de 03.07.2014 proiect de hotarare nr.5
2014-07-01

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.29672/30.06.2014

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor municipiului Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03.07.2014,
Luând act de raportul Biroului resurse umane salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 29670/30.06.2014, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 29671/30.06.2014, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare;
Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 25922/2014 înregistrat în cadrul instituţiei noastre sub nr. 28699/23.06.2014;
În conformitate cu prevederile:
- art. 107 şi art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, coroborate cu prevederile art. 40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii;
- OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi din necesitatea unei reorganizări mai judicioase a unor compartimente funcţionale ale Primăriei Municipiului Satu Mare cu încadradrea în numărul maxim de posturi;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin.(3) lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art 45 alin (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialiate al primarului municipiului Satu Mare, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor municipiului Satu Mare conform anexelor 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Primarul Municipiului duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Biroului resurse umane, salarizare din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Direcţiei de Evidenţă a Persoanei şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Dr.Coica Costel Dorel


MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI
Nr. 29671/30.06.2014

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE
Privind statul de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor municipiului Satu Mare

 


Potrivit art. 36, alin 3, lit b, din Legea privind administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, Primarul propune spre aprobare Consiliului local în condiţiile legii, organigrama, statutul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de specialitate şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor municipiului Satu Mare.
Prezentul Proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a aplicării modificărilor aduse Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi din necesitatea unei organizări mai judicioase a unor compartimente funcţionale ale Primăriei municipiului Satu Mare.
Numărul total de posturi a aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi serviciilor subordonate este de 741 posturi.
Numărul total al funcţiilor publice de conducere la nivelul aparatului de specialitate şi a serviciilor publice subordonate, din statele de funcţii supuse modificărilor sau ale structurilor nou înfiinţate, respectă procentul de 12% din numărul total al funcţiilor publice conform prevederilor art. 112 din Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcţionarilor publici.
Faţă de modificările prezentate vizând reorganizarea aparatului de specialitate şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor municipiului Satu Mare, menţionez că transformările de posturi au ca scop o mai bună organizare a întregii activităţi a autorităţii publice locale, cu respectarea prevederilor legale, având în vedere contextul dinamic în care această activitate se desfăşoară.
Prezentul proiect de hotărâre propune o structură organizatorică şi un stat de funcţii în acord cu prevederile ordonanţei dar şi necesităţile instituţiei.
Având în vedere cele expuse mai sus, şi văzând prevederile Legii administraţiei publice locale, potrivit căreia consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, supun analizării şi aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Dr. Coica Costel Dorel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 29670/30.06.2014

În temeiul prevederilor art 44 aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Biroul resurse umane salarizare formulează prezentul,


Raport de specialitate:
Privind statul de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Perasoanelor municipiului Satu Mare


Potrivit art. 36 alin 3. Lit b. din Legea adminsitraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificarile şi completările ulterioare primarul propune spre aprobare consiliului local în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de specialitate şi serviciilor publice de ineters local.
Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a aplicării modificărilor aduse prevederilor OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi din necesitatea unei reorganizări mai judicioase a unor compartimente funcţionale ale Primăriei Municipiului Satu Mare cu încadradrea în numărul maxim de posturi.
Ţinând cont de numărul maxim de posturi 741, comunicat de Instituţia Prefectului-Judeţul Satu Mare prin adresa nr. 2499/03.03.2014, Unitatea Adminisitrativ Teritorială a municipiului Satu Mare se reorganizează astfel:
- Aparatul de specialitate a primarului: 315 posturi;
- Poliţia Locală Satu Mare: 150 posturi;
- Administrarea Domeniului Public Satu Mare: 104 posturi;
- Direcţia de Evidenţă a Persoanei municipiului Satu Mare: 25 posturi;
- Centrul cultural G.M. Zamfirescu: 8 posturi;
- Club Sportiv: 8 postruri
- Instituţia de spectacole „Teatrul de Nord": 131 posturi.

În cadrul aparatului de specialitate al primarului se propun următoarele modificări:

Cabinet Primar
Structura organizatorică a cabinetului Primarului este conform cu organigramei şi statutului de funcţii aprobate de consiliul local al municipiului Satu Mare, având următoarea structură: 3 posturi de funcţii contractual de consilier gradaţia IA- posturi ocupate şi un post de inspector de specialitate gradaţia I- post vacant.

Aparatul permanent de lucru al consiliului local
Structura organizatorică se modifică prin înfiinţarea a 3 posturi, funcţii contractuale de consilier, gradaţia IA.
Compartiment Audit şi Control Financiar de Gestiune - se transformă în Birou Audit, structură organizatorică ce va cuprinde următoarele posturi:
- se înfiinţează 1 post de şef birou;
- 3 posturi de auditor clasa I, grad profesional superior-posturi ocupate rămân din structura compartimentului;
- se înfiinţează 2 posturi de auditor clasa I, grad profesional superior.

Biroul de Resurse Umane, Salarizare - se transformă în Serviciul Resurse Umane, Salarizare conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată şi a art. XVI, alin. 2, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată. Structura de serviciu va cuprinde:
- 1 post sef serviciu - post vacant;
- 4 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior- posturi ocupate, rămân din structura biroului;
- Infiintarea unui post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;
- înfiinţarea 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior;
- transformarea postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent in consilier, clasa I, grad profesional superior;

Se înfiinţează Biroul de mediere, dezvoltare profesională şi litigii de muncă - cu 1 post de şef birou - nou înfiinţat, 3 posturi de consilier clasa I, grad profesional debutant - posturi nou înfiinţate, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent - post nou înfiinţat, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior - post nou înfiinţat.

Se înfiinţează DIRECŢIA JURIDICĂ care va avea în subordine următoarele structuri: Serviciul control legalitate acte şi contencios, Serviciul agricol şi fond funciar, Compartiment arhivă, Birou control comercial şi autorizaţii funcţionare, Birou autoritate tutelară.
- Se înfiinţează un post Director executiv.

Schimbarea Serviciul juridic, contencios arhivă în Serviciul control legalitate acte şi contencios.
- Structura funcţională a serviciului este: 1 post şef serviciu ocupat şi 10 posturi ocupate rămîn din structura existentă, dintre care: 3 posturi de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 3 posturi de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, 1 post de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, 2 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal;
- Mutarea unui post de consilier juridic, clasa I, grad principal - post ocupat de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Evidenţa Veniturilor, Urmărire, Executare Silită, Amenzi, Compartiment Executare Silită în cadrul Serviciului control legalitate acte şi contencios, cu respectarea art. 91 alin. (2) si art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată;
- Se înfiinţeză 1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;

Biroul Agricol şi fond funciar - se transformă în Sericiul Agricol şi fond funciar conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată şi art. XVI, alin. 2, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată. Structura de serviciu va cuprinde:
- un post şef serviciu - post ocupat;
- 4 posturi ocupate din care: 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior şi 1 post ocupat de inspector I, principal şi 1 post vacant de consilier I, superior rămân din structura biroului ;
- Se înfiinţează un post de consilier clasa I, grad profesional asistent şi 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal.

Se înfiinţează Compartimentul arhivă în cadrul căreia se vor înfiinţa 2 posturi contractuale de execuţie de consilier I A, grad profesional superior.

Biroul Control Comercial şi Autorizaţii Funcţionare nu suferă modificări.

În cadrul Biroului Autoritate Tutelară se muta postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional debutant de la Serviciul Buget.


În subordinea arhitectului şef se înfiinţează DIRECŢIA URBANISM, AUTORIZĂRI, PATRIMONIU ŞI CADASTRU - condus de un Director Executiv Adjunct - post nou înfiinţat.
Biroul Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Biroul Autorizări Construcţii se reorganizează în: Compartiment Urbanism şi Avize, Compartiment Autorizaţii Reţele, Compartiment Autorizaţii Clădiri.

Biroul Disciplina în Construcţii se reorganizează în Birou Finalizări Construcţii.

Compartimentul Urbanism şi Avize - va funcţiona cu 3 posturi de consilier - posturi ocupate din care: 2 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior, 1 post consilier clasa I, grad profesional principal din structura Biroului Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- desfiinţarea conform art. 99 din Legea nr. 188/1999 republicată, a postului de şef Birou Urbanism şi Dezvoltare Urbană - post ocupat ca funcţie publică de conducere;
- 1 post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Urbanism şi Dezvoltare Urbană;

Compartiment Autorizaţii Reţele - va funcţiona cu 3 posturi ocupate de consilier din care: 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior din structura Biroului Autorizări Construcţii, 1 post consilier clasa I, grad profesional asistent din structura Biroului Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- desfiinţarea conform art. 99 din Legea nr. 188/1999 republicată, a postului de şef Birou Autorizări Construcţii - post ocupat ca funcţie publică de conducere;
- se infiinteaza 1 post de consilier, clasa I, grad profesional` superior.
Compartiment Autorizaţii Clădiri - va funcţiona cu 4 posturi de consilier din care: 1 post ocupat, grad profesional superior, 1 post ocupat de consilier clasa I, grad profesional principal şi 1 post ocupat de consilier clasa I, grad profesional asistent şi 1 post vacant de consilier clasa I, grad profesional superior din structura Biroului Autorizări Construcţii.

Biroul Disciplina în Construcţii se reorganizează în Birou Finalizări Construcţii care va avea următoarea structură:
- postul de şef birou de la Disciplina în construcţii se transformă în şef birou la biroul nou înfiinţat conform art. 100 din legea nr. 188/1999 republicată.
- 1 post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional principal, 2 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior, 1 post ocupat de referent, clasa III, grad profesional principal, rămân din structura biroului Disciplina în construcţii;
- Transformarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional debutant în consilier , clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Disciplina în construcţii.

Biroul GIS - in cadrul biroului se infiinteaza 1 post de de consilier I, grad profesional principal


Biroul Evidenţă Patrimoniu - se transformă în Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Concesionări conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată şi art. XVI, alin. 2, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată. Structura de serviciu va cuprinde:
- un post de şef serviciu - post ocupat;
- 6 posturi din care: 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior - posturi ocupate, 2 posturi de consilier I, grad profesional principal - posturi ocupate, 1 post referent, clasa III, grad profesional asistent - post ocupat, 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent - post ocupat şi 1 inspector I;
- Se înfiinţează 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior, 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent, 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Se înfiinţează Compartimentul cadastru în cadrul căreia se vor înfiinţa 2 posturi de funcţii contractuale de consilier, I A, grad profesional superior- posturi vacante, atributiile din fisa postului nu confera prerogative de putere publica.


DIRECŢIA ECONOMICĂ - În subordinea Directorului Executiv al DIRECŢIEI ECONOMICE vor funcţiona următoarele structuri: Serviciul Buget, Serviciul Financiar Contabilitate, Birou Finanţare şi administrare Unităţi de Învăţământ, Birou Impunere Persoane Fizice, Birou Impunere Persoane Juridice, Birou Certificate Fiscale, Birou Amenzi şi Evidenţa Veniturilor, Birou Executare Silită, Birou Impunere şi Certificate Fiscale Auto, Birou Caserie, Compartiment CFP.

Serviciul Buget - va funcţiona cu 1 post şef serviciu şi 5 posturi de consilier din care: 3 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior şi 2 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional principal, rămân din structura serviciului;
- Postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent se transforma in consilier clasa I, grad profesional superior.
- Se infiinteaza un post de consilier clasa I, grad profesional superior.

Serviciul Financiar Contabilitate - va funcţiona cu 1 post şef serviciu şi 10 posturi ocupate de consilier din care: 4 posturi de consilier, I, grad profesional superior, 2 posturi de inspector, I, superior, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent şi 1 post referent, III, grad profesional superior, 1 post ocupat de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent;
- Postul ocupat de consilier, clasa I, grad profesional superior se mută la Compartiment CFP, cu respectarea art. 91 alin. (2) si art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată;

Birou Finanţare şi Administrare Unităţi de Învăţământ - va funcţiona cu 1 post şef birou şi 2 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional principal şi 1 post vacant de consilier, clasa I, principal rămân din structura biroului;
- se înfiinţează 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent;
- cele 2 posturi vacante- funcţii vacante contractuale de consilier manager de proiect se mută la Compartiment Implementare Proiecte.

DIRECŢIA DE IMPOZIT ŞI TAXE LOCALE se reorganizează în subordinea Directorului executiv al DIRECŢIEI ECONOMICE, în consecinţă postul de director executiv - post ocupat se desfiinţează conform art. 99 din Legea nr. 188/1999 republicată, in urmatoarea structura

Birou Impunere Persoane Fizice - va funcţiona cu 1 post şef birou nou înfiinţat - post vacant şi 6 posturi ocupate de consilier provenite de la Compartimentului Persoane Fizice din care: 1 consilier, clasa I, grad profesional superior şi 2 posturi de inspector clasa I, grad profesional principal, 3 consilier, clasa I, grad profesional principal;

Birou Impunere Persoane Juridice - va funcţiona cu 1 post şef birou nou înfiinţat- post vacant şi 6 posturi ocupate de consilier din care: 4 posturi ocupate de consilieri din care 2 consilieri clasa, I, grad profesional superior si 2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Persoane Juridice; 1 post de inspector, I, superior si 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Persoane Fizice.

Birou Certificate Fiscale - va funcţiona cu 1 post şef birou nou înfiinţat- post vacant şi 6 posturi ocupate din care: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior,1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Persoane Juridice; 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal din structura Compartimentului Venituri; 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal din structura Compartimentului Amenzi; 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior din structura Compartimentului Executare Silita.
- desfiinţarea postului de şef serviciu Impunere, Constatare, Control ca funcţie publică de conducere, conform art. 99 din Legea nr. 188/1999, republicata.

Birou Amenzi şi Evidenţa Veniturilor - va funcţiona cu 1 post şef birou nou înfiinţat- post vacant şi 6 posturi ocupate din care: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior, 1 inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Venituri; 2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional superior, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 1 post de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Amenzi.

Birou Executare Silită - va funcţiona cu 1 post şef birou nou înfiinţat - post vacant şi 6 posturi din care: 1 consilier, I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului Persoane Juridice; 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior, 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior din structura Compartimentului Executare Silita; 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Venituri; 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Persoane Fizice.
- desfiinţarea postului de şef serviciu Evidenta Veniturilor, Urmărire, Executare Silită, Amenzi ca funcţie publică de conducere, conform art. 99 din Legea nr. 188/1999, republicata.

Birou Impunere şi Certificate Fiscale Auto - va funcţiona cu 1 post şef birou nou înfiinţat- post vacant şi 5 posturi ocupate din care: 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal, 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal rămân din structura Compartimentului Persoane Fizice; 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Persoane Juridice; 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Executare Silită.
- Se infiinţează 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Birou Caserie - va funcţiona cu 1 post şef birou nou înfiinţat - post vacant, 6 posturi ocupate de consilier din care: 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior, 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal, 1 refrent III, grad profesional principal din structura Compartiment Venituri; 1 consilier, clasa I, grad profesional principal din cadru Compartimentului Amenzi.

Se înfiinţează Compartiment CFP în subordinea Directorului Executiv al Direcţiei Economice. Compartimentul va funcţiona cu 3 posturi: 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional superior, mutat de la Serviciul Financiar contabilitate cu respectarea art. 91 alin. (2) si art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicata, înfiinţarea 1 post de consilier juridic, I, grad profesional asistent, înfiinţarea unui post de consilier I, grad profesional principal.

Se înfiinţează DIRECŢIA MANAGMENTUL PROIECTELOR CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ, prin reorganizarea Biroului pentru Proiecte cu Finantare Internationala. Titularul postului ocupat de sef birou va beneficia de prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicata.
În subordinea Directorului Executiv vor funcţiona: Serviciul Scriere, Implementare şi Monitorizare Proiecte si Compartimentul Implementare Proiecte.

Serviciul Scriere, Implementare si Monitorizare Proiecte
- Se înfiinţează 1 post şef serviciu - post vacant;
- 8 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior, 5 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior, 1 post de inspector, I, grad profesional superior şi 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal, ; 2 posturi contractuali ocupate, consilier, clasa I A raman din structura biroului.
- Se înfiinţează: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal şi 1 post de, consilier, clasa I, grad profesional superior;
- Se infiinteaza 1 post contractual de consilier IA;

Se înfiinţează Compartiment Implementare Proiecte - va funcţiona cu 10 posturi de contractuali consilier manager de proiect din care: 4 posturi ocupate din cadrul Biroului cu Finanţare Internaţională, 4 posturi ocupate din cadrul Serviciului Investiţii, 2 posturi vacante.

Se înfiinţează DIRECŢIA TEHNICĂ
În subordinea Directorului Executiv - post nou infiintat, vor funcţiona: Serviciul Investiţii, Biroul Energetic, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, Serviciul Administrarea Infrastructurii Rutiere şi Serviciul Achiziţii Publice.

Serviciul Investiţii - va funcţiona cu 1 post şef serviciu - post ocupat. In cadrul serviciului se infiinteaza 5 posturi: 4 posturi de consilier clasa I, grad profesional asistent si 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior. Cele 4 posturi de contractuali manager de proiect se muta la Compartiment Implementare Proiecte;

Biroul Energetic - în cadrul acestuia se înfiinţează 1 post de consilier, clasa I grad profesional superior şi 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent;
- postul vacant de consilier manager de proiect, gradul profesional IA se mută la Compartiment Implementare Proiecte.

Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii Publice se reorganizează şi se redenumeşte în Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat,. Va functiona cu 1 post sef serviciu, conform art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicata - post ocupat care va avea în subordine Compartimentul Strategii de Dezvoltare a Serviciilor publice, Compartiment Zone Verzi şi Mobilier Urban şi Compartiment Salubritate şi Protecţia Mediului.

Compartimentul Strategii de Dezvoltare a Serviciilor Publice - va funcţiona cu 3 posturi din care: 1 post ocupat de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior şi 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal - posturi nou infiintate.

Compartiment Zone Verzi şi Mobilier Urban - în cadrul compartimentului se înfiinţează 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Compartiment Salubritate şi Protectia Mediului - în cadrul compartimentului se mută postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din structura Compartiment Reparaţii Străzi şi Semnalizare Rutieră.

Se înfiinţează Serviciul Administrarea Infrastructurii Rutiere în subordinea Directorului Executiv al DIRECŢIEI TEHNICE
Se înfiinţează 1 post şef serviciu în subordinea căruia vor funcţiona: Compartiment Autorizare Servicii Transport, Compartiment Reparaţii Străzi şi Semnalizare Rutieră şi Compartiment Iluminat Stradal

Compartiment Autorizare Servicii Transport Public Local - nu suferă modificări.

Compartiment Reparaţii Străzi şi Semnalizare Rutieră - 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior - post ocupat;
- se înfiinţează 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent si 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Compartiment Iluminat Stradal - 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior - post ocupat;
- se înfiinţează 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Biroul Achiziţii Publice se transformă în Serviciul Achiziţii Publice conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată şi XVI, alin. 2, lit. B din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.. Structura de serviciu va cuprinde:
- 6 posturi ocupate de consilier din care: 5 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal şi 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent rămân din cadrul Biroului;
- Se înfiinţează 4 posturi din care: 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant .

Se înfiinţează DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE.
În subordinea Directorului Executiv - post vacant, vor funcţiona următoarele structuri: Compartiment Relaţii Externe, Birou Monitorizare Cheltuieli şi Funcţionare Instituţii Subordonate, Serviciul Relaţii Publice si Gestiune Retea, Compartiment Gestiune Reţea, Compartiment Evenimente, Cultură şi Sport, Birou Administrativ şi Protocol, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Compartiment Interventie.
Se înfiinţează Compartimentul Relaţii Externe cu 4 posturi din care: 3 posturi de consilier clasa I, grad profesional asistent şi 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Se înfiinţează Birou Monitorizare Cheltuieli si Functionare Institutii Subordonate cu 1 post sef birou - post nou infiintat, 5 posturi nou infiintate din care: 3 posturi de consilier clasa I, grad profesional principal şi 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional asistent.

Biroul Relaţii cu Cetăţenii şi Registratură se transformă în Serviciul Relaţii Publice si Gestiune retea conform art. 99 din Legea nr. 188/1999 republicată şi art. XVI, alin. 2, lit. B din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată. Structura de serviciu va cuprinde:
- se înfiinţează 1 post şef serviciu;
- 6 posturi ocupate din care: 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional principal şi un post de referent de specialitate II, grad profesional principal rămân din structura birourului;
- Se înfiinţează 5 posturi din care : 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal, 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent şi 3 posturi de consilier clasa I, gradul profesional debutant;
- desfiinţarea postului de şef birou pentru Relaţii cu Cetăţenii şi Registratură ca funcţie publică de conducere.

Compartimentul Informatică şi Gestiune Reţea se tranformă în Compartiment Gestiune Reţea - Structura de compartiment va cuprinde: 3 posturi ocupate de inspector clasa I, grad profesional superior care rămân din cadul compartimentului;
- se înfiinţează 2 posturi din care: 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi post de consilier clasa I, grad profesional principal.
Compartiment Evenimente, Educatie, Cultură şi Sport se redenumeste in Compartiment Evenimente, Cultură şi Sport va functiona cu 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional superior si cu 1 post vacant , clasa I, grad profesional superior si cu 2 posturi nou infiintate din care: 1 post de consilier clasa I, grad profesional debutant, 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent.
Biroul Administrativ se redenumeşte în Birou Administrativ şi Protocol.
În subordinea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează Compartimenul Intervenţie.
În cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se înfiinţează un post de inspector protecţie civilă, clasa I grad profesional superior, un post de referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent se transformă în referent de specialitate, clasa II, grad profesional debutant.
În cadrul Compartimenul Intervenţie se mută un post contractul de inspector de specialiate, gradul profesional IA, iar postul contractul de muncitor calificat se transformă în post contractual inspector de specilaitate grad profesional IA.

În cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor municipiului Satu Mare la Serviciul Stare Civilă postul vacant de referent de specialitate, clasa III, grad profesional superior se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal iar postul vacant de referent clasa III, grad profesional superior se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior.


Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Sef BRUS,
Angel Sveda Andrea

 

 

 

Înapoi